Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

HomeMaid: Kallelse till årsstämma i HomeMaid AB (publ)

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 17 juni 2020 kl 13,00 på Kungsgatan 17 i Halmstad.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till HomeMaid AB (publ),
Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad, eller genom e-post på
info@homemaid.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn,
personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt
ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta
registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni
2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.homemaid.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget
eller beställas per e-post eller post enligt ovan. Om fullmakt
utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före
stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda

balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

11. Beslut om principer för valberedning

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda

balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 6 304 kkr balanseras i ny
räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Nomineringskommittén föreslår att ersättning för styrelseuppdragen
skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 120
000 kronor till övriga ledamöter.

Nomineringskommittén föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och
revisorssuppleanter (punkt 10)

Nomineringskommitténs föreslår omval av Mats Claesson, Patrik
Torkelson, Fredrik Grevelius, och Andreas Gindin till
styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Nomineringskommittén föreslår vidare omval av det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden till
och med nästa årsstämma.

Beslut om principer för valberedning (punkt 11)

Nomineringskommittén föreslår följande principer för valberedning:

Valberedningen skall bestå av minst en och maximalt fyra ledamöter.
Styrelsens ordförande ska senast den 30 november varje år kontakta de
röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget per 30 september samma
år, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att
ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Bedömningen av vilka de röstmässigt största ägarna är, skall baseras
på ägarstatistik eller annan tillgänglig information om aktieägandet
i Bolaget. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller
flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens
ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. Om
någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att
nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som
därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera
en representant. Ägare som inte är bland de röstmässigt tio största
ägarna skall dock aldrig erbjudas att nominera en representant.
Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra
månader före årsstämman. Den röstmässigt största aktieägaren som vill
delta i valberedningen ska också vara valberedningens ordförande och
sammankallande. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst vid lika
röstetal. Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas
av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare
som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det
till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål. Om under
valberedningens mandatperiod en eller flera av
aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa
aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och
den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre
till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga
förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte
särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i
röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två
månader före årsstämman. Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat
representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga
sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i
valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade
ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida
så snart sådana skett. Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som
enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen,
vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska
arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman
2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor,
(c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden
med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till
revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och i
förekommande fall (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.
Valberedningen ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra
veckor före ordinarie årsstämma. Valberedningsinstruktionen gäller
till dess årsstämman i HomeMaid AB (publ) beslutar om att anta en ny
valberedningsinstruktion.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och
skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2020
för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande
anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och
denna ska ha rätt att frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna
konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig
utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens prestationer.
Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån
m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid
bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras
främst till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara
mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer
tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för
verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis
genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner
och andra förmåner på marknadsmässiga villkor och med beaktande av
gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.

Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan
beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid
uppsägning från befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid
uppsägning från HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande sex
månadslöner.

HANDLINGAR

Kopior av styrelsens och nomineringskommitténs fullständiga förslag
inklusive styrelsens yttrande, samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse för 2019 kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget samt på bolagets webbplats www.homemaid.se senast två veckor
före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
h...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.