Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

IDL Biotech: Bokslutskommuniké 2020

Januari - December 2020 i sammandrag

  •                  Nettoomsättningen uppgick till 21 748 kkr (28 348kkr)

  •                     Resultat efter skatt uppgick till - 12 214 kkr (- 5 503 kkr)

  •                     Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,09 kr)

Oktober - December 2020 i sammandrag

  •                  Nettoomsättningen uppgick till 5 570 kkr  (6 960 kkr)

  •                     Resultat efter skatt uppgick till -3 264 kkr (1 271 kkr)

  •                     Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr  (0,02 kr)

VD GUNNAR WAHLBERG HAR ORDET

År 2020 började mycket bra för IDL Biotech. Första kvartalet var försäljningsmässigt det bästa någonsin i företaget. Redan i slutet av kvartalet startade emellertid pandemin förorsakad av viruset covid-19 som sedan svepte fram över världen. Året blev mycket märkligt. Människor, samhällen och företag, ja hela världssamfundet drabbades hårt. När vi summerar året har IDL, trots omständigheterna, ändå klarat sig relativt bra resultatmässigt. Trots en försäljningsnedgång på 23 procent, blev resultatet bara 9 procent sämre än 2019, rensat för engångsintäkt.

Jag fick i slutet av året förtroendet att tillträda som VD för IDL Biotech. Genom medarbetare, styrelse och vetenskapliga rådgivare finns en mycket stor kunskap, erfarenhet och ett starkt engagemang i företaget. Min uppgift är att med ett tydligt fokus medverka till att skapa bra förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Vi har en pandemi som begränsar våra möjligheter just nu, men förhoppningarna är stora inför framtiden.

Inriktningen ligger fast
Den positiva utveckling som skedde under 2019 fortsatte under inledningen av 2020 till dess pandemin bröt ut och skapade begränsningar. De långsiktiga målen ligger dock fast med en fokusering dels på patientnära snabbtester dels på automatiserade tester. En introduktion av UBC[®] Rapid i USA inom några år är också central. Trots att försäljningen inte blivit som planerat så har vi kunnat driva projekt och följa våra planer i allt väsentligt, även om vissa kliniska studier fått tidsmässiga förskjutningar.

Etablerade marknader
Bland de etablerade marknaderna är det Tyskland för UBC[®] Rapid och Indonesien för TUBEX[®] TF som är de viktigaste. Försäljningen av UBC[®] Rapid i Tyskland drabbades av en nedgång under våren men har återhämtat sig förvånansvärt snabbt och ligger nu i stort sett på normal nivå. Effekterna för TUBEX[®] TF har varit kraftigare och hållit i sig längre än väntat.

Vi bytte dessutom distributör i Indonesien under året. Bolaget, Djembatan Dua, arbetar redan idag mot vår kundbas och TUBEX[®] TF passar bra i dess portfölj. Timingen blev däremot olycklig. När omregistreringen av produkten var klar så kom pandemin, vilket innebar svårigheter att nå ut till kunderna. Vi bedömer att det finns en mycket god potential när väl ordningen återgår till det mer normala.

Nya marknader
Expansionen i Afrika har blivit försenad. Vi har avtal för TUBEX[®] TF bland annat i Uganda, Kenya och Zimbabwe och i januari 2021 tecknades avtal med en distributör som täcker Rwanda, Sydsudan och Somalia. Planerade lanseringar har inte kunnat genomföras på grund av covid-19 och det är tidvis svårt att skicka produkter.  Vi har dock kunnat genomföra utbildningar och seminarier digitalt och även förbättrat verktygen för detta under året. En studie pågår i Uganda för att bedöma produkten men den tar tid. Det finns ett stort behov av bättre diagnostik av tyfoidfeber i Afrika och vi planerar för fortsatt expansion genom samarbete med fler distributörer

Automatisering
IDL skrev i slutet av 2019 avtal med kinesiska Zecen Biotech om automatisering av tumörmarkören TPS[®]. Arbetet har löpt väl och nu inleds den sista fasen med förhoppningen att produkten ska finnas tillgänglig på den kinesiska marknaden i slutet av 2021. Vår marknad i Kina kommer därmed att breddas då automatisering innebär att analyser kan genomföras i stor skala, snabbt och effektivt.

I linje med fokuseringen på automatisering har det varit viktigt att på ett framgångsrikt sätt avveckla våra manuella laboratorietester. Vi är mycket nöjda med att Beckman Coulter nu har tagit över samtliga tumörmarkörer på de båda manuella plattformarna IRMA och ELISA. Beckman Coulter har de globala försäljningsrättigheterna och kommer också svara för produktionen. IDL Biotech säljer material och erhåller royalties löpande.

