Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-26

HIQ: TRITON LÄGGER BUD 70 KR KONTANT PER AKTIE (NY)

(Tillägg: två sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Triton Fond V lägger genom bolaget Trisall bud på HIQ om 70 kronor kontant per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om cirka 3.909 miljoner kronor.

Erbjudandet representerar en premie om 33 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 52:82 kronor under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 25 augusti 2020.

Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Trisall blir ägare till aktier motsvarande minst 70 procent av det totala antalet utestående aktier i HiQ.

"Triton står bakom HIQ:s strategi och anser att HIQ är väl positionerat för att framgångsrikt genomföra den. Triton anser dock att HIQ skulle dra nytta av ökade investeringar då HIQ har potentialen att, med rätt investeringar, vara en plattform för fortsatt tillväxt, både nationellt och internationellt. De investeringar som Triton ser som nödvändiga för att HIQ ska kunna nå sin fulla potential kommer sannolikt att påverka HIQ:s möjlighet att lämna utdelning på kort- och medellång sikt och kräva ytterligare kapital från aktieägarna", skriver Triton i sin motivering.

Varken Trisall eller någon av dess närstående bolag eller andra närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i HIQ som ger en finansiell exponering mot aktier i HIQ vid tidpunkten för pressmeddelandet. Trisall har inte heller under de senaste sex månaderna före erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i HIQ eller några andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot HIQ-aktien.

Trisall kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i HIQ på annat sätt än genom erbjudandet.

Enligt Trisalls bedömning kommer transaktionen att kräva godkännande från konkurrensrättsmyndigheter i Sverige och Finland. Trisall kommer att anmäla transaktionen i sådana jurisdiktioner. Trisall utvärderar även huruvida transaktionen kommer att kräva godkännanden från konkurrensmyndigheter i andra jurisdiktioner. Trisall förväntar sig att relevanta godkännanden kommer att lämnas före utgången av acceptperioden.

Styrelseledamöterna i HIQ förväntas att offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptperioden i erbjudandet.


Trisall är ett nybildat svenskt aktiebolag som indirekt helägs av private equity-fonden Triton Fond V, som rådges av investeringsbolaget Triton.

Vederlaget som betalas i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet genom medel som Triton Fond V har åtagit sig att tillföra till Trisall.
Författare Direkt-SE