Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

HMS Networks AB: Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks

HMS Networks AB (publ) har den 23 april 2020 hållit årsstämma. I samtliga
ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens
förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga
innehåll.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon
vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 och
att årets vinst jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning för HMS Networks AB och
koncernen. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

* att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några
styrelsesuppleanter,
* att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs till revisor,
* att omval sker av styrelseledamöterna Charlotte Brogren, Fredrik
Hansson, Anders Mörck, Cecilia Wachtmeister och Ulf Södergren, samt
att nyval sker av Niklas Edling.
* att Charlotte Brogren omväljs till ordförande i styrelsen,
* att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med
huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
* att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 625 000 kr, varav
styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kr och övriga ledamöter ska
erhålla 225 000 kr, samt att ersättning för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr till ordförande och 50 000
kr vardera till övriga ledamöter och att ingen ersättning ska utgå
för arbete i övriga utskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 340 943 aktier i syfte att
finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Införande av Aktiesparprogram 2021-2024 samt säkringsåtgärder för leverans
av aktier inom ramen för programmet
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett
prestationsbaserat aktiesparprogram, Aktiesparprogram 2021?2024. Programmet
riktar sig till samtliga anställda och omfattar högst 150 000 aktier. För
att möjliggöra bolagets leverans av aktier till deltagarna i programmet
beslutade årsstämman även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga
styrelsen att förvärva högst 150 000 egna aktier samt att överlåta de
härigenom förvärvade aktierna till deltagarna i programmet.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra
bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda och
förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om kontoföring av
finansiella instrument.

För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för
industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS
utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon®
och Intesis?. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg,
Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts
från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien,
Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige,
Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande
nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer
och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i
Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

* PRM - HMS Stämmokommuniké 2020

Författare Hugin Nyheter