Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-24

Idag inleds teckningstiden i PolarCool AB:s företrädesemission

Idag, den 24 september 2020, inleds teckningstiden i PolarCool AB:s ("PolarCool" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") för att bland annat möjliggöra marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa samt förberedelser inför en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 8 oktober 2020. Fulltecknad företrädesemission tillför PolarCool cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. I syfte att erhålla ytterligare kapital samt möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen även beslutat om en överteckningsemission om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån Företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. PolarCool har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,3 MSEK och garantiteckning om 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets (www.polarcool.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID via Nordic Issuings hemsida. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020 genomförPolarCool nu en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,25 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 0,45 MSEK). Motivet för Företrädesemissionen är att, förutom att finansiera den löpande verksamheten, finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Därutöver är Företrädesemissionen avsedd att finansiera vidare utveckling av produkten, ansökan om marknadsgodkännande för produkten i USA, utvärdering av en etableringsplan för akutvård vid trafikskador/whiplash samt marknadssegmentet för rehabilitering.

I syfte att erhålla ytterligare kapital samt möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen utöver ovanstående Företrädesemission beslutat om en riktad nyemission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 4 MSEK, att nyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att genomföras till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjad överteckningsemission tillkommer inga ytterligare emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 24 september - 8 oktober 2020.
  • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK.
  • Avstämningsdag med företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 september 2020 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 september 2020.
  • Antal aktier innan nyemission: 3 592 236.
  • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 10,7 MSEK. Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.
  • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september - 6 oktober 2020.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.
  • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission uppgår den absoluta utspädningen för befintliga aktieägare till 3 592 236 aktier, vilket motsvarar en procentuell utspädning om cirka 50 procent (exkluderat överteckningsemissionen) för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till PolarCool I samband med företrädesemissionen.

Författare PolarCool