Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-23

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Sammanfattning av perioden

 

" Stark underliggande affär men tillfälligt svagare tillväxt p.g.a. påverkan av pandemin" 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 956 (12 238) TSEK vilket motsvarar en omsätt- ningsminskning med -2 %. Rörelseresultatet uppgick till -723 (-763) TSEK.

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 41 631 (30 990) TSEK vilket mot- svarar en omsättningsökning med 34 (71) %. Rörelseresultatet för samma period uppgick till -1660 (-6 104) TSEK.

Viktiga händelser under kvartalet juli till september 2020

I-Tech meddelade att leveranserna för den order till Chugoku Marine Paints som I-Tech kommu- nicerade i augusti förra året delvis senareläggas på grund av den rådande pandemin.

Den pågående pandemin fortsätter att skapa osäkerhet i marknaden vilket lett till minskad in- vesteringsvilja och ökad försiktighet under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets slut.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i 2020jul 2019jul-sep 2020jan-sep 2019jan-sep 2019jan-dec
TSEK -sep
Nettoomsättning 11 956 12 238 41 631 30 990 45 574
Rörelseresultat -723 -763 -1 660 -6 104 -7 019
Rörelseresultat 1 269 1 298 4 318 75 1 220
före
avskrivningar
Resultat efter -791 -411 -1 687 -5 926 8 427
skatt
Rörelsens 5 822 320 7 173 -4 100 -4 763
kassaflöde
Eget kapital vid 109 721 97 055 109 721 97 055 111 408
periodens slut
Likvida medel vid 43 359 39 965 43 359 39 965 38 940
periodens slut
 

VD ord

Jag konstaterar att den underliggande affären fortsätter utvecklas, väl drivet av framförallt underhållsmarknaden samtidigt som kända omvärldsfaktorer påverkar omsättningstillväxten negativt. Efter närmare sju kvartal i rad med stadigt högre tillväxt jämfört med föregående år   ser  vi en inbromsning drivet i första hand av pandemin och den ökade återhållsamhet och försiktighet som den lett till i alla led. Den ökade försiktigheten är logisk mot bakgrund av att fraktvolymerna inom sjöfarten hittills i år minskat med cirka 4-5% globalt sett. För I-Techs del har det bland annat inneburit att delar av prognostiserade volymer förskjutits till första halvåret 2021, något vi tidigare också kommunicerat.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 12,0 (12,2) MSEK, en minskning med 2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under perioden har kundmixen, tillsammans med att vi i större grad lyckats föra vidare merkostnader på logistiksidan, inneburit att bruttovinsten ökat till 51 (48)%.Trots pandemin och efterföljande inbromsning i världsekonomin ökade omsättningen under årets första nio månader med 34% till 41,6 (31,0) MSEK. Ökningen speglar det underliggande långsiktiga behov av ny teknologi som sjöfarten har mot bakgrund av kommande tuffa utsläppsmål. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt som mål att utsläppen av koldioxid skall minska med 50 procent till 2050 och med ambitionen att minska dem med 40 procent redan till 2030. Effektiva bottenfärger, antifouling, kommer att vara en av flera centrala komponenter för att nå målen.

Spretig bild

Även om makrotrender otvivelaktigt kvarstår befinner sig branschen i ett avvaktande läge där flertalet kunder och slutanvändare rapporterar starka försäljningssiffror samtidigt som de på grund av osäkerheten ändå vidtar försiktighetsåtgärder för det fall situationen skulle förvärras. Ett tydligt bevis på den stora nervositeten  är  utvecklingen på nybyggnationsmarknaden där efterfrågan minskat kraftigt. Allt fler prognoser talar dock för att vändningen är i sikte för flera fartygssegment och så har tex andelen stillaliggande fartyg minskat sedan föregående kvartal.

Om jag skall summera de första 9 månaderna kan jag konstatera att vi trots rådande omständigheter har en fint växande affär, att vi lyckas generera ett starkt positivt kassaflöde och att vi har en fortsatt god likviditet. Jag ser också att produkten fortsätter stärka våra kunders erbjudande och konkurrenskraft tack vare sin höga prestanda och sitt positiva bidrag till en mer hållbar sjöfart. Det tar jag fasta på i väntan på att de affärsmässiga förutsättningarna förbättras i takt med att effekterna av pandemin klingar av.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

 

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

 

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Författare I-Tech

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.