Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Hifab Group AB: Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari - mars 2020

Januari - mars, första kvartalet, i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 97,4 (92,2) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 1,4 (2,8) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,6 (2,7) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,03) SEK.

VD-rapport

Året inleds med en fortsatt effektivitetsförbättring som dock dämpats
av Covid-19 pandemins utbrott. Omsättningen ökade jämfört med
föregående år till 97,4 MSEK (92,2). Omsättningsökningen har skett
genom tillväxt i Sverige med 18% samtidigt som utlandsverksamheten
minskat med 41%. Resultatet minskade mot föregående år till 1,6 MSEK
(2,7), huvudsakligen på grund av något lägre debiteringsgrad samt
omställningar och störningar i projektverksamheten hänförliga till
Covid-19.

Under inledningen av pandemin genomfördes en snabb omställning i syfte
att minimera smittspridningen. Vi har genomfört förebyggande åtgärder
för att begränsa effekterna på verksamheten samt fokuserat på att
fullfölja våra projektåtaganden och stötta våra kunder. Övergripande
åtgärder som vidtagits är att maximera intäktssidan samtidigt som
alla kostnader som inte är nödvändiga här och nu stoppas i möjligaste
mån. Vi nyttjar regeringens krispaket med lägre arbetsgivaravgift,
sjuklöneersättning samt korttidsarbete där det kan vara aktuellt.
Utöver detta har vi genomfört ett antal likviditetsförbättrande
åtgärder i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt om
effekter av Coronakrisen förvärras och blir långvarig. Vi har även
haft stor nytta av senaste årets IT-satsningar som har lett till ett
mer digitalt och mobilt Hifab. Många av våra medarbetare jobbar
hemifrån med digitala lösningar för effektiv kommunikation och
projektstöd.

Den totala effekten av Covid-19 är svår att förutspå men vi kan redan
nu konstatera att pandemin kommer att ha stor påverkan både på kort
och lång sikt. Så här långt har påverkan på den svenska verksamheten
varit begränsad med ett fåtal projekt som stoppats eller senarelagts.
Vår utlandsverksamhet har dock påverkats betydligt mer. Flera av våra
internationella projekt genomförs i Bangladesh och Etiopien, två
länder som har stängts ner tillsvidare med stoppade projekt som
resultat. I utlandsverksamheten har vi ett stort antal underkonsulter
och projektanställda som gör oss dynamiska och kostnadseffektiva,
vilket dämpar resultateffekten när projekten stoppas.

Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten är i
nivå med föregående år. Fördelningen är välbalanserad med 50%
offentliga och 50% privata uppdragsgivare. Om den privata sektorn
bromsar in, med anledning av pandemin, kan vi snabbt styra över mot
ytterligare offentlig sektor.

Orderingången fortsätter på en bra nivå under april, vilket bådar gott
inför framtiden. Den största utmaningen just nu är att komma igång
med stoppade utlandsprojekt i länder som stängts ner. Vi kan dock
redan nu se en viss ljusning med några återupptagna projekt med
möjlighet till distansarbete tillsammans med lokala resurser och
samarbetspartners.

För framtiden bedömer vi det generella marknadsläget, på de marknader
där Hifab är verksamma, som relativt oförändrat. Osäkerheten om hur
långvarig Coronakrisen kommer vara skapar en viss uppbromsning innan
förutsättningar klarlagts för framtida investeringar. Här har Hifab
en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och
erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta
samhällsutvecklingen. Rätt hanterat är min övertygelse att vi kan gå
stärkta ur denna samhällskris.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2020 kl. 09.00 CET.

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning
inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300
medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella
kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca
360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel:
+46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/hifab-group-ab--publ--delars...
https://mb.cision.com/Main/2327/3095849/1235102.pdf

Författare Cision News