Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

House of Friends: HOUSE OF FRIENDS - Det andra kvartalet 2018

Perioden april - juni 2018

· Omsättningen för perioden uppgick till 29,0 (22,4) MSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 1,6 (0,5)
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 5,5 %

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK

· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,00) SEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 1,4 (-0,2) MSEK. Kassaflöde från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-0,2 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -1,1 (-1,5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 1,4 (1,3) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,8 (1,5)
MSEK.

· Det andra kvartalet 2018 blev omsättningsmässigt återigen ett
mycket starkt kvartal för HofF med en omsättningstillväxt på 29,7 %
jämfört med samma period förra året. Även koncernens samlade
byråintäkt (bruttovinst, dvs nettoomsättning minus direkta
uppdragskostnader) steg med 11,2 % jämfört med samma period förra
året. Tillväxten i byråintäkt ger ett mått på koncernens verkliga
organiska tillväxt, och är ett resultat av en stark tillströmning av
nya kunder och uppdrag, samt att koncernens strategi med fokus på
kreativ och automatiserad kommunikation bär frukt.

· HofF ingick den 27 juni ett avtal om förvärv av samtliga aktier i
Blomquist & Co AB, sedan länge en huvudkonkurrent till Koncernens
produktionsbyrå Done by Friends. Blomquist & Co omsatte 2017 35 mkr
med en rörelsemarginal (EBITDA) på 2,7 %. Tillträdesdag är planerad
till den 31 augusti. Köpeskillingen för samtliga aktier är 1 kr
samtidigt som HofF på tillträdesdagen kommer att genomföra ett
aktieägartillskott i Blomquist & Co på 3,5 mkr.

Perioden januari - juni 2018

· Omsättningen för perioden uppgick till 55,3 (44,5) MSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,8 (0,8)
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 6,8 %

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,2 (-0,3) MSEK

· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,01) SEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 1,4 (-0,9) MSEK. Kassaflöde från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-1,7 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till 1,7 (-2,1) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 0,2 (0,7) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,8 (1,5)
MSEK.

· Under perioden har avveckling skett av printrelaterad verksamhet.
Detta har inneburit att de första två kvartalens rörelseresultat 2018
belastas med omstruktureringskostnader uppgående till ca 450 tkr per
kvartal. Också det tredje kvartalet kommer att belastas med
omstruktureringskostnader i samma storleksordning, varefter dessa
kostnader kommer att minska under Q4 2018 och Q1 2019. Vidare
avyttrades koncernens projektsystem för kontorstrycksaker och
profilprodukter under det första kvartalet vilket skapade en reavinst
uppgående till ca 1,9 MSEK. Avyttringen av denna verksamhet beskrivs
i närmare detalj under rubriken Förvärv och avyttringar på sid 7 i
denna rapport.

· HofF har under det första halvåret kunnat konstatera bra tillväxt
och resultatutveckling. I ett rullande 12-månaders perspektiv i
perioden juli 2017 - juni 2018 blir nettoomsättningen 102,3 MSEK,
rörelseresultatet (EBITDA) 8,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal
på 7,8 %, samt ett resultat efter skatt på 4,3 MSEK. Tillväxten och
resultatutvecklingen är drivna av en stark tillströmning av nya
kunder och nya uppdrag från existerande kunder och kan ses som en
kvittens på att strategin fungerar och att erbjudandet uppbyggt kring
"create and automate" uppfattas som attraktivt av marknaden.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser.

Informationen är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2018, kl 08:30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

VD Magnus Widgren

Tel: 070-877 02 80

E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se

CFO Mikael Behm

Tel: 070-814 33 35

E-post: mikael.behm@houseoffriends.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/house-of-friends/r/house-of-friends---det-andr...
http://mb.cision.com/Main/14506/2594196/892728.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.