Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Hoylu AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas
härmed till Bolagets årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 09.00 hos
Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm.
Inregistrering inleds kl. 08.45.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19
Med anledning av COVID-19 kommer Bolaget att vidta vissa
försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För att minska risken för
smittspridning kommer ingen förtäring eller dryck att erbjudas.
Styrelsemedlemmar och Bolagets ledning kommer i möjligaste mån att närvara
via elektronisk uppkoppling. Aktieägarna har möjlighet att närvara via
ombud.

DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 18 juni 2020, och
 
* anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 18 juni 2020, helst före
kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till
bolagsstamma@hoylu.com , via post
till to Hoylu AB (publ), Tunnbindaregatan 37, 602 21 Norrköping,
eller per telefon 040-170600 under kontorstid.

             

Aktieägare ska i anmälan om deltagande ange namn/bolagsnamn,
person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i
förekommande fall, uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om
aktieägaren avser att ta med sig en eller två biträden till årsstämman ska
sådant deltagande meddelas. Till anmälan ska även, i förekommande fall,
till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på
årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast torsdagen den 18
juni 2020 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid
får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid
gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person
ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan
angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.hoylu.com

.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse
8. Beslut om
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och
11. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Val av styrelse och revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
17. Beslut att godkänna styrelsens beslut att emittera nya aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
18. Beslut om a) att godkänna styrelsens förslag till ett nytt
aktiebaserat incitmentsprogram genom b) riktad emission av
teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner
19. Beslut om a) godkänna aktieägare Fougner Invest AS förslag till ett
aktiebaserat incitamentsprogram genom b) riktad emission av
teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av
besluten
21. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande Björn Wallin utses till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret
2019 överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår även att ingen utdelning för
räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 550 000 kronor,
varav 250 000 kronor till styrelseordförande samt 150 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman. För styrelseledamot
som även är anställd i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås antalet
styrelseledamöter oförändrat uppgå till fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås omval av Björn Wallin (styrelseordförande), Stein Revelsby,
Ian Sandmæl och Hans Othar Blix som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma
utse det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor
(med auktoriserade revisorn Henrik Ekström som huvudansvarig revisor till
dess att annat meddelas).

Fullständig information om styrelseledamöterna och revisorn kommer
publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av följande
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Ersättningsnivån och ersättningsstrukturen ska vara marknads- och
konkurrensmässig och beakta individens ansvarsområde och kompetens. Den
totala ersättningen ska bestå av en balanserad kombination av fast lön,
rörlig ersättning, pensions- och hälsoplaner, övriga förmåner samt
uppsägningsvillkor och avgångsvederlag. Ersättning kan även innefatta
långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Den rörliga ersättningen varierar för respektive ledande befattningshavare
och ska primärt sättas i relation till Bolagets budget och får inte
överstiga femtio (50) procent av respektive ledande befattningshavares
fasta lön. För den verkställande direktören gäller dock att den rörliga
ersättningen inte får överstiga sjuttiofem (75) procent av den fasta lönen.

Styrelsen får, för det fall särskilda skäl därtill föreligger och i
enlighet med 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, göra mindre avvikelser på
individuell basis från dessa ovan angivna riktlinjer.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att 4, 5, 8 och 9 §§ i bolagsordningen ändras enligt
följande.

§ 4

?Aktiekapitalet ska vara lägst 3 091 465 kronor och högst 12 365 860
kronor.

The share capital shall be not less than SEK 3,091,465 and no more than SEK
12,365,860.?

§ 5

?Antal aktier ska vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

The number of shares shall be no fewer than 37,500,000 and no more than
150,000,000.?

Anledningen till de föreslagna ändringarna i 4-5 §§ är att ge Bolaget
flexibiliteten att kunna emittera fler aktier om så behövs, exempelvis i
samband med potentiella framtida transaktioner.

§ 8                      

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet.

?Notice to attend an annual general meeting or extraordinary general
meeting at which the issue of amendment of the articles of association is
to be addressed shall be given not earlier than six weeks and not later
than four weeks prior to the meeting. Notice to attend any other
extraordinary general meeting shall be given not earlier than six weeks and
not later than two weeks prior to the meeting. Notice to attend a general
meeting shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and on the
company?s website. The fact that notice has been given shall be published
in Svenska Dagbladet.?

Anledningen till den föreslagna ändringen i § 8 är att det kommit till
styrelsen kännedom att annonsering i Svenska Dagbladet är flexiblare och
kan göras till en lägre kostnad än i Dagens Industri.

§ 9                      
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till
bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden,
dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

?Shareholders wishing to attend a general meeting must notify the company
of intent to participate no later than the day specified in the notice to
the general meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday,
Saturday, Midsummer?s Eve, Christmas Eve or New Year?s Eve and may not take
place earlier than the fifth business day prior to the general meeting.

Shareholders may bring one (1) or two (2) advisors to the general meeting,
subject to the shareholder notifying this according to what is set out
above.?

Med anledning av att det inte finns något krav att inkludera information
angående avstämningsdag i bolagsordningen, i och med att detta regleras i
aktiebolagslagen (2005:551), ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.