Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

ICA Gruppen AB: Välkommen till årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den
21 april 2020, kl. 14:00 på Rigoletto, Kungsgatan 16, 111 35
Stockholm. Inregistreringen startar kl. 13:00.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 15 april 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 15
april 2020 via bolagets webbplats, www.icagruppen.se, eller
skriftligen under adress ICA Gruppen AB, Årsstämma 2020, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon
08-402 90 40 vardagar mellan kl. 09:00 och 17:00.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress samt
telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock
högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör
även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas
fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller
motsvarande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste i god tid före den 15 april 2020 hos
förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
för att kunna delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får
vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i
fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett
år från utfärdandet. Kopia av fullmakt och eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman skickas till ICA
Gruppen AB, Årsstämma 2020 c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats www.icagruppen.se.

Anmälningar som mottas i tid kommer att bekräftas genom utsändande av
inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen, jämte
eventuell fullmakt och övriga behörighetshandlingar.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden
underteckna protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för bolagets verksamhet.
8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete och funktion.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör.

13. Redogörelse för valberedningens arbete.
14. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
revisorer.

15. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
17. Val av revisor.
18. Beslut om valberedningen.
19. Beslut om fastställande av riktlinje för ersättning till
bolagsledningen.

20. Beslut om ändring av bolagsordningen.
21. Årsstämmans avslutande.
Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

P 2 Valberedningen föreslår Claes-Göran Sylvén som ordförande vid årsstämman.

P 11 Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 med ett kontant belopp om 12,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 23 april 2020. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 28 april 2020.

P 14 Valberedningen föreslår tio (10) ordinarie stämmovalda styrelseledamöter och ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

P 15 Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande förslag. Förra årets arvode anges inom parentes.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med ett
sammanlagt belopp om 6 420 000 kronor (6 100 000) varav 1 200 000
kronor (1 150 000) till styrelsens ordförande och 580 000 kronor (550
000) till vardera övrig ledamot.

Valberedningen föreslår att 1 175 000 kronor (1 175 000) avsätts för
utskottsarbete enligt följande:

- För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 500 000
kronor (500 000), varav 200 000 kronor (200 000) till ordförande och
100 000 kronor (100 000) vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175
000 kronor (175 000), varav 75 000 kronor (75 000) till ordförande
och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225
000 kronor (225 000), varav 75 000 kronor (75 000) till ordförande
och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga ledamöter.

- För arbete i hållbarhetsutskottet utgår ersättning med totalt 175
000 kronor (175 000), varav 75 000 kronor (75 000) till ordförande
och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga ledamöter.

- Totalt 100 000 kronor (100 000) reserveras för att styrelsen ska ha
utrymme att utse tillkommande ledamöter i befintliga utskott eller
skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag blir det totala
arvodet till styrelseledamöterna 7 595 000 kronor (7 275 000), vilket
innebär att styrelsearvodet höjs med 320 000 kronor (375 000).

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorerna ska utgå enligt
godkänd löpande räkning.

P 16 Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omval av Cecilia Daun Wennborg, Lennart Evrell, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Jeanette Jäger, Magnus Moberg, Fredrik Persson, Bo Sandström, Claes-Göran Sylvén och Anette Wiotti.

Valberedningen föreslår att Claes-Göran Sylvén ska omväljas som
styrelsens ordförande.

Valberedningens motivering av sitt förslag till styrelse finns i
valberedningens redogörelse inför årsstämman 2020 och återfinns på
www.icagruppen.se. På webbplatsen återfinns även närmare upplysningar
om de föreslagna styrelseledamöterna.

P 17 Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens, till revisor omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses till huvudansvarig revisor.

P 18 Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter. ICA
Gruppen AB:s styrelseordförande ska vara adjungerad till
valberedningen. Med "Anmäld Aktieägare" avses i denna instruktion den
aktieägare som till bolagets styrelse skriftligen uttalat sin vilja
att nominera ledamot till valberedningen.

Rätten att utse ledamot i valberedningen tillkommer de tre Anmälda
Aktieägare som har det röstmässigt största innehavet baserat på en av
Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade
aktieägare per den sista handelsdagen i augusti. Av dessa tre Anmälda
Aktieägare äger den röstmässigt största aktieägaren utse två
ledamöter i valberedningen och de därefter två röstmässigt största
aktieägarna äger utse en ledamot vardera. För det fall någon av dessa
tre Anmälda Aktieägare inte utser en ledamot i valberedningen inom
tio dagar från den sista handelsdagen i augusti övergår rätten att
utse en ledamot till den Anmälda Aktieägare som har det därnäst
största aktieinnehavet per den sista handelsdagen i augusti och som
inte redan utsett en ledamot. Namnen på ledamöterna och namnen på de
Anmälda Aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig
fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen
ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara en av de ledamöter som
utsetts av den till röstetalet största Anmälda Aktieägaren.
Ordföranden ska ha utslagsröst.

Om en ledamot i valberedningen representerar en Anmäld Aktieägare som
sålt huvuddelen av sitt innehav av aktier i bolaget ska ledamoten
ställa sin plats till förfogande och valberedningen ska tillfråga
bolagets övriga Anmälda Aktieägare, i storleksordning med början på
den till röstetalet största Anmälda Aktieägaren som inte redan utsett
en ledamot, om sådan aktieägare önskar utse en ersättare till den
ledamot som ställt sin plats till förfogande. Om ej särskilda skäl
föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens
sammansättning om förändringen inträffar senare än två månader före
årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt
att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på
bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy
varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till ICA
Gruppens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska
ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och
bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn
könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför
årsstämman:

i. förslag till stämmoordförande,

ii. förslag till antal styrelseledamöter,

iii. förslag till styrelseledamöter,

iv. förslag till styrelseordförande,

v. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,

vi. förslag till antal revisorer,

vii. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor eller revisorer, samt

viii. förslag till principer för utseende av, och instruktion för, valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden
ankommer på en valberedning. Bolaget ska på begäran av valberedningen
tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i
valberedningen, för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.