Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

HMS Networks AB: Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 25 april 2019 hållit årsstämma. I samtliga
ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens
förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga
innehåll.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 1,80 kr
per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
fastslogs den 29 april 2019. Utdelning beräknas därmed att utsändas genom
Euroclear Swedens försorg den 3 maj 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning för HMS Networks AB och
koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

* att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några
styrelsesuppleanter,
* att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
* att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Ray
Mauritsson, Fredrik Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och
Ulf Södergren,
* att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
* att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med
huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
* att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 625 000 kr, varav
styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter ska
erhålla 225 000 kr, samt att ersättning för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordförande och 50 000
kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå
för arbete i övriga utskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att
finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Införande av Aktiesparprogram 2020-2023 samt säkringsåtgärder för leverans
av aktier inom ramen för programmet
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett
prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2020?2023. Programmet
riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 100 000 aktier. För
att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet
beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga
styrelsen att förvärva högst 100 000 egna aktier samt att överlåta de
härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för
industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS
utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat® och
Ewon®. Kommunikationslösningar för fastighetsautomation erbjuds genom
dotterbolaget Intesis. Utveckling och tillverkning sker på huvudkontoret i
Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada och Wetzlar. Lokal
försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina,
Singapore, Italien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Indien, Storbritannien,
Sverige, Finland, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett
världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter
över 600 personer och omsatte 1 366 MSEK under 2018. HMS är noterat på
NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

* PRM - HMS Networks Stämmokommuniké 2019 (SWE)

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.