Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

Igrene: Kvartalsrapport för tredje kvartalet för AB Igrene (publ),556027-1305, 1 mars 2019 - 31 maj 2019

KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2019
Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgår till - 1 454
KSEK (- 2 061)

Resultat per aktie för kvartalet - 0,11 SEK (-0,24)
DELÅRET 1 SEPTEMBER 2018 till 31 MAJ 2019
Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till - 8 990
KSEK (-5 829)

Resultat per aktie för perioden - 0,68 SEK (-0,67)
Bolagets soliditet uppgår till 89,8 % (91,5)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Produktionstest
Det produktionstest i Produktionshål 2, som på grund av vinter och
kyla tvingades avbrytas i

december 2018, återupptogs i april 2019. Tekniska problem uppstod på
grund av materialfel och

testet måste avbrytas återigen.
Det avbrutna testet följde över tid föregående test och till och med
överträffade detta vad gäller gasmängden

i det inledande stadiet.
Testet återupptas i juli månad med helt ny pumputrustning.
Finansiering
I juni 2018 ingick Igrene ett avtal om en konvertibelbaserad så kallad
Equity Line om 15 Mkr med den

danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt
kapitalförvaltningsbolag. I

maj månad utnyttjade Igrene den första "linan" i detta avtal och tog
in 1,25 Mkr i lån.

Avtalet om Equity Line innebär att Formue Nord över en 24-månaders
period åtar sig att teckna konvertibler

för upp till 15 Mkr i enskilda trancher om 1,25 Mkr, totalt 12
trancher. För det

konvertibellån som Igrene nu upptagit erhåller Formue Nord
teckningsoptioner med rätt för bolaget

att i en framtid konvertera lån till aktier.
Samtidigt erhåller befintliga aktieägare teckningsoptioner i samma
utsträckning där aktieägaren får

en teckningsoption per 26 aktier denne äger i Igrene per
avstämningsdagen, som är den 20 juni 2019.

Se för övrigt Igrenes pressmeddelanden den 13 juni och den 17 juni
2019.

Produktions- och miljötillstånd
Miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning för produktion av
naturgas till en LNGanläggningen

har färdigställts och inkluderar de från samråden med myndigheter och
allmänheten inkomna synpunkterna.
Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Produktionstillstånd
I början av juni månad inlämnade Igrene ansökan om
bearbetningskoncession (produktionstillstånd)

till Bergsstaten.
Ansökan handlar om miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning
för produktion av

naturgas till en LNG-anläggning för flytande gas.
Produktionstest
Igrene kommer att starta nytt fullskaletest i Produktionshål 2 inom
Morafältet med start den

24 juli. All pumputrustning från markytan ned till 320 meters djup har
bytts ut och själva

skruvpumpen har fått en ny design som möjliggör pumpning av större
volymer vatten.

Igrene har fått miljömyndigheternas tillstånd att använda ekoinhibitor
vid behov. Själva

brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i
brunnens botten om detta

behövs för att motverka bildandet av metanhydrater.
Även utloppsledningar för gas har modifierats för att kunna ta emot
och mäta stora gasvolymer.

Förberedelser för kapitalanskaffning
I förlängningen av pågående produktionstest planerar Igrene att
genomföra en publik nyemission

med företräde för befintliga aktieägare i Igrene. Kapitalet skall
bland annat säkerställa

utförandet av ytterligare produktionsbrunnar och slutförande av
produktionstillstånd.

Tredje kvartalets resultat
Bolaget redovisar inga intäkter för perioden. Kostnaderna uppgår till
1 454 KSEK (2 061),

varav en väsentlig del avser kostnader för personal, produktionstester
och konsulttjänster

för ansökan om produktionstillstånd.
Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som
har ett varaktigt

värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har
medfört att Bolaget

valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive
konsultkostnader över

resultat- räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som
anläggningstillgång i

balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. Avskrivningar av
anläggningstillgångar

uppgår till 217 KSEK (136). Bolagets resultat för perioden motsvarar
-0,11 SEK per aktie.

Likviditet och finansiering
Den 31 maj 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 1 898 SEK.
Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.
Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 31 maj 2019 uppgick Bolagets eget kapital till 18 580 KSEK varav 1
312 KSEK utgjordes

av aktiekapital, 1 117 KSEK av bundna reserver och resterande 16 151
KSEK av fritt eget

kapital.
Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 89,8 %.
Anställda
Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd t f
verkställande

direktör på partiell tid och tidvis inhyrda konsulttjänster.
Aktien
Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market
under kortnamnet ABI och med

ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den senaste
nyemissionen i januari 2019

fördelat på 13 115 469 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga
aktier ägs med

samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Antalet aktieägare uppgår till ca 3 000.
Så här långt handlas aktien i relativt små volymer och till stor
spread.

Redovisningsprinciper
Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd 2012:1

(K3 reglerna).
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt
följande:

22 oktober 2019 Bokslutskommuniké
Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, t f VD
mats.budh@igrene.se, telefon: 070 650 62 26

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas

största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Flera provborrningar har

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga
flöden av ren metangas.

Bolaget har nu valt att fokusera på ett område sydväst om Mora
centralort - Morafältet - för

att där genomföra ett flertal produktionshål och fastställa hur stora
gasvolymer det handlar

om.
Se www.igrene.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/igrene/r/kvartalsrapport-for-tredje-kvartalet...
https://mb.cision.com/Main/11631/2867220/1080674.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.