Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-16

HomeMaid: Delårsrapport Januari - September 2020

Period 1 juli - 30 september 2020

Nettoomsättningen uppgår till 60 025 (56 998) kkr motsvarande en tillväxt om 5,3 %. 

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7 012 (5 610) kkr och efter avskrivningar till 5 369 (3 928) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 11,5 % (9,6 %). Resultatet före skatt uppgår till 5 323 (3 854) kkr.

       

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 1 598 (934) kkr.

 • Resultat per aktie uppgår till 0,23 (0,16) kr.

Period 1 januari - 30 september 2020

Nettoomsättningen uppgår till 182 963 (178 094) kkr motsvarande en tillväxt om     2,7 %.  

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 14 391 (8 843) kkr och efter avskrivningar till 9 439 (-2 183) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 7,8 % (4,8 %). Resultatet före skatt uppgår till 9 327 (-2 385) kkr.

       

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 13 474 (418) kkr.

 • Resultat per aktie uppgår till 0,39 (-0,28) kr.

Väsentliga händelser januari - september 2020

 • Region Väst och Öst har slagits ihop.
 • Bokning online har implementerats under första kvartalet.
 • Covid-19 har påverkat verksamheten väsentligt från andra halvan av mars.
 • Årsstämma i HomeMaid AB (publ) hölls den 17 juni i Halmstad.
 • HomeMaid förvärvade rörelsen i Wimix Resurs AB. Verksamheten har en årsomsättning om ca 3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med en garanti under 2020. Förvärvet finansierades genom interna medel.
 • Löpande kvalitets- och kundnöjdhetsmätning har införts under andra kvartalet.
 • HomeMaid förvärvade ca 80 hemservicekunder i IClean by Schön AB. Tillträde sker i november månad.

VD ord:

Det intensiva förbättringsarbete som igångsattes föregående år ger löpande bättre resultat.

Kundnöjdhet och personalnöjdhet står i centrum och det görs kontinuerliga utvecklingsinitiativ. Kundnöjdhet började mätas löpande i Q1 och resultatet, som var bra från början, blir bättre för varje månad som går.   

Marknadsföringen är en annan viktig framgångsfaktor och stort fokus läggs på att hitta rätt mix och omfång för att nå uppsatta mål. Den totala marknadsinvesteringen ökas kontinuerligt för att nå fler nya kunder.

Koncernens omsättning för tredje kvartalet är 60 MSEK vilket är en ökning med 5,3% mot föregående år. EBITDA är 7,0 MSEK (5,6 MSEK). Det förbättrade resultatet kommer genom både ökad omsättning, starkare marginal och en viss del av regeringens stödinsatser. Marginalutvecklingen har primärt uppnåtts genom bättre interna rutiner och ökad kompetens hos all personal.   

Detta innebär att koncernens ackumulerade omsättning är 183,0 MSEK vilket är en ökning med 2,7%. EBITDA är 14,4 MSEK (8,8 MSEK).

I slutet av perioden har utbredning av covid-19 ökat igen. Stora lärdomar har dragits från vårens erfarenheter och bolaget är väl förberett för en andra våg.        

Stefan Högkvist

HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade
lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice.
Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och
ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är noterat på
Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Juli - September 2020

Nettoomsättningen uppgår till 60 025 (56 998) kkr vilket innebär en tillväxt om 5,3 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 7 012 (5 610) kkr och efter avskrivningar till   5 369 (3 928) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 11,5 % (9,6 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 5 323 (3 854) kkr.

Januari - September 2020

Nettoomsättningen uppgår till 182 963 (178 094) kkr vilket innebär en tillväxt om 2,7 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 14 391 (8 843) kkr och efter avskrivningar till       9 439 (-2 183) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 7,8 % (4,8 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 9 327 (-2 385) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Juli - September 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till   1 598 (934) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 5 881 (3 763) kkr.

Januari - September 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till    13 474 (418) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 8 884 (4 179) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2020-09-30 till 21 299 (5 015) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2020-09-30 till 20 436 (11 532) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 23,4 % (15,8 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 14 767 (-1 902) kkr. Koncernen har lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Covid-19

Covid-19 har påverkat verksamheten väsentligt från andra halvan av mars. Detta primärt då kunder bokat av sina städtillfällen och sjuktalen hos personal ökat kraftigt. Både omsättning och marginal har påverkats. Vi har dock lyckats hantera denna svåra situation på ett bra sätt och bedömer att vi genom starka insatser av vår organisation och regeringens stödinsatser har läget under kontroll.

Situationen stabiliserades under juni månad. I slutet av september har utbredningen av covid-19 ökat igen. Stora lärdomar har dragits från vårens erfarenheter och bolaget är väl förberett för en andra våg.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 17 juni på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 2 625 397 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 375 397 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 42,7 % av rösterna. Följande beslutades:

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att fria vinstmedel balanseras i ny räkning.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

 • Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i juni rörelsen i Wimix Resurs AB. Verksamheten har en årsomsättning om ca 3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med en garanti under 2020. Förvärvet finansierades genom interna medel.

HomeMaid förvärvade ca 80 hemservicekunder i IClean by Schön AB. Tillträde sker 1 november.

Övrigt

Region Väst och Öst har slagits ihop.

Bokning online har implementerats under första kvartalet.

Löpande kvalitets- och kundnöjdhetsmätning har införts under andra kvartalet.

Moderbolaget under rapportperioden

Juli - September 2020

Nettoomsättningen uppgår till 60 025 (56 997) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 5 716  (4 328) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2020-09-30 till 20 193 (3 672) kkr.

Januari - September 2020

Nettoomsättningen uppgår till 182 963 (177 161) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om       10 578 (4 804) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2019. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett negativt sätt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké              2021-02-19

Halmstad 2020-11-16

Mats Claesson                      Andreas Gindin                     Stefan Högkvist                     

Styrelseordförande               Ledamot                               Verkställande direktör

Fredrik Grevelius                  Patrik Torkelson                   

Ledamot                               Ledamot        

Författare HomeMaid

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.