Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

I-Tech: I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2020

Mölndal, den 8 maj 2020 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar
härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2020

Sammanfattning av perioden

" Ett starkt kvartal trots osäkra tider"

·
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 525 (6 170) TSEK vilket
motsvarar en omsätt- ningsökning med 119 (62) %. Rörelseresultatet
uppgick till -984 (-4 435) TSEK.

Januari till mars 2020

·
Den ledande norska färgtillverkaren Jotun lanserade i mars två nya
marinfärger baserade på I-Techs egenutvecklade antifouling-komponent
Selektope®.

·
Under mars tillträdde Per Svensson som försäljningsdirektör för
I-Tech. Per kommer senast från Emerson Automation Solutions i rollen
som Director, Global Sales and Aftermarket Marine Solutions.

·
Den pågående COVID-19 pandemin har under början av 2020 inneburit ett
tillfälligt produk- tionsstopp på varven i framförallt Kina, vilka nu
är åter i produktion. Vidare har restriktioner in- förts i Indien där
I-Techs produktion och leveranser utgår ifrån. Produktionsstoppet på
varven inföll under en period med normal låg efterfrågan på I-Techs
produkter och hitintills har inte I-Tech påverkats negativt med mer
än att leveranskostnader ökat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i 2020jan-mar 2019jan-mar 2019jan-dec 2018jan-dec
TSEK
Nettoomsättning 13 525 6 170 45 574 28 947
Rörelseresultat -984 -4 435 -7 019 -13 625
Rörelseresultat 1 004 -2 378 1 220 -6 392
före
avskrivningar
Resultat efter -532 -4 469 8 427 -13 737
skatt
Rörelsens 296 -573 -4 763 -11 945
kassaflöde
Eget kapital vid 110 876 98 512 111 408 102 981
periodens slut
Likvida medel vid 38 993 45 802 38 940 46 538
periodens slut

VD ord

Trots att det första kvartalet kännetecknats av nedstängningar på flera nyckelmarknader i Asien lyckades vi öka vår försäljning med 119 procent till 13,5 MSEK (6,2) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förbättringen beror dels på att verksam- heterna på nyckelmarknaden tog fart igen under mars, dels på att våra kunder räknar med en relativt hög aktivitet på varv runt om i Asien och mellanöstern under kommande månader. Osäkerheten kring hur den pågående pandemin kommer att utvecklas och hur den kan komma att påverka marknaden framåt under resten av året är dock fortsatt stor.

Det är glädjande att varvsnäringen i Kina, Japan och Korea under
slutet av perioden återgått till en någorlunda normal
industriell aktivitet och att vår största kund, Chugoku Marine
Paints, andas optimism och trots omständigheterna har lyckats
upprätthålla produktionen på viktiga marknader. Samtidigt, ur ett
operativt perspektiv, har det varit en turbulent tid där bland annat
nedstängningen i Indien ställt oss inför utmaningar i och med att den
påverkat våra leveranser från underleverantörer. Vi förmådde trots
detta möta våra kunders efterfrågan och även om det skedde till
priset av ökade transport- kostnader lyckades vi hålla
bruttomarginalen uppe och i paritet med samma kvartal året innan. För
första kvartalet uppgick bruttomarginalen till 45% (44%) och den
operativa verksamheten uppvisade återigen ett positivt EBITDA på 1,0
(-2,3) MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades avsevärt
och uppgick till -1,0 MSEK (-4,4) vilket innebär att vi i enlighet
med plan fortsätter närma oss ett positivt rörelseresultat.

Utöver att vi lyckats hålla ihop kvartalet på ett bra sätt så är jag
också mycket nöjd med att Jotun, världens ledande marina
färgtillverkare, under perioden meddelat att de lanserat två
produkter innehållande Selektope®. Jotun motiverar lanseringen med
att de vill erbjuda bästa möjliga skydd mot marin påväxt på fartyg
som ligger still under längre perioder, särskilt inom nybyggnation
(s.k. outfitting). Lanseringen av produkterna SeaQuantum Pro Ace och
SeaForce Active Ace innebär att Selektope® används i två olika
teknologiplattformar på olika kostnadsnivåer vilket öppnar för en
bredare kundkrets. Produkterna kommer i första hand finnas
tillgängliga i Korea och i Kina och införsäljningsarbetet har nu
initierats varpå vi hoppas på stigande efterfrågan i takt med att
Jotun säkrar nybyggnationsaffärer.

Tre av världens största färgbolag har nu officiellt lanserat
Selektope®-baserade produkter på marknaden, något som bidrar positivt
till kvartalets resultat. Därutöver har vi fortsatt noterat ungefär
samma efterfrågan som under tidigare kvartal från en icke namngiven
kund. Det innebär att vi nu har en bra bas att växa affären från och
rekryteringen under kvartalet av vår nya försäljningschef, Per
Svensson, kommer framöver bidra till att ytterligare utveckla affären
och lyfta I-Tech kommersiellt.

Även om året trots störningar och oro startat bra rent finansiellt så
leder den globala pandemin till fortsatt stor osäkerhet. Vi genomför
därför olika åtgärder för att kunna möta eventuella försämringar av
affärsklimatet. Så t ex. har vi bland annat skjutit på icke
affärskritiska investeringar och är på god väg att säkra upp vårt
lager för att reducera risken för leveranstörningar på grund av
ytterligare lock-down.

Med en kommersiell relation med fyra av de sex största
färgtillverkarna i världen, ett starkt kvartal i ryggen och uthållig
likviditet ser jag goda möjligheter att vi kommer igenom nuvarande
situation på ett bra sätt och står väl positionerade när tillväxten
åter tar fart igen.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten
Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att
öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har
erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har
flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser
Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod
i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera
oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls
därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en
oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom
gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk,
icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en
koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se:
www.selektope.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab--publ--delarsrapport-q1-20...
https://mb.cision.com/Main/17051/3106559/1243899.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.