Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

HomeMaid: Delårsrapport Januari - mars 2020

Period 1 januari - 31 mars 2020

·
Nettoomsättningen uppgår till 61 505 (56 948) kkr motsvarande en
tillväxt om 8,0 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 915 (1 153) kkr
och efter avskrivningar till 1 267 (11) kkr. Rörelsemarginalen uppgår
till 2,0% (0,0 %). Resultatet före skatt uppgår till 1 238 (-65) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 6 797 (2 600) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,05 (-0,01) kr.

Väsentliga händelser januari - mars 2020

· Region Väst och Öst har slagits ihop
· Bokning online har implementerats under kvartalet
· Covid -19 har påverkat verksamheten väsentligt under andra halvan
av mars.

· Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 17 juni
enligt separat kallelse.

HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på
kundanpassade

lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och
kontorsservice.

Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets
kunder och

ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är
noterat på

Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.
VD ord:

Året startade starkt och vårt förändringsarbete genererar löpande
förbättringar både avseende effektiv drift samt försäljning och
tillväxt.

Under kvartalet har vidare utveckling i organisationen skett för att
generera ännu bättre tillväxt. Exempelvis har västra och östra
regionen slagits ihop till en. Detta har skapat kostnadsbesparingar
samtidigt som det har möjliggjort naturlig kompetensutveckling över
gränserna.

Det nya affärssystemet har gett oss bättre möjlighet att analysera
drifteffektivitet. Mycket tid läggs även fortsättningsvis på att
utveckla verksamheten genom analys och kontinuerligt
förbättringsarbete avseende drift och effektivitet.

Marknadsföring har under kvartalet smalnats av och fokuserats på färre
initiativ som ger stark effekt. Vi har sett ett ökat inflöde av nya
kunder till följd av detta. Under kvartalet har en funktion som ger
möjlighet att boka hembesök direkt på hemsidan implementerats. Syftet
är att göra säljprocessen enklare för nya kunder.

Covid -19 har påverkat verksamheten väsentligt under andra halvan av
mars. Detta primärt då kunder bokat av sina städtillfällen och
sjuktalen hos personal ökat kraftigt. Både omsättning och marginal
har påverkats. Vi har dock lyckats hantera denna svåra situation på
ett bra sätt och bedömer att vi genom starka insatser av vår
organisation och regeringens stödinsatser har läget under kontroll.

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Januari - Mars 2020

Nettoomsättningen uppgår till 61 505 (56 948) kkr vilket innebär en
tillväxt om 8,0 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 2 915 (1 153) kkr och efter avskrivningar till 1 267 (11) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 2,0 % (0,0%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 1 238 (-65) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Januari - Mars 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 6 797 (2 600) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 1 019 (42) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2020-03-31 till 16 128 (18 097)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2020-03-31 till 14 224 (23 718)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 17,5 % (27,1 %). HomeMaids
räntebärande nettokassa uppgår till 9 479 (10 373) kkr Koncernen har
långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar.
Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av
genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Covid-19

Covid -19 har påverkat verksamheten väsentligt under andra halvan av
mars. Detta primärt då kunder bokat av sina städtillfällen och
sjuktalen hos personal ökat kraftigt. Både omsättning och marginal
har påverkats. Vi har dock lyckats hantera denna svåra situation på
ett bra sätt och bedömer att vi genom starka insatser av vår
organisation och regeringens stödinsatser har läget under kontroll.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 17 juni enligt
separat kallelse.

Övrigt

Region Väst och Öst har slagits ihop.

Bokning online har implementerats under kvartalet.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari - Mars 2020

Nettoomsättningen uppgår till 61 505 (56 523) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 1 636 (-276) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2020-03-31 till 14 914 (17
287) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På
en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt
viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar
kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet.
Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal,
införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till
politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder.
Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar
kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om
Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som
påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett
negativt sätt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget
är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1
januari 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 17 juni enligt
separat kallelse. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig via
bolagets hemsida samt skickas till de aktieägare som så önskar senast
två veckor innan stämman.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport 2020-08-31

Delårsrapport för kvartal 3 2020-11-16

Halmstad 2020-05-15

Mats Claesson Andreas Gindin Stefan Högkvist

Styrelseordförande Ledamot Verkställande direktör

Fredrik Grevelius Patrik Torkelson

Ledamot Ledamot

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/homemaid/r/delarsrapport-januari---mars-2020,...
https://mb.cision.com/Main/12452/3112461/1248212.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.