Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Hoist Finance: Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 14 maj 2020

Hoist Finance årsstämma ägde rum torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11.00 i
Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till
stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning,
innebärande att ingen utdelning betalas ut.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ordinarie styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg,
Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Robert Kraal och Lars Wollung
omvaldes. Henrik Käll valdes till ny ordinarie styrelseledamot.
Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till styrelseordförande. De tidigare
styrelseledamöterna Marcial Portela och Joakim Rubin lämnade
styrelsen i samband med årsstämman.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval
av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2021. EY
har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med
valberedningens förslag;

1 475 000 kronor till ordföranden, 490 000 kronor vardera till
styrelseledamöterna, 200 000 kronor till ordföranden i risk- och
revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera till ledamöterna i risk-
och revisionsutskottet, 175 000 kronor till ordföranden i
investeringsutskottet, 100 000 kronor vardera till ledamöterna i
investeringsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 50 000 kronor vardera till ledamöterna i
ersättningsutskottet.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan
2020

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om uppskjuten
rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2020.
Programmet omfattar maximalt 1 000 000 aktier som utbetalas till
deltagarna under verksamhetsåren 2022 - 2024. Säkringsåtgärder kommer
att ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part för
att säkra leverans av aktier och kostnader hänförliga till
programmet. Den maximala kostnaden för Aktiebonusplan 2020 uppskattas
till cirka 39 000 000 kronor plus tillkommande kostnader för ingående
av aktieswapavtalet, vilka beräknas uppgå till ca 100 000 kronor.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband
med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag
eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot
kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om
emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av
detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av
antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga
kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det,
genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

· Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget.

· Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

· Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom
det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

· Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman
valdes (i) Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Liselotte Hjorth
till ledamöter i risk- och revisionsutskottet med Cecilia Daun
Wennborg som utskottets ordförande, (ii) Ingrid Bonde, Lars Wollung
och Robert Kraal till ledamöter i ersättningsutskottet med Ingrid
Bonde som utskottets ordförande, och (iii) Malin Eriksson, Liselotte
Hjorth och Henrik Käll till ledamöter i investeringsutskottet med
Malin Eriksson som utskottets ordförande.

För vidare information vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till
privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över
1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup
förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över
sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi
genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan
inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred
portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i
Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist
Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
hoistfinance.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoist-finance/r/kommunike-fran-hoist-finance-...
https://mb.cision.com/Main/8270/3112366/1248012.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.