Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

iApotek Int AB: Korrigering: Kallelse till årsstämma iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB, org.nr. 559048-9638, kallas härmed till
årsstämma den 26 juni 2020 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress
Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift
av aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2020, dels anmäla
sig till bolaget senast den 22 juni 2020 skriftligen på adressen
iApotek Int AB, Box 7352, 103 90 Stockholm. Anmälan kan också göras
via e-post ir@iapotek.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud
och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska
personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge
fullmakt, registreringsbevis och andra ev. nödvändiga
behörighetshandlingar.Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i
bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 18 juni 2020,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör
underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid
stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer,
styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utges med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med
vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås
omval av Conny Palmkvist, Hans Orre, Peter Mörsell, och nyval av
Fredrik Petersson och Fredrik Kaldeus. Fredrik Petersson föreslås
väljas till styrelsens ordförande. Christian Kronegård avgår som
styrelseledamot. Som bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma föreslås omval av Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag,
med Jan Olof Martin Hamberg som huvudansvarig, till revisor Arvode
till revisor föreslås ske enligt godkänd räkning.

Kort presentation av nya ledamöter, Fredrik Petersson och Fredrik
Kaldeus

Fredrik Petersson är Management Consultant, investerare och
styrelseproffs. Fredrik har över 20 års erfarenhet av ledande
befattningar i tillväxtbolag i roller som bland annat CEO, CIO, CTO
och utvecklingschef. Bland annat från apoteksbranchen där Fredrik
tidigare var CIO på ApoEx.

Fredrik är även styrelseordförande i Sjöstrand Coffee och
investmentbolaget Torrahf Invest AB samt styrelseledamot i
konsultbolaget Tingent bland annat.

Fredrik är utbildad vid Uppsala Universitet med inriktning Pol Mag och
har läst vid University of Texas, Austin.

Fredrik Kaldéus har ca 20 års erfarenhet från Scania globalt. Fredrik
har under de senaste tio åren arbetat internationellt som CFO för
olika bolag inom koncernens distributörs och retail-organisation samt
finansbolag. För närvarande är han CFO för Scania Sverige AB.

Fredrik har även styrelseerfarenhet främst från IT-branchen.

Fredrik har en magisterexamen i företagsekonomi och organisation från
Växjö Universitet och även studerat vid Western Michigan University,
USA.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att
längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant
betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission
av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad
bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna
fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som
vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att
genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att
finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall
fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan
fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga
handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och
hålls tillgängliga hos iApotek int AB:s kontor samt på bolagets
hemsida, www.iapotek.se, senast två veckor före stämman och sänds
kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i maj 2020

iApotek

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel,
nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till
marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket
att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet.
Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se
och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt
beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av
receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag
PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/iapotek-int-ab/r/korrigering-kallelse-till-ar...
https://mb.cision.com/Main/15940/3119307/1253179.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.