Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Idogen: Kommuniké från årsstämma i Idogen AB

Idag, den 12 maj 2020, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen
innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019
samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Agneta Edberg, Leif G. Salford och Christina Herder som
ordinarie styrelseledamöter samt att välja Sharon Longhurst som ny
ordinarie styrelseledamot. Agneta Edberg omvaldes som
styrelseordförande. Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode
(plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 300 000 kronor till
styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att
omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Beslut om instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den sista augusti. Arvode till ledamöterna i
valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för
valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och
antalet aktier i bolaget ändras, § 6 så att möjligheten att utse
styrelsesuppleanter tas bort, § 9 så att bestämmelsen, med anledning
av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag
avstämningsdagen ska infalla, samt § 10 så att ärenden som ska
förekomma vid årsstämma ändras med anledning av att möjligheten att
utse styrelsesuppleanter tas bort.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal
aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt
bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av
teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt
bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 22 804 133 stycken,
motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat
på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra
företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för
samarbeten och allianser.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande
(A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) erläggande av
stay-on bonus

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
övriga nyckelpersoner (anställda såväl som konsulter) i bolaget
baserat på utgivande av teckningsoptioner och erläggande av stay-on
bonus.

Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 282 100 teckningsoptioner.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till
en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den
volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för
aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2020 till och
med den 12 juni 2020. Teckningsoptionerna ska emitteras till
teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten,
vilket ska fastställas av Mazars Corporate Finance, som oberoende
värderingsinstitut, med användande av Black &
Scholes-värderingsmodell. Teckning av aktier ska kunna äga rum under
perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.

Som en del av incitamentsprogrammet ska varje deltagare erhålla en
tredelad stay-on

bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt ska
motsvara det belopp som deltagaren har erlagt för
teckningsoptionerna. Bolagets kostnader för erläggande av stay-on
bonus till deltagarna i incitamentsprogrammet uppskattas, vid fullt
deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna
om 0,466 kronor, uppgå till maximalt cirka 344 000 kronor (inklusive
sociala avgifter). I övrigt beräknas bolagets kostnader för
incitamentsprogrammet endast att bestå av begränsade kostnader för
implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till
incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt
282 100 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka
3 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning
beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till
incitamentsprogrammet.

Beslut om (A) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission); (B)
ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
sammanläggning av aktier innebärande att tio befintliga aktier
sammanläggs till en aktie (1:10). För att möjliggöra sammanläggningen
av aktier beslutade styrelsen även om riktad nyemission av sju nya
aktier (utjämningsemission) för att åstadkomma ett totalt antal
aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten.
Därutöver beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om
ändring av gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets
bolagsordning för att möjliggöra sammanläggningen av aktier.

Efter sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i bolaget att
uppgå till totalt 9 121 654 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,70
kronor.

Ytterligare information om förfarandet vid sammanläggningen av aktier,
inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras i samband med att
styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Lund den 12 maj 2020

Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 maj 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena
cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel,
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av
patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8
syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos
patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt
IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade
njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på
behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga
indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort
behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är
en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande
enheter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/kommunike-fran-arsstamma-i-idogen-ab...
https://mb.cision.com/Main/12368/3109869/1246405.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.