Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Hufvudstaden: Delårsrapport januari - mars 2020

· Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och
uppgick till 350 mnkr (343), vilket främst förklaras av högre
hyresintäkter.

· Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 482 mnkr (472),
en ökning med 2 procent.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -499 mnkr (500),
motsvarande -2,42 kronor per aktie (2,42). Minskningen förklaras av
negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,0 mdkr (47,7 vid
årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 178 kronor per aktie
(185 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,90 kr per aktie.
Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var -929
mnkr (332).

· Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden
till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 10,8 gånger (11,8).

· Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (6,2).
Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,7
procent (2,3).

Stockholm den 7 maj 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Bo Wikare

Tf Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2020

Frågor besvaras av Bo Wikare, Tf Verkställande direktör och Åsa
Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl.
11:30.

Hufvudstaden+46-8 762 90 00info@hufvudstaden

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hufvudstaden/r/delarsrapport-januari---mars-2...
https://mb.cision.com/Main/2433/3106223/1243628.pdf
https://mb.cision.com/Public/2433/3106223/95b476897687da4f.pdf

Författare Cision News