Snabbtest för bröstcancer
IDL har under de senaste åren arbetat med att utveckla ett snabbtest för lungcancer. De inledande studierna visar dock inte de resultat som IDL eftersträvar. Testet har istället visat sig mer lovande för bröstcancer, vilket gör att vi väljer att inrikta arbetet på ett test för denna cancerform. Bröstcancer innebär lång uppföljning efter behandling för att tidigt upptäcka återfall. Detta liknar situationen för blåscancer där vi har snabbtestet UBC[®] Rapid. Fler och fler överlever cancer, men hotet om återfall finns vilket kräver livslång uppföljning.

Utveckling av UBC[®] Rapid och registrering i USA
Utvecklingen av en förbättrad version av UBC[®] Rapid, anpassad för USA, går framåt och slutlig prototyp har valts ut. Senare i år kommer analytiska prestandastudier att inledas och därefter kliniska prestandastudier. Arbetet inför registrering av UBC[®] Rapid i USA pågår enligt plan. Under 2019 lämnades en s.k. "pre-submission request" in till amerikanska FDA (Food and Drug Administration).

CE-märkning enligt IVDR
Från maj 2022 införs en ny förordning för CE-märkning av produkter i Europa - IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation). Regelverket blir striktare och mer tvingande. Vi måste därför registrera om alla produkter i Europa. TUBEX[®] TF säljs inte i Europa och behöver inte registreras, men vi väljer att göra det ändå då det är en kvalitetsstämpel även för andra marknader. Under pandemin har vi fått utrymme att lägga mer resurser på förberedelsearbete för registrering.

Kliniska studier
Bolagets satsningar på kliniska prövningsprogram fortsätter, men under året har fördröjningar uppstått till följd av andra prioriteringar på många sjukhus. De studier som pågår i Singapore och Spanien avseende UBC[®] Rapid har blivit försenade med att inkludera nya patienter under året. I Sverige pågår en fas 2-studie på ett antal urologkliniker som också fördröjts. Genom att nu engagera tre ytterligare kliniker för denna studie är förhoppningen att kunna inkludera patienter snabbare.

I delårsrapporterna under året har nya vetenskapliga rapporter omnämnts som visar på fördelar med UBC[®] Rapid vid diagnostik av blåscancer. De kliniska studierna är mycket betydelsefulla och fyller en viktig funktion i kommunikationen om produkten.

Personalförändringar
Jag tillträdde som tf. VD i IDL Biotech den 1 september och utsågs som ordinarie den 1 december. Jag ingått i koncernledningen hos IDL Biotech AB och arbetat som försäljningsansvarig sedan våren 2019. Min bakgrund är inom företagsledning, internationell marknadsföring och försäljning inom olika branscher, främst medicinteknik.

Under 2020 har flera medarbetare gått i pension och slutat. Många nya personer har kommit in i företaget och det har varit ett utmanande år inte minst med anledning av pandemin. Jag är mycket imponerad över det fantastiska sätt på vilket samtliga medarbetare tagit sig an situationen. Trots restriktioner och hemarbete har vi kunnat hålla ett högt tempo med ett stort gemensamt engagemang.

Det positiva är att vi även efter pandemin kommer kunna använda nya digitala verktyg. Vi får därmed ett bra komplement till resor och fysiska besök. Informationsutbytet blir enklare och det grundläggs en struktur som blir till nytta för oss och våra samarbetspartners.

Planerna oförändrade, pandemin påverkar
Pandemin med alla dess effekter skapar osäkerhet i bedömningen av IDL Biotechs kortsiktiga utveckling, men vårt långsiktiga fokus ligger fast. En andra våg av pandemin och muterade virus skapar ny osäkerhet. Omställningar i sjukvården gör att diagnostik måste nedprioriteras eller helt enkelt inte går att genomföra. Patienter kan inte nå kliniker och produkter kan ha svårt att komma fram. Det är positivt att vaccinationerna nu har påbörjats i stora delar av världen. Under 2021 kommer situationen förhoppningsvis att förbättras, färre smittas och restriktioner mildras. Då får IDL och våra distributörer bättre möjlighet att nå ut till befintliga och nya marknader med våra tester.

Våra produkter ger stor patientnytta och medverkar till kostnadseffektiv diagnostik. Det finns stora behov och en betydande marknadspotential. Under restriktionerna passar vi på att effektivisera vår verksamhet och att utveckla samt implementera nya digitala verktyg. Det genuina engagemanget från alla medarbetare och styrelsen skapar optimism för framtiden.

Gunnar Wahlberg
Verkställande direktör

Gunnar Wahlberg, VD

+46 8 799 67 50

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.