Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

I-Tech: I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av perioden

"Stark avslutning på ett spännande år"

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 870 (7 156) TSEK
vilket motsvarar en omsättningsökning med 52 (-7) %.
Rörelseresultatet uppgick till -2 882 (-2 061) TSEK.

· Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 28 947 (17 849)
TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 62 (5) %.
Rörelseresultatet uppgick till -13 625 (-7 448) TSEK.

Oktober till december 2018

· I-Tech erhöll en order om 36 MSEK från Chugoku Marine Paints.
Ordern är ett minimiåtagande för leveranser under 2019.

· 3 års data från Calypso presenterades. Fartyget uppvisar ett
ovanligt lågt ökat motstånd p.g.a. marin påväxt jämfört med
referensfartyg. Fysisk skrovinspektion verifierar även resultaten då
den påvisar ett rent skrov, fritt från både hård och mjuk påväxt.

· Nästa generations produktionsprocess fullt implementerad vilket
bidrar till en ökad bruttomarginal.

Januari till september 2018

· I-Tech har ur ett operativt perspektiv fullbordat integrationen av
förvärvade tillgångar från Cambrex och agerar nu på egen hand genom
hela leverantörsledet.

· Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av
aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.

· Bolagets tidigare största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på
en extra bolagsstämma den 13 augusti att dela ut merparten av sitt
innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel
med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebar att
I-Tech erhöll drygt ca 1 500 nya ägare.

· I-Tech noterades den 28 maj på First North vid Nasdaq Stockholm.
Bolagets nyemission i samband med listning tecknades till 138% och
tillförde bolaget ca 40 miljoner kronor efter emissionskostnader

· I-Techs styrelse förstärktes vid årsstämman den 17 april med
Bjarne Sandberg, VD Cambrex Karlskoga AB. Bjarne tillför stor
kompetens inom både affären och den industriella strukturen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Alla belopp i |2018 okt-dec |2017 okt-dec |2018 jan-dec |2017 jan-dec |
|TSEK | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Nettoomsättning |10 870 |7 156 |28 947 |17 849 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Rörelseresultat |-2 882 |-2 061 |-13 625 |-7 448 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Resultat efter |-2 994 |-2 168 |-13 737 |-8 418 |
|skatt | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Rörelsen |-764 |-2 226 |-11 945 |-6 238 |
|kassaflöde | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Eget kapital vid|102 981 |36 955 |102 981 |36 955 |
|periodens slut | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Likvida medel |46 538 |20 535 |46 538 |20 535 |
|vid periodens | | | | |
|slut | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

VD ord

I-Tech avslutade året med att påvisa en stark leveranskapacitet vilket
bekräftade att produktionssystemet nu är fullt kapabelt. Satsningarna
i produktionssystemet som bedrivits under året har börjat ge effekt
och bruttomarginalen ökade för perioden till 44% (32%) och för
helåret till 36% (32%). Försäljningen uppgick till 10,9 MSEK (7,2
MSEK) och på helåret uppnåddes en nettoomsättning om 29,0 MSEK (17,8
MSEK).

Tillväxten visar att bolaget är i fas med utfästa målsättningar kring
omsättning och det fjärde kvartalet indikerar att vägen mot betydande
förbättringar av bruttomarginalen är inslagen. Produktionstakten är
nu i fas med efterfrågan, men däremot byggdes inga lager under
kvartalet då i princip allt som tillverkades levererades till kund. I
syfte att parera för varierande efterfrågan från kunderna är bolaget
inställt på att öka lagerkapaciteten så fort tillfälle ges. Det anses
som en nödvändighet för att hålla rätt service-grad till kunderna.

Kundsidan är i stort sig lik under fjärde kvartalet. Chugoku Marine
Paints drar full nytta av Selektope och arbetar med att ta nya
affärer baserat på fina resultat från olika fallstudier, varav data
från tre års drift för m/t Calypso kommunicerades offentligt under
december månad. Att under tre år kunna påvisa ett skrov med hög
prestanda både visuellt och i uppmätt data är ett bevis för att det
finns tydliga ekonomiska- och miljömässiga fördelar med att använda
Selektope-teknologin.

Bland övriga potentiella kunder märks en ökad aktivitet. Kommande
förändringar av lagstiftningen kopplat till utsläpp driver på
efterfrågan av premiumprodukter kommande åren och CMPs framsteg ger
också en tydlig signal som sätter press på övriga tillverkare att
följa med i utvecklingen.

I en bransch där få ger sig på abrupta förändringar är det uthållighet
och långsiktighet som är ledorden. Desto fler fartyg som seglar med
Selektope-produkter och ger bra resultat under flera år desto lättare
får teknologin en bredare acceptans. I-Techs tillväxt harmonierar väl
med implementering av lagkrav som kommer att öka bränslekostnaderna
avsevärt. De förväntade ökade bränslekostnaderna ger incitament till
investeringar i energieffektiviserande åtgärder. Vi ser därför med
tillförsikt fram emot 2019 med en fortsatt positiv utveckling hos
befintliga kunder och där vi tror oss kunna säkerställa Selektope
baserade produkter på marknaden från ytterligare tillverkare.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten
Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att
öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har
erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har
flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs
Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon:
+46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@erikpenser.se.

Denna information är sådan som I-Tech AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B9E40D0021E334B8E0...
https://mb.cision.com/Main/17051/2745271/994442.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.