Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

I-Tech: Kallelse till Årsstämma i I-Tech AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org. nr 556585-9682, kallas härmed till
årsstämma den 7 maj 2020 kl. 18.30 i Scandic Hotels lokaler på
Barnhemsgatan 23, i Mölndal. Registrering till stämman börjar kl.
18.00.

Till följd av den fortsatta spridningen av covid-19 är bolagets
ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att
inkräkta på aktieägarnas rättigheter. Bolagets VD kommer inte att
hålla något anförande utan istället kommer en förinspelad
presentation finnas tillgänglig på bolagets hemsida dagen för
stämman. Som en försiktighetsåtgärd kommer det inte att erbjudas
förtäring eller mingel i anslutning till stämman.

Bolaget avser vidare att använda sig av de tillfälliga regler om
fullmakts- och poströstning som föreslås träda i kraft den 15 april
2020 i syfte att möjliggöra för aktieägare att använda sin rösträtt
utan att fysiskt närvara vid stämman. Aktieägare som uppvisar minsta
sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands
under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en
riskgrupp ombeds särskilt att använda sig av möjligheten att lämna
fullmakt eller poströsta. Formulär för fullmakts- och poströstning
kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida i god tid före
stämman.

Bolaget följer noggrant spridningen av covid-19 och Bolaget utesluter
inte att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det
skulle bedömas nödvändigt.

Besök bolagets hemsida i-tech.se för löpande uppdaterad information
kring stämman.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 30 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen I-Tech AB, C/O Astra Zeneca, Attn Monica Kettelhoit, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal eller per e-post till monica.kettelhoit@i-tech.se, senast den 4 maj 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett den 30 april 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, i-tech.se. Fullmakten i
original bör, om möjligt, i god tid före stämman insändas till
bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person
ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan
tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen;

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter;

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och
revisorer;

11. Val av styrelse;
12. Val av revisor;
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

15. Beslut om justeringsbemyndigande;
16. Stämmans avslutande.
Valberedning

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämmans antagna
principer av en representant vardera av de fyra största aktieägarna
per den 30 september 2019. De fyra största ägarna i bolaget per den
30 september 2019 var Pomona-gruppen AB, Swedbank Robur Fonder AB,
Almi Invest Västsverige AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.
Almi Invest Västsverige AB avstod från att utse en ledamot varför den
femte röstmässigt största aktieägaren Handelsbanken Fonder har utsett
en ledamot. Ägarna har utsett varsin representant enligt följande:
Tomas Tedgren har utsetts av Pomona-gruppen AB, Evert Carlsson har
utsetts av Swedbank Robur Fonder AB, Johannes Wingborg har utsetts av
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Anna Sundberg har utsetts av
Handelsbanken Fonder. Evert Carlsson har varit valberedningens
ordförande.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till
årsstämmans ordförande.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och noll
styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och
revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter
fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes):
styrelsens ordförande 220 000 kronor (220 000) och ledamot som inte
är anställd i bolaget 100 000 kronor (100 000).

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till
styrelsesammansättning blir det totala arvodet 720 000 kronor (720
000).

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott
föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av
styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter: omval av Stefan
Sedersten, Mikael Laurin, Tomas Tedgren och Bjarne Sandberg samt
nyval av Chatarina Schneider och Thomas Bergdahl.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Sedersten.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår till revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma omval av revisionsbolaget Ernst & Young (EY). EY har
meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade
revisorn Markus Hellsten fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Det föreslås att bolaget fortsatt ska ha en valberedning bestående av
fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt fyra största
aktieägare per den 30 september 2020, varvid närstående såsom detta
begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas,
ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen.
Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga
förslag avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter som ska
väljas av årsstämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter
i styrelsen, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för
valberedningen.

För det fall någon av de fyra ledamöterna i valberedningen som utsetts
av de röstmässigt fyra största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i
förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga
rätt att utse en ny ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt fyra största aktieägarna säljer
samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan
valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan
aktieägare den röstmässigt femte största aktieägaren utse en ny
ledamot osv. Samma efterträdandeprincip ska tillämpas för det fall
någon av de fyra största aktieägarna per den 30 september 2020 avstår
från att utse en representant i valberedningen.

14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa
att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i
bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjudas
marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras
av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt
kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under
förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av
årslönen. Avsteg kring rörlig lön ska dock kunna göras under
särskilda omständigheter. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till
sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och
företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner
erbjudas i enskilda fall.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller
förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska
premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP
1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade
pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda
premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå.
Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd
tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst
sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag
därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av
årsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska
bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för
lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av
ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om
sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till
avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från
valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra
någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom
deras respektive kompetensområde. Stämmovalda styrelseledamöter ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.