Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Humana AB: Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 7 maj 2020

Humana AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 sin årsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns
tillgängliga på bolagets hemsida, http://corporate.humana.se

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019.

Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till
förfogande stående vinstmedel om 1 657 546 385 kronor balanseras i
sin helhet i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Magdalena Gerger, Kirsi Komi,
Monica Lingegård, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm samt nyvalde
Karita Bekkemellem och Anders Nyberg till styrelseledamöter.

Stämman valde Sören Mellstig till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga stämmovalda
ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet och med 33 000 kronor till övriga
medlemmar i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till
ordföranden och 16 500 kronor till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för lön och annan ersättning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med
stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges
ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans
beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5
§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna
aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i syfte att
möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra
överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för
styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.
Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier
sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en
förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv
genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom
att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq
Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas
av bolaget vid beslutstidpunkten.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sönne, IR-chef, 070-601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000
engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som
utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen
"Alla har rätt till ett bra liv". 2019 uppgick rörelseintäkterna till
7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har
huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller
corporate.humana.se (http://corporate.humana.se/sv)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/humana-ab/r/kommunike-fran-humana-ab-s-arssta...
https://mb.cision.com/Main/11148/3106405/1243942.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.