Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

HKScan Oyj: HKScanin liiketulos vakaa, Suomi ja Ruotsi jatkoivat tulosparannusta

HKScan Oyj, tammi-syyskuun osavuosikatsaus, 4.11.2021 klo 8.30

HKScanin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 

HKScanin liiketulos vakaa, Suomi ja Ruotsi jatkoivat tulosparannusta

Heinä-syyskuu 2021

 • HKScanin liikevaihto oli 446,8 (438,3) miljoonaa euroa. Omien brändituotteiden vähittäiskauppamyynnin selvä kasvu jatkui. Etenkin korkeamman jalostusasteen tuoteryhmien, kuten aterioiden ja ateriakomponenttien, myynti kasvoi selvästi. Food service -myynti kasvoi koronapandemiaan liittyvien rajoitusten asteittaisen purkamisen myötä. 
 • Konsernin liiketulos oli 7,6 (7,7) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 7,7 (8,2) miljoonaa euroa. 
 • HKScanin suurimpien markkinoiden Suomen ja Ruotsin hyvä tuloskehitys jatkui. 
 • Suomen vertailukelpoinen liiketulos parani 1,7 miljoonalla eurolla ja Ruotsin 1,0 miljoonalla eurolla. 
 • Baltiassa lihan tuonnin aiheuttama hintapaine jatkui. Markkina-aseman pitäminen sekä rehu- ja energiahintojen merkittävä nousu heikensivät liiketulosta. 
 • Tanskassa lintuinfluenssalla ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli edelleen selvä negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Strategian toteutus eteni suunnitellusti ja etenkin kypsien siipikarjatuotteiden myynti kasvoi selvästi. 
 • Poikkeuksellisen suuri energian hintojen nousu nosti kustannuksia kaikilla HKScanin kotimarkkinoilla. 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -15,6 (2,8) miljoonaa euroa. Tämä johtui normaalista ostovelkojen ja muiden korottomien velkojen määrän vaihtelusta. 

Tammi-syyskuu 2021

 • HKScanin liikevaihto oli 1 323,6 (1 308,1) miljoonaa euroa. Omien brändituotteiden vähittäiskauppamyynnin kasvu jatkui. Strategisesti tärkeiden korkeamman jalostusasteen tuotteiden, kuten aterioiden ja ateriakomponenttien, myynti kasvoi selvästi. Food service -myynti elpyi ja oli vertailukauden tasolla. Baltian poikkeuksellisen haastava markkinatilanne laski myyntiä. Tanskassa lintuinfluenssan negatiivinen vaikutus EU:n ulkopuoliseen vientiin oli merkittävä.
 • Konsernin liiketulos parani 6,4 miljoonalla eurolla ja oli 10,2 (3,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani 2,3 miljoonalla eurolla ja oli 7,2 (4,9) miljoonaa euroa.
 • Suomen liiketulos parani 10,6 miljoonalla eurolla ja vertailukelpoinen liiketulos 7,6 miljoonalla eurolla. 
 • Ruotsin vertailukelpoinen liiketulos parani 2,5 miljoonalla eurolla. 
 • Baltiassa rehu- ja energiahintojen merkittävä nousu sekä eurooppalaisen sianlihan ylitarjonnan aiheuttama hintapaine johtivat kannattavuuden selvään heikkenemiseen.
 • Tanskan liiketoimintaan koko vuoden vaikuttaneella lintuinfluenssalla ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus liiketulokseen. Strateginen myynnin painopisteen siirto matalakatteisista tuoteryhmistä korkeamman jalostusasteen tuotteisiin pienensi selvästi lintuinfluenssan negatiivista vaikutusta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 12,5 (23,3) miljoonaa euroa ja muutos johtui lyhytaikaisten velkojen normaalista vaihtelusta.
 • Korollinen nettovelka oli 333,3 (323,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 102,5 (103,2) prosenttia.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Näkymät 2021

Vuonna 2021 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

AVAINLUVUT, LIIKEVAIHTO

(miljoonaa euroa) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Liikevaihto 446,8 438,3 1 323,6 1 308,1 1 781,0
    Suomi 188,9 190,0 562,5 563,4 772,4
    Ruotsi 170,8 162,2 503,6 477,6 662,1
    Baltia 43,2 44,1 125,8 132,0 175,0
    Tanska 44,0 42,0 131,6 135,1 171,5

