Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Hoist Finance: Delårsrapport första kvartalet 2019

Starkt resultat

Januari - mars 2019

· Summa rörelseintäkter ökade med 13 procent till 774 MSEK (684).
· Resultat före skatt ökade med 22 procent till 226 MSEK (185).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEK (1,59).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 17 procent (18).
· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 21 115
MSEK (20 605).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 13,70 procent (14,14)
och kärnprimärkapitalrelation till 9,47 procent (9,66).

Siffror inom parentes avser första kvartalet 2018 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2018 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Fortsatt harmonisering av arbetssätt och organisation i enlighet
med One Hoist Finance-modellen, där Hoist Finance Frankrike
omstrukturerats från dotterbolag till filial.

· I Frankrike har kundportal 2.0 implementerats och
inkasseringssystemet från FICO är nu implementerat i Tyskland.

· Förändringar i företagsledningen, Emanuele Reale ny Chief
Operating Officer och Fabien Klecha ny Chief Sales Officer.

· Etablering av två Centre of Excellence, en för tillgångar med
säkerhet och en för tillgångar utan säkerhet, i syfte att säkerställa
att Hoist Finance harmoniserar och standardiserar processer över
marknaderna och att på ett effektivt sätt lära av varandra.

· Framsteg på våra motåtgärder för att hantera de nya förändringarna
av regelverken.

Händelser efter kvartalets utgång

· Hoist Finance har slutfört förvärvet av det polska
skuldhanteringsföretaget GetBack, tillgångar på totalt 400 MPLN.

· Hoist Finance har ingått avtal att förvärva verksamheten i de
italienska skuldhanteringsbolagen Maran S.p.A. and R&S S.r.l. och de
sista stegen i processen förväntas bli klara i närtid.

Vi levererar enligt strategin

Starkt resultat

För ett år sedan etablerade vi strategin att fånga merparten av vår
marknad genom att öppna upp för nya tillgångsklasser och bli
branschens mest effektiva aktör. Under det första kvartalet av 2019
är jag stolt över att vi levererat vårt bästa resultat någonsin. Det
lyckades vi med genom fortsatt stark inkassering (105 procent) och
förbättrat förhållande mellan kostnader och intäkter (K/I-tal på 71
procent (74)). Om vi även inkluderar förvärvet av de polska
GetBack-portföljerna, trots att förvärvet slutfördes i slutet av
april, så var investeringsnivån under det första kvartalet den bästa
för Hoist Finance någonsin.

I kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2018 presenterade vi
konsekvenserna av nya regelverk och våra åtgärder för fortsatt
tillväxt. Nya regelverk är ett ständigt aktuellt ämne i
kredithanteringsindustrin, och generellt sett så välkomnar Hoist
Finance dessa regelverk eftersom de syftar till att gynna kunder,
motparter och de professionella aktörerna i industrin. De nya
regelverken kommer att minska de europeiska bankernas exponering av
förfallna lån och öka utbudet av förfallna låneportföljer. Det är
givetvis en positiv utveckling. Att regleras som bank har däremot en
del negativa konsekvenser för Hoist Finance som vi nu adresserar
genom att implementera konkreta åtgärder.

En av de viktigaste åtgärderna för att ta itu med både ökade
riskvikter och NPL backstop är att värdepapperisera en del av
NPLerna. Vi har gjort goda framsteg sedan årsskiftet och är
övertygade om att vi är på rätt väg mot en hållbar affärsmodell i en
miljö av NPL backstop-regelverk.

Samarbete med investerare är ett annat alternativ för Hoist Finance
för att fortsätta skapa aktieägarvärde. Vi samarbetar med investerare
och arbetar med en potentiell fondstruktur för en medelstor
NPL-portfölj. Den potentiella transaktionen är i dokumentations- och
strukturfasen som vi strävar efter att stänga i sommar.

Arbetet att implementera de mest kostnadseffektiva åtgärderna och att
optimera Hoist Finance affärsmodell baserat på vårt
kreditmarknadstillstånd fortsätter, och vår affärsmodell är både
hållbar och konkurrenskraftig.

Under det första kvartalet har vi ingått avtal att förvärva
verksamheten i Maran Group i Italien och de sista stegen i processen
förväntas bli klara i närtid, och ett slutligt avtal för förvärvet av
polska GetBacks portföljer undertecknades i slutet på april. Båda
transaktionerna går i linje med vår strategi att fokusera på ett
antal prioriterade marknader i Europa.

Stärkt ledning och organisation

Som det kommunicerades den 18 mars 2019, så är jag glad över att
välkomna Fabien Klecha, tidigare landschef för Hoist Finance
Frankrike, till ledningsgruppen som ny Chief Sales Officer. Samtidigt
går vår tidigare Chief Sales Officer, Emanuele Reale, till rollen som
Chief Operating Officer. Med både Emanuele och Fabien i sina nya
roller så är jag övertygad om att Hoist Finance har en fullständig
ledningsgrupp med rätt kompetenser för att leverera på våra mål.

För att stärka resan mot operationell effektivitet har Hoist Finance
byggt två Centre of Excellence, en för säkerställda tillgångar och en
för icke säkerställda tillgångar. Syftet med dessa är att uppnå
harmonisering och standardisering av våra processer över samtliga
marknader och för att dela best practice på ett effektivt sätt.

Framtidsutsikter

Marknadsutsikterna är stark och kredithanteringsindustrin fortsätter
att skapa värde för aktieägare, kunder och samarbetspartners. Vår
vision är;

"Helping people keep their commitments", och vi är mycket stolta över
den positiva återkoppling vi får från våra kunder i
kundnöjdhetsundersökningar.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete för människor som kämpar
för att återbetala sina skulder. Våra nya digitala plattformar är
skräddarsydda för att öka flexibiliteten och transparansen för våra
kunder, så att de bättre kan hantera sina individuella
omständigheter.

Under det senaste året har vi integrerat vår organisation och våra
standardiserade processer. Detta möjliggör snabb förflyttning av
kunskap och best practice. Vi behöver bara utveckla en gång, sedan
implementerar vi. Vår ambition är att Hoist Finance under 2020 kommer
att ha branschens bästa digitala system, internationella
infrastruktur och standardiserade verksamhetsmodell. I en positiv
marknad, tror vi starkt på att våra steg i riktningen mot att bli
ännu mer digitala och effektiva kommer säkerställa att Hoist Finance
levererar på våra mål.

Klaus-Anders Nysteen

VD

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag
i Hoist Finance-koncernen ("Hoist Finance"). Bolaget är ett reglerat
kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter
som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av Julia Ehrhardt för offentliggörande den 14
maj 2019, kl 07.30 CET.

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas kl. 09.30 (CET), för att lyssna till konferensen via telefon,
vänligen ring:

SE: +46 850558354 UK: +44 3333009034 US: +1 8335268380

Presentationen sker på engelska och kan även följas live via:
https://financialhearings.com/event/11523.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Julia Ehrhardt
Acting Group Head of Investor Relations
Tel: +46 70 591 73 11

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på
hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoist-finance/r/delarsrapport-forsta-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/8270/2813058/1044704.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.