Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Image Systems AB: Bokslutskommuniké Image Systems AB (publ) JANUARI - DECEMBER 2019

Fortsatt god orderingång i koncernen, Motion Analysis gör åter
rekordresultat, RemaSawco tyngs av engångskostnader

Fjärde kvartalet 2019

· Orderingången uppgick till 70,3 (74,8) Mkr
· Intäkterna uppgick till 54,9 (48,2) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,6 (1,8)
Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,1) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (9,6) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,17) kr
· Bruttomarginalen uppgick till 58 (59) procent
Januari - December 2019

· Stark organisk tillväxt
· Orderingången uppgick till 211,0 (163,1) Mkr
· Intäkterna uppgick till 211,7 (160,8) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 12,6
(8,4) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -4,4 (-1,9) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (5,5) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,13) kr
· Orderstocken uppgick till 64,0 (65,8) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 58 (63) procent
VD har ordet

För koncernen är det fjärde kvartalet är i linje med föregående år
avseende de flesta nyckeltalen. 2018 hade en positiv skatteeffekt om
ca 12 MSEK, vilket påverkar jämförelsen av resultaten efter skatt.

Koncernen ökar försäljningen kraftigt med viss växtvärk och EBITDA
marginalen är på motsvarande nivå med förra året.

Avseende helåret kan vi konstatera att Motion Analysis briljerar i
lönsamhet och växer med drygt 30% samtidigt som marginalen förstärks.
Koncernens organiska tillväxt, justerat för fjolårets förvärv,
uppgick till drygt 20 procent. RemaSawco har sett en stark tillväxt
av försäljningen men lönsamheten är en besvikelse. RemaSawco har valt
att kostnadsföra integrationsprojekt avseende implementering av den
finska röntgenutrustningen till svenska förhållanden. Totalt har vi
kostnadsfört ca 4,5 msek av engångskaraktär som belastar resultatet
negativt i fjärde kvartalet. Efter vår satsning på tillväxt går nu
koncernen in i en fas av att fokusera på lönsamhet. Det är
framförallt RemaSawco som behöver förbättra sina marginaler. Ett
antal interna projekt har initierats under slutet av 2019 som
förväntas löpande ge resultat under 2020 avseende både kostnadsmassa
och bruttomarginal.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande
leverantör

av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att
ständigt

utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva
lösningar

hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget
vänder

sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i
två

affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt
90

anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte
koncernen

212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista
och

handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår
webbplats

www.imagesystemsgroup.se

Utvecklingen under fjärde kvartalet

RemaSawco
Orderingången i den svenska verksamheten för det fjärde kvartalet var
fortsatt god trots vikande virkespriser under hösten. Affärsområdet
erhöll en större beställning ifrån Stenvalls Trä under december månad
vilken även inkluderar komponenter för att vara kompatibel med den
framtida digitaliseringen av sågverkens produktionsmiljö. Lönsamheten
i RemaSawco är svag vilket kan hänföras till del från kostnader tagna
för att integrera röntgenavsyningsutrustning till svenska
förhållanden. Dessa kostnader är av engångskaraktär vilka påverkar
periodens resultat negativt med ca 4,5 msek. Den finska marknaden har
varit svag under perioden vilket avspeglas i resultatet.

Motion Analysis
Motion Analysis gör ett mycket bra kvartal och fortsätter att leverera
en marginal överstigande 40%. Kvartalet har präglats av en växande
omsättning i Asien samt ett antal större leveranser till projekt i
Europa. Mixen mellan TEMA och TrackEye fortsätter att ligga på en
jämn nivå och generellt kan vi konstatera att mängden ev mellanstora
order ökar, vilket skapar grunden i tillväxten. Motion Analysis har
börjat saluföra TEMA som SaaS och ett antal kunder kommer till varje
månad. Denna nya affärsmodell avser vi att försiktigt implementera
över de närmsta kommande åren.

Nettoomsättning och resultat

Fjärde kvartalet
Orderingången uppgick till 70,3 (74,8) Mkr och orderstocken uppgick
per 31 december till 64,0 (65,8) Mkr. Nettoomsättningen ökade uppgick
till 54,9 (48,2) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 58 (59) procent.
Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,6 (1,8)
Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 4,5 (2,9)
Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom
varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,6 (2,6) Mkr.
Finansnettot uppgick till 0,1 (-1,0) Mkr. Skattekostnaden uppgick
till -1,0 (11,7) Mkr inga ytterligare aktiveringar av förlustavdrag
har gjorts. Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (9,6) Mkr.
Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 5.

