Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-26

Idun delårsrapport januari – september 2021

Bolagsgruppen uppvisar en fortsatt stark utveckling under det tredje kvartalet drivet av såväl förvärv som en stark underliggande industrikonjunktur. Idun omsatte 274,4 mkr (150,3) och hade ett rörelseresultat EBITA på 42,7 mkr (16,6) i kvartalet. Den organiska tillväxttakten i omsättning var 12,9% och för EBITA var den 18,0%.

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 82,6% till 274,4 mkr (150,3). Organisk tillväxt var 12,9%
 • Bruttovinsten uppgick till 164,0 mkr (91,4)
 • EBITDA uppgick till 48,5 mkr (21,0)
 • Rörelseresultat EBITA uppgick till 42,7 mkr (16,6). Organisk tillväxt var 18,0%
 • Rörelseresultat EBITA hänförlig till Iduns stamaktieägare uppgick till 32,6 mkr (13,2)
 • Resultatet per aktie justerat för goodwill uppgick till 2,0 kronor (0,8)
 • Idun hade en extra bolagsstämma den 7 juli och då valdes Johan Lindqvist till ny styrelseledamot i enlighet med förslaget från aktieägare representerande mer än 90 procent av rösterna i bolaget

De nio första månaderna 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 62,4% till 796,5 mkr (490,4). Organisk tillväxt var 18,5%
 • Bruttovinsten uppgick till 468,6 mkr (298,7)
 • EBITDA uppgick till 131,9 mkr (73,2)
 • Rörelseresultat EBITA uppgick till 115,6 mkr (60,6). Organisk tillväxt var 24,4%
 • Rörelseresultat EBITA hänförlig till Iduns stamaktieägare uppgick till 89,8 mkr (48,9)
 • Resultatet per aktie justerat för goodwill uppgick till 5,8 kronor (3,2)

Rullande tolv månader

 • Nettoomsättningen ökade med 43,1% till 986,5 mkr (689,5). Organisk tillväxt var 11,8%
 • Bruttovinsten uppgick till 589,4 mkr (417,6)
 • EBITDA uppgick till 157,4 mkr (97,1)
 • Rörelseresultat EBITA uppgick till 136,5 mkr (80,2). Organisk tillväxt var 18,3%
 • Rörelseresultat EBITA hänförlig till Iduns stamaktieägare uppgick till 107,9 mkr (66,0)
 • Resultatet per aktie justerat för goodwill uppgick till 7,0 kronor (4,4)

VD KOMMENTERAR

Bolagsgruppen uppvisar en fortsatt stark utveckling under det tredje kvartalet drivet av såväl förvärv som en stark underliggande industrikonjunktur, där Iduns nischade kvalitetsbolag varit väl positionerade och genererar en organisk tillväxt i EBITA om 18%.

Idun har fortsatt att utvecklas starkt under det tredje kvartalet. Både omsättning och EBITA har ökat väsentligt jämfört med samma kvartal föregående år. EBITA växer under kvartalet med dryga 150% till 42,7 mkr. Detta är främst en effekt av att Idun, som tidigare rapporterats, under första halvåret 2021 hade en högre förvärvstakt än ett genomsnittligt normalläge, där samtliga fyra nya gruppbolag som adderats under 2021 nu ingår fullt ut i kvartalet. Historiskt har Idunbolagen i genomsnitt säsongsmässigt haft något lägre intjäning i det tredje kvartalet. Nyförvärven har emellertid mindre tydliga säsongsvariationer varför den procentuella tillväxten från förvärv i Q3 2021 blir högre än genomsnittligt sett över fyra kvartal.

Givet den starka underliggande konjunkturen har Iduns välskötta kvalitetsbolag fortsatt levererat starka resultat, inte minst i jämförelse med de i högre utsträckning pandemidrabbade andra och tredje kvartalen föregående år. Organiskt ökar gruppens nettoomsättning med ca. 13% och EBITA med 18% under kvartalet. Det finns många exempel inom gruppen på bolag som hittills har utvecklats starkt i år. Sjöbergs (snickarbänkar), LMI NoroTec (mikronäring för kommersiell odling) och Intermercato (maskintillbehör för skog, transport, entreprenad och återvinning), är några av bolagen där efterfrågan varit stark under året. Även de nyförvärvade gruppbolagen har utvecklats väl under året där exempelvis Eugen Wiberger och Ståthöga MA Teknik, som båda levererar till svensk tillverkande industri, har mötts av en stark efterfrågan inom sina respektive erbjudanden.

Det är glädjande att se att orderingången under Q3 har stärkts för Plastprint. Givet att bolagets kunder ofta är beroende av att mässor, motionslopp och liknande större evenemang genomförs, har bolaget kanske varit hårdast drabbat av samtliga i koncernen under pandemin. När nu samhället öppnar upp igen bör bolaget med sitt erbjudande av lokalt producerade produkter, som ofta erbjuds i bio- eller återvunnet material, vara väl positionerat givet att konkurrerande produkter inte sällan är tillverkade i Asien med pågående störningar i leveranskedjorna.

Den positiva utvecklingen för gruppen hade givetvis inte varit möjligt utan ett mycket hårt arbete inom respektive gruppbolag. Den starka konjunkturen till trots fortsätter omvärlden att vara svårnavigerad. Störningar i leveranskedjor, ökande priser och brist på råvaror, höga fraktkostnader och elpriser, samt den ständiga utmaningen i att rekrytera och behålla kvalificerad personal är exempel på faktorer som ledningarna måste hantera framgångsrikt. Iduns modell med självständiga ledningsgrupper och med koncernens aktieägare delade intressen i form av delägarskap i sin respektive verksamhet har fortsatt visat sig ändamålsenlig.

Marknaden för företagsförvärv har präglats av en hög aktivitetsnivå under 2021, med ett stort antal företagstransaktioner. Antalet bolag vars affärsidé åtminstone delvis bygger på förvärvsdriven tillväxt tycks öka. Idun kommer sannolikt aldrig vara den som förvärvar flest bolag i relation till sin storlek under en given tidsperiod. Vi fortsätter dock att arbeta långsiktigt och konsekvent med vår förvärvsagenda, där fokus ligger på att bygga relationer med och bli ägarpartner till en grupp av Sveriges finaste entreprenörsföretag.

Karl-Emil Engström, VD

Kontakter


Karl-Emil Engström, VD, karl-emil.engstrom@idun.com, +46 (0)70 821 70 74
Oskar Samuelsson, Finanschef, oskar.samuelsson@idun.com, +46 (0)70 966 13 25

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Denna information är sådan information som Idun Industrier är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-26 08:00 CET.

Om oss


Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är fokuserade inom en nisch, ofta med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har fjorton självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 580 personer och har för närvarande en årlig omsättning på ca. 1,2 Mdkr på helårsbasis. Mer information finns på www.idun.com.

Rapport


Rapporten i sin helhet finner ni bifogad till detta meddelande och den går att finna i sin helhet på www.idun.com/sv/investors/

Bifogade filer


Idun delårsrapport januari - september 2021

Författare MFN