Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Image Systems AB: Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI - JUNI 2019

Mycket god utveckling för Motion Analysis

Svagt resultat för RemaSawco

Andra kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 51,4 (44,0) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,4
(2,5) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (0,4) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (-1,0) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) kr
· Orderingången uppgick till 43,3 (32,6) Mkr
· Orderstocken uppgick till 84,2 (59,0) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 66 (59) procent
· Intäkterna uppgick till 95,5 (66,3) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,3
(1,0) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,0) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-4,5) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,12) kr
· Orderingången uppgick till 116,6 (60,0) Mkr
· Orderstocken uppgick till 84,2 (59,0) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 63 (67) procent

Januari - Juni 2019

· Intäkterna uppgick till 95,5 (66,3) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,3
(1,0) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,0) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-4,5) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,12) kr
· Orderingången uppgick till 116,6 (60,0) Mkr
· Orderstocken uppgick till 84,2 (59,0) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 63 (67) procent
VD har ordet

RemaSawcos rörelseresultat var för perioden svagt och beror till stor
del av medvetet tagna kostnader avseende leveransförberedelser,
marknadsföring och utveckling av det digitala sågverket i samband med
lanseringen under Lignamässan i Hannover. Försäljningen på den finska
marknaden har varit under förväntan. Den stora orderstocken som i
huvudsak levereras ut under det andra halvåret förväntas förbättra
affärsområdets resultat.

Det andra kvartalet har präglats av en mycket god utveckling inom
affärsområdet Motion Analysis både vad gäller omsättning och
resultat.

Den rekordstora orderingången föregående två kvartal har avmattats
något