Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

ICTA AB: ICTA AB har bytt namn till Rolling Optics Holding AB och presenterar tidplan för utgivande av preferensaktier och ...

Beslut om bland annat namnbyte, utgivande av preferensaktier och
apportemission som fattats vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ):s
("ICTA") den 26 maj 2020 har idag registrerats hos Bolagsverket. ICTA
byter därmed namn till Rolling Optics Holding AB samt presenterar
tidplan för fondemission med utgivning av preferensaktie och
apportemission.

Namnbyte
ICTA AB byter idag namn till Rolling Optics Holding AB (publ) och
aktien kommer därmed byta kortnamn (ticker) från ICTA till RO. Byte
av namn och ticker kommer att vara verkställt i Nasdaqs system inom
1-2 dagar. Aktiens ISIN-kod kommer att vara oförändrad.

Preferensaktie
Avstämningsdag för emittering av preferensaktier, vars utdelning
kommer att återspegla utfallet under säljarreversen som ICTA erhöll
som dellikvid vid avyttringen av FFW, är beslutad till den 8 juni
2020. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i
Rolling Optics Holding AB (tidigare ICTA) kommer vederlagsfritt att
erhålla en (1) preferensaktie för varje innehavd aktie. Aktieägare
behöver ej vidta någon åtgärd för att erhålla preferensaktien. Sista
dag för handel i Rolling Optics Holding ABs (tidigare ICTA) aktie med
rätt att erhålla preferensaktier är den 4 juni 2020 och första dag
för handel i Rolling Optics Holding ABs aktie exklusive rätt att
erhålla preferensaktier är den 5 juni 2020. Preferensaktien kommer
inte att tas upp till handel på någon marknadsplats. Intresse att
köpa eller sälja preferensaktier förmedlas av Erik Penser Bank på tel
08-4638490. Totalt kommer 14 609 064 preferensaktier att emitteras.

Apportemission
Aktieägare i Rolling Optics International AB vars aktier är
apportreserverade kommer att erhålla 11,5 aktier i Rolling Optics
Holding AB per innehavd aktie i Rolling Optics International AB. I
det fall antalet aktier inte går jämnt ut kommer antalet avrundas
nedåt. Aktieägare i Rolling Optics International AB kommer inte
erhålla någon kontant kompensation för aktieavrundningen nedåt.
Aktierna kommer att bokas ut på respektive aktieägares depå/VP-konto
omkring den 9 juni 2020. Aktieägare behöver ej vidta någon åtgärd för
att erhålla aktien.

Tidplan

4 juni 2020: Sista dag för handel i Rolling Optics Holdings (tidigare ICTA) aktie inklusive rätt att erhålla preferensaktier

5 juni 2020: Första dag för handel i Rolling Optics Holding (tidigare ICTA) aktie exklusive rätt att erhålla preferensaktier

8 juni 2020: Avstämningsdag för utdelning av preferensaktie

9 juni 2020: Aktieägare i Rolling Optics International AB erhåller aktier i Rolling Optics Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46
(0) 737 78 24 28,

axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 16:15 CEST.

Bolaget har sitt ursprung från forskning på Ångströmlaboratoriet vid
Uppsala Universitet och har utvecklat världens mest högupplösta
tryckteknologi. Med detta som bas har bolaget möjliggjort
tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska
3D-effekter. Materialet låter sig bl.a. tillverkas i form av tunna
etiketter och har visat sig vara ett mycket effektivt skydd för
varumärken som har problem med förfalskningar. Problemet med
förfalskade varor växer för varje år enligt OECD 2019 och omsätter ca
500 miljarder USD vilket motsvarar ca 3,3 procent av världshandeln.
Rolling Optics teknologi finns snart inom alla slags
säkerhetslösningar och kommer i framtiden också användas inom bredare
varumärkesapplikationer på förpackning och produkt.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq
First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank,
telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/icta-ab/r/icta-ab-har-bytt-namn-till-rolling-...
https://mb.cision.com/Main/670/3123385/1256130.pdf

Författare Cision News