AVAINLUVUT, LIIKETULOS

(miljoonaa euroa) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Liikevoitto 7,6 7,7 10,2 3,8 21,3
 - % liikevaihdosta 1,7 1,7 0,8 0,3 1,2
Vertailukelpoinen 7,7 8,2 7,2 4,9 17,0
liikevoitto
 - % liikevaihdosta 1,7 1,9 0,5 0,4 1,0
    3,1 1,4 3,3 -4,3 6,0
Vertailukelpoinen
liikevoitto, Suomi
     - % 1,6 0,7 0,6 -0,8 0,8
liikevaihdosta
    6,9 5,9 14,2 11,7 19,0
Vertailukelpoinen
liikevoitto, Ruotsi
     - % 4,1 3,6 2,8 2,5 2,9
liikevaihdosta
    -0,9 1,8 -0,7 3,8 4,0
Vertailukelpoinen
liikevoitto, Baltia
     - % -2,1 4,2 -0,5 2,8 2,3
liikevaihdosta
    0,1 1,0 -1,0 1,7 1,1
Vertailukelpoinen
liikevoitto, Tanska
     - % 0,2 2,3 -0,8 1,3 0,6
liikevaihdosta

AVAINLUVUT, MUUT

(miljoonaa euroa) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Käyttökate (EBITDA) 23,5 24,0 54,5 53,1 78,1
Voitto ennen veroja 5,4 5,6 1,5 -2,9 12,3
 - % liikevaihdosta 1,2 1,3 0,1 -0,2 0,7
Tilikauden voitto 3,6 3,7 -2,1 -6,4 4,8
 - % liikevaihdosta 0,8 0,9 -0,2 -0,5 0,3
Tulos/osake, euroa 0,03 0,03 -0,06 -0,10 -0,01
Vertailukelpoinen 0,03 0,03 -0,09 -0,09 -0,05
tulos/osake, euroa
Liiketoiminnan rahavirta -15,6 2,8 12,5 23,3 63,7
Rahavirta investointien -23,9 -5,2 59,9* -47,9* -21,4*
jälkeen
Sitoutuneen pääoman 5,1 0,1 3,9
tuotto (ROCE) ennen
veroja, %
Nettovelka 333,3 323,1 299,6
Nettovelkaantumisaste % 102,5 103,2 91,0

* Vuoteen 2020 sisältyy 37,7 miljoonan euron investointi Vantaan yksikön tonttiin. 1-9/2021 sisältää Vantaan kiinteistön (tontti ja rakennukset) myynnin 76,1 miljoonalla eurolla.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä 

HKScanin heinä-syyskuun liiketulos oli vakaa suhteessa vertailukauteen. Yhtiön päämarkkina-alueet Suomi ja Ruotsi vahvistivat liiketulostaan selvästi, kun taas Tanskan ja Baltian liiketulokset jäivät selvästi vertailukaudesta hyvin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Yhtiön liiketulos oli 7,6 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 7,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 7,7 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 8,2 miljoonaa euroa. Rullaava 12 kuukauden vertailukelpoinen liiketulos oli katsauskauden päättyessä 19,4 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 10,6 miljoonaa euroa. Turnaround-ohjelman aikana vertailukelpoinen liiketuloksemme on parantunut kumulatiivisesti lähes 66 miljoonaa euroa. 

Heinä-syyskuussa liikevaihtomme oli vakaa kasvaen kuitenkin hieman vertailukaudesta. Food service -myynti elpyi koronapandemiasta johtuvien rajoitustoimenpiteiden asteittaisen poistumisen myötä ja oli yli 5 prosenttia vertailukautta parempi. Onnistuimme hyvin omilla brändituotteillamme. Myyntimme vahvistui erityisesti lihavalmisteissa, ateriakomponenteissa ja aterioissa, mikä on myös selvästi pienentänyt tarvetta suhdanneherkempään ja heikommin kannattavaan vientiin.

Konsernin sisällä tuloskehitys oli kaksijakoista ja syyt tähän ovat selvät. Olen tyytyväinen siihen, että HKScanin keskeisillä kotimarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa positiivinen tuloskehitys jatkui tavoitteidemme mukaisesti. Tanskassa ja Baltiassa emme sen sijaan kyenneet hyvin poikkeuksellisessa markkinatilanteessa parantamaan kannattavuutta. Kehitys Tanskassa ja Baltiassa ei ollut tyydyttävä ja katsauskauden tulos oli pettymys, joskin ennakoitu. Olemme käynnistäneet korjaavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi.

