Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-03

Husqvarna AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020

Ett framgångsrikt år
Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 4% till 6 683 Mkr (6 408), eller med 13% justerat för valutakurseffekter. (Lämnandet av verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands slutfördes i Q3).
 • Rörelseresultatet var -944 Mkr (-493). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till  -129 Mkr (-310).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -815 Mkr (-183) och hänför sig till effektiviseringsåtgärder i leverans-kedjan som tillkännagavs i Q3 2020, se sidorna 4 och 16.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,26 kr  (-0,67).
 • Divisionen Construction förvärvade Blastrac, en ledande aktör med kompletterande teknik för ytbehandling inom den globala bygg- och saneringsindustrin.
 • Divisionen Husqvarna presenterade CEORA, en robotgräsklippare för professionellt bruk som klarar av att klippa gräsytor upp till 50 000m[2 ] med virtuell gränsteknologi.

Januari - december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 1% till 41 943 Mkr (42 277), eller ökade med 6% justerat för den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands och valutakurseffekter.  
 • Rörelseresultatet var 3 669 Mkr (3 690). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 4 484 Mkr (3 915) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7% (9,3).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -815 Mkr (-225) och hänför sig till effektiviseringsåtgärder i leverans-kedjan, se sidorna 4 och 16.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,35 kr (4,42).
 • Direkt operativt kassaflöde* var 6 071 Mkr (3 849).
 • Styrelsen kommer att till årsstämman föreslå en utdelning för 2020 på 2,40 kr per aktie (2,25).

 

Starka resultat trots ett utmanande år

"Vi uppnådde en fortsatt stark försäljningstillväxt under vårt säsongsmässigt minsta fjärde kvartal. Tillväxten var till stor del driven av våra kärnkategorier robot- & batteridrivna produkter, handhållna produkter och bevattningslösningar och stöttades av en förlängd trädgårdssäsong. Detta resulterade i en nettoomsättningstillväxt på 13%*. Utvecklingen var särskilt stark för divisionerna Husqvarna och Gardena, som ökade med 19%* respektive 13%* och där vi stärkte våra marknadspositioner. Byggindustrin påverkas hårdare av effekterna av Covid-19 och divisionen Constructions nettoomsättning minskade med 2%* under kvartalet.

2020 - ett framgångsrikt år
Vårt huvudsakliga fokus under 2020 har varit våra anställdas hälsa och säkerhet samtidigt som vi säkerställt kontinuitet i företaget. Det goda resultatet under det fjärde kvartalet avslutar ett rekordår där vi, som ett resultat av flera års dedikerat arbete, nu har nått våra finansiella mål, tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet, trots en volatil och utmanande omvärld präglad av Covid-19-pandemin. Koncernens nettoomsättning ökade med 6%* under 2020 vilket visar vår starka position och flexibilitet att anpassa oss till snabba förändringar i efterfrågan. Stanna-hemma-trenden och en förlängd trädgårdssäsong bidrog också till tillväxten.
Sammantaget uppnådde vi en rörelsemarginal på 10,7% för året, exklusive jämförelsestörande poster på -815 Mkr (-225) hänförliga till de effektiviseringsåtgärder i leveranskedjan för handhållna produkter vi tillkännagav under Q3. Den förbättrade marginalen drevs av försäljningstillväxt i alla våra regioner, produktmixeffekter och tillfälliga kostnadsundvikande åtgärder. Direkt operativt kassaflöde* ökade till 6,1 miljarder kronor (3,8) för året. Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 2,40 kr (2,25) per aktie till årsstämman för 2020.
Vårt strategiska fokus på hållbarhet har resulterat i en minskning av de absoluta koldioxidutsläppen i hela värdekedjan med 32% jämfört med basåret 2015. När vi går in i den nya fasen med Sustainovate 2025 fortsätter vi vårt åtagande att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Höjda strategiska ambitioner och investeringar för framtiden

Som vi tidigare tillkännagivit accelererar vi våra strategiska tillväxtinvesteringar med 50% årligen eller 250 Mkr och fokuserar på innovativa, hållbara produkter och lösningar. Vi ökar våra investeringar i FoU, tillverkning och go-to market-kapacitet för våra kärnkategorier. Ett exempel är CEORA vår senaste plattform för robotgräsklippare avsedd för stora kommersiella grönytor med virtuell gränsteknologi. Med CEORA strävar vi efter att transformera professionell grönyteskötsel med en automatiserad, kostnadseffektiv och hållbar lösning. Ett annat exempel är vårt ökade fokus på digitala tjänster där vi 2020 passerade milstolpen en miljon uppkopplade användare på våra digitala plattformar.
Sammanfattningsvis levererade vi ett starkt fjärde kvartal som avslutar ett rekordår med uppnådda finansiella mål och stärkta marknadspositioner. Jag vill tacka vårt team runt om i världen för deras enorma insatser och engagemang under året. Givet den fortsatta globala osäkerheten kring Covid-19-situationen är vi väl förberedda för att anpassa oss till variationer i efterfrågan och fokuserar på att skydda våra medarbetares och affärspartners hälsa och säkerhet. Vi fortsätter att accelerera vår strategi för att ytterligare stärka våra marknadspositioner och teknikledarskap."
*Nettoomsättningen är justerad för valutakurseffekter och, för divisionerna Husqvarna och Gardena, den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands.
[image] Henric Andersson, VD och koncernchef
Telefonkonferens
En telefonkonferens med Henric Andersson, VD och koncernchef och Glen Instone, CFO hålls kl.10.00 CET den 3 februari, 2021.
För att delta vänligen ring: +46 (0) 8 505 583 51 (Sverige) eller +44 333 300 9274 (UK) tio minuter före utsatt tid.
Telefonkonferensen kan också följas via: https://husqvarna-group.creo.se/210203. En inspelning finns tillgänglig senare samma dag.
Kontakter
Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication +46 8 738 90 00
Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations +46 702 100 451
 
Denna rapport innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 07.30 CET.

Författare Cision