Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-09

Igrene söker bidrag till klimatneutral vätgasproduktion, Clear Hydrogen

Projektet syftar till att reda ut de ekonomiska förutsättningarna för olika business cases för klimatneutral produktion av vätgas (Clear hydrogen) baserad på naturgastillgångarna i Siljansringen. Tekniken bygger på patenterad teknik - så kallad in-situ reformering - där naturgasen omvandlas till vätgas under jord och enbart vätgasen utvinns selektivt. Koldioxiden stannar i reservoaren och vätgasproduktionen är i princip fri från CO\2\ utsläpp.  

Projektet genomföres i samarbete med CIT Industriell Energi AB vid Chalmers Industriteknik, patenträttighetsinnehavarna ANSE AB och Proton Technologies Canada Inc samt AB Igrene.

Clear hydrogen kan vara ett bra komplement till grön vätgas, då det innebär ett klimatneutralt sätt att dämpa den ökande effektefterfrågan under omställningen av Sveriges energisystem. Det finns till och med potential att lagra infångad CO\2\ från industriella processer samt synergieffekter med produktion av grön vätgas (syrgas från elektrolysen) vid produktion av Clear hydrogen.

Mot bakgrunden av den nyligen beslutade lagändringen om förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas som träder i kraft 1 juli 2022 syftar projektet också till att skaffa välgrundat underlag för diskussion med politiker och beslutsfattare, för att kunna föra en saklig diskussion kring möjligheterna och risker med Clear hydrogen och dess potentiella roll i omställningen mot ett hållbart energisystem i Sverige.

Bidragsansökan inges till Energimyndigheten och handlar om 500 000 sek.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Heyne, Tekn Dr                                        Mats Budh, vd Igrene               Karl-Axel Waplan, vd ANSE

stefan.heyne@chalmersindustriteknik.se     mats.budh@igrene.se             karl-axel@waplan.se

+4670 633 19 25                                                   +4670 650 62 26                       +4670 510 42 39

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

Författare Cision