Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

IDL Biotech: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IDL BIOTECH AB (publ)

IDL Biotech AB, org.nr 556339-4203, håller extra bolagsstämma 20 augusti 2021.

Med anledning av spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats https://idlbiotech.com/. Kallelsen skickas genast och utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt nedan.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 14 augusti 2021

  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast 19 augusti 2021.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast den 26 juli, www.idlbiotech.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 14 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 16 augusti kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juli 2021, Styrelsen IDL Biotech AB

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Författare Cision