Januari - december 2019
Orderingången uppgick till 211,0 (163,1) Mkr. Orderstocken uppgick per
den 31 december till 64,0 (65,8) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till
211,7 (160,8) Mkr. Ökningen beror på ökad omsättning i RemaSawcos
svenska del samt ökade intäkter i Motion Analysis. Bruttomarginalen
uppgick till 58 (63) procent och rörelseresultatet före
avskrivningar, EBITDA, uppgick 12,6 (8,4) Mkr. Avskrivningar enligt
plan har belastat resultatet med 17,0 (10,3) Mkr, varav avskrivningar
på koncernmässiga övervärden uppgick till 10,2 (8,4) Mkr.
Finansnettot uppgick till -2,3 (-2,3) Mkr. Skattekostnaden uppgick
till -0,3 (9,7) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (5,5)
Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per
affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 15,6
(45,9) Mkr varav 5,8 Mkr avser villkorad tilläggsköpeskilling för
förvärvet av RemaSawco OY, investeringar i inventarier om 5,5 (1,5)
Mkr samt 4,3 (6,1) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader.
Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick
per den 31 december 2019 till 7,0 (14,8) Mkr. Soliditeten uppgick den
31 december 2019 till 56 (62) procent. Det operativa kassaflödet
uppgick till -10,2 (-54,7) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick
till 0,4 (0,2) ggr. Kvarvarande tilläggsköpeskilling avseende
förvärvet av RemaSawco Oy uppgår till maximalt 16,2 Mkr.
Tilläggsköpeskillingen innehåller inga resultatkrav utan endast att
huvudägarna kvarstår i tjänst till sommaren 2020,
tilläggsköpeskillingen kan komma att reduceras mot lämnade garantier.

Forskning och utveckling

RemaSawco
Under Q4 har det varit fokus på utveckling av infrastruktur och
applikationer till det digitala sågverket, bland annat genom EU
projektet Basajaun. Bolaget har tagit fram ett nytt AI-baserat system
för kvalitetssortering av stockar som ihop med data från det digitala
sågverket gör det väldigt mycket enklare för ett sågverk att skapa
och optimera sorteringsmodeller.

Biometria kommer med nya direktiv om inmätning (FUB - Fysikalisk Volym
Under Bark), så vi har anpassat programvaran för befintliga mätsystem
för att kunna hjälpa kunder när direktivet verkställs.

Motion Analysis
Under sista kvartalet fortsatte arbetet med våra två stora
utvecklingsprojekt baserade på TrackEye. Leveranser har skett, och
kompletteringsinsatser ska säkerställa bra slutleveranser under
kommande kvartal.

En uppdaterad version av TEMA, T2020, har också släppts, vilken
exempelvis innehöll en helt ny, automatiserad, process för
linskalibrering. Vi har dessutom påbörjat en översyn av våra interna
processer för utvecklingsarbete samt kvalitetskontroll.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,9 (4,4) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till 14,9 (5,0) Mkr. Moderbolaget har erhållit
ett koncernbidrag om 25,0 Mkr från dotterbolaget image Systems Nordic
AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (66,0)
Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 31
december 2019 till 0,1 (7,3) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick
per den 31 december 2019 till 136,4 (121,5) Mkr och soliditeten
uppgick till 88 (76) procent.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 95 (83). Antalet anställda vid
periodens utgång uppgår till 93.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 31 december 2019 till 89 207 818 st.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2020 kl.14.00 i bolagets lokaler
på Snickaregatan 40 i Linköping.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Redovisningsprinciper
Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS
34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image
Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden
enligt den framåtriktade metoden. 'Lättnadsregeln att inte upprätta
ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har
fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal
kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed
inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.
Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD
klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade
skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och
omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager,
tjänstebilar. Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst
rörande fastigheter med rätt att förlänga, som en följd av dessa
övervägande har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts
vara längre än kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16 Leasingavtal
Bokslutskommunikén per den 31 december är upprättad enligt denna nya
standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i
balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda
materiella anläggningstillgångar med 19,3 Mkr och leasingskulder
(lång...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.