Suomessa ja Ruotsissa tuotteiden jalostusarvon nousu sekä brändituotteiden myynnin kasvu olivat hyvän kehityksen taustalla, ja tämä kehitys on myös strategiamme mukaista lisäarvon luontia. Ruotsi on pystynyt parantamaan vertailukelpoista liiketulostaan jo 14 kvartaalia peräkkäin suhteessa vertailukausiin. Tässä kehityksessä merkittävin tekijä on Scan-brändin avulla tuotteistoomme rakennettu erilaistava lisäarvo, mutta myös erinomainen tuottavuuden nosto tuotantoprosesseissa. 

Suomessa olemme kyenneet parantamaan kumulatiivisesti vertailukelpoista liiketulostamme Turnaround-ohjelman aikana yli 49 miljoonaa euroa. Suomessa meillä on vahva asema lihavalmisteissa, ateriakomponenteissa ja siipikarjatuotteissa sekä selvä tavoite kasvaa edelleen siipikarjatuotteissa, aterioissa ja välipaloissa. Strateginen tavoitteemme on olla markkinassa HKScanin oman vahvan tarjoaman lisäksi tytäryhtiöidemme - Kivikylän, Tamminen ja Boltsi - tarjoaman tukemana entistä vahvempi sekä kuluttajille ja kaupalle halutumpi. Siipikarjaliiketoiminnan tulosparannus jatkui, ja Rauman tuotantoyksikön toiminnallinen kehittäminen eteni. Olen tyytyväinen kumppanuus- ja osakkuusyhtiömme Mäkitalon Maistuvien annossalaattien vahvaan myynnin kasvuun lyhyessä ajassa sekä tuotteiden erinomaiseen vastaanottoon asiakkaidemme ja kuluttajien keskuudessa. 

Loimme katsauskaudella Suomessa valmiudet lähteä kuluttajamarkkinaan ravintolatason tuoreaterioilla. Aterioiden myynti käynnistyi lokakuussa pilottimyymälöissä Vietävä-ateriakonseptilla. Valmistelemme myös kesällä päätettyä investointia välipalatuotteiden valmistukseen, mikä luo mahdollisuudet kasvaa Suomessa hyvän kannattavuuden välipalatuotemarkkinassa. 

Ruotsissa solmimme katsauskauden jälkeen Maten é klar -ateriakonseptiin liittyvän kaupallisen yhteistyösopimuksen, jonka toimeenpano alkaa ensi vuoden alussa. Maten é klar -konseptin perusajatuksena on tarjota terveellisiä ja korkealaatuisia aterioita kuluttajille.

Tanskassa koko toimialaa ja yrityksiä koskevalla lintuinfluenssatilanteella ja siitä johtuvilla EU:n ulkopuolisen viennin rajoituksilla oli edelleen selvä negatiivinen vaikutus tulokseemme. Muilta osin strategiamme on edennyt suunnitellusti ja jatkamme keskittymistä markkina-asemamme vahvistamiseen Tanskassa ja Ruotsissa siipikarjasta valmistetuilla tuoreilla ja kypsillä tuotteilla sekä lihavalmisteilla.

Baltiassa markkinatilanne on poikkeuksellinen ja se haastaa koko pitkän paikallisen arvoketjumme. Euroopan sianlihan ylituotanto on painanut markkinahintoja voimakkaasti alas laskien myös liiketoiminnassamme tuotantoeläimiin sitoutuneen pääoman arvoa. Samanaikaisesti rehujen ja energian hintojen nopea ja merkittävä nousu on ollut hyvin poikkeuksellista. Markkina kuitenkin toipuu tilanteesta tarjonnan ja kysynnän tasapainottuessa. Syntynyt markkinatilanne on heikentänyt Baltian liiketoimintamme kannattavuutta heinä-syyskuussa merkittävästi. Toisaalta Baltian siipikarjaliiketoiminnan ja lihavalmisteiden kannattavuus on muita tuotekategorioita paremmalla tasolla.

HKScanin lihaliiketoiminnan arvoketju on isojen kysymysten äärellä. Erityisesti lihaa tuottavien maatilojen taloudellinen tilanne on vakavassa kriisissä johtuen Euroopan ylijäämäisestä sianlihamarkkinan tilanteesta, rehun hinnan voimakkaasta noususta ja maatilojen rehusadon niukkuudesta. Rehun ja myös muiden tuotantopanosten hintojen nousu niin maatiloilla kuin HKScanin omassa toiminnassa heijastuu kustannuksia nostaen laaja-alaisesti koko liiketoimintaan. Liharaaka-aineen hinta nousee lihantuotannon kannattavuuden ja saatavuuden turvaamiseksi. Tilanne luo selvän paineen myös lihatuotteiden kuluttajahintojen nous...

Författare Cision