Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

IDL Biotech: Kallelse till årsstämma 2020 i IDL Biotech AB

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, ("bolaget"),
kallas härmed till årsstämma den 27 maj, 2020, kl 15.00 på Piperska
Muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2020 och har
anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 22 maj,
2020. Anmälan görs per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151,
161 11 Bromma, på telefon 08-799 67 50, telefax 08-799 93 20 eller
e-post idlbiotech@idl.se. Anmälan skall innefatta namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till
bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen bifogas. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg
i god tid låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande
är registrerad den 22 maj 2020. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

Åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)
Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av
coronaviruset trädde den 15 april 2020 en tillfällig lag ikraft som
bl.a. innebär att styrelsen för ett bolag kan besluta att aktieägare
som väljer att inte närvara på stämman kan utöva sin rösträtt på
stämman genom förhandsröstning per post. Styrelsen har därför
beslutat att aktieägare i IDL Biotech ska kunna utöva sin rösträtt
vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens
beslut är att reducera antalet personer som samlas i
bolagsstämmolokalen. IDL Biotech vill uppmana sina aktieägare att, på
det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Förhandsröstning
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska,
utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande enligt ovan, använda ett formulär för förhandsröstning som
kommer att finnas tillgängligt på IDL Biotechs hemsida
www.idlbiotech.com från 27 april.

· Förhandsröstningsformuläret ska skickas till IDL Biotech per e-post till idlbiotech@idl.se eller per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151, 161 11 Bromma.

· Förhandsröstningsformuläret måste vara IDL Biotech tillhanda senast samtidigt som anmälan till stämman torsdagen den 22 maj 2020.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig

Övriga åtgärder i anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset i samband med årsstämman har IDL Biotech vidare
beslutat att vidta följande åtgärder:

· ingen dryck och förtäring kommer att serveras,

· vd:s anförande kommer att förkortas,

· frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas denna årsstämma, och stämman kommer att i möjligaste mån minimeras i tid utan att det inskränker på aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i
stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom
förhandsröstning enligt ovan. Utöver förtidsröstning kommer IDL
Biotech erbjuda anmälda aktieägare att delta på årsstämman digitalt.
Tre dagar innan stämman kommer anmälda deltagare erhålla en länk via
anmäld epost. Denna länk kan endast användas en gång och får inte
överlåtas till annan.

IDL Biotech följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid
behov att på sin hemsida www.idlbiotech.com uppdatera informationen
om vilka åtgärder som vidtas i samband med årsstämman.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om ändrad Bolagsordning

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

11. Valberedningen lägger fram förslag till antalet styrelseledamöter,
antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Beslut om

a) antal styrelseledamöter

b) antalet revisorer och eventuella revisionssuppleanter

12. Valberedningen lägger fram förslag om val till styrelsens
ordförande, val till styrelsens övriga ledamöter samt val av revisor
och eventuella revisorssuppleanter

Beslut om

a) val till styrelsens ordförande

b) val av styrelsens övriga ledamöter

c) val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

13. Styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och beslut om detsamma

14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jerker Swanstein väljs till ordförande vid
stämman.

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och att resultatet på bolagets verksamhet balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till att ändra Bolagsordning ( punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändringar i
bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag som finns i bilaga.
Beslutet innefattar även att styrelsen äger rätt göra de justeringar
som Bolagsverket eventuellt påpekar.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska fördelas så att
till ordföranden skall utgå arvode om 225.000 kronor (tidigare
175.000 kronor) och till ledamöterna 125.000 vardera. Till
revisorerna skall utgå skälig ersättning enligt faktura baserad på
verklig tid för uppdragets genomförande.

Val av styrelse och i förekommande fall revisorer (punkt 11 och 12)

Det föreslås att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 stycken
och att följande personer skall väljas.

Styrelse

Jerker Swanstein, ordförande (omval)

Per-Anders Abrahamsson ledamot (omval)

Eva Sjökvist Saers, ledamot (omval)

Malin Ruijsenaars, ledamot (omval)

Dan Olsson, ledamot (nyval)

Styrelsens ledamot, Carsten Olsson, har valt att inte stå till
förfogande för omval.

Dan Olsson, född 1965, har läst ekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds
Universitet. Dan har 20 års erfarenhet från företagsledande
befattningar inom hälso- och sjukvården, diagnostikbranschen såväl
som omsorgen, både i Sverige och internationellt. Dan senaste
exekutiva roll var som koncernchef för Team Olivia Group. Tidigare
uppdrag inkluderar bl.a. koncernchef för Helsa och Unilabs samt
affärsområdesansvarig för diagnostik inom Capio. Dan sitter i
styrelsen för Svenska Labex AB och Integrated Diagnostics Holdings,
som är noterad vid London Stock Exchange. Dan är oberoende i relation
till IDL Biotech. Dan sitter i styrelsen i Svenska Labex AB och är
därmed beroende i relation till Labex gruppen.

Revisorer

Nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Anders Bergman, samt
revisorssuppleanten, auktoriserade revisorn Martin Kraft, båda
verksamma vid Mazars SET Revisionsbyrå föreslås till revisorer.
Revisorer väljs för en ny ettårsperiod t.o.m. årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut angående riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med
styrelsens förslag som finns i bilaga.

Aktier och röster

Antal aktier per dagen för kallelse uppgår till 63 060 677.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2019 har publicerats
på bolagets hemsida www.idlbiotech.com eller har skickats till de
aktieägare som har bett om det den 27 april 2020.

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 9 och 13 finns
tillgängliga hos bolaget, Karlsbodavägen 39, 161 11 Bromma, från och
med den 27 april 2020.

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2020

Styrelsen

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag,
specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi.
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och
kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer.
IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt
distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight
Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idl-biotech/r/kallelse-till-arsstamma-2020-i-...
https://mb.cision.com/Main/11534/3097274/1236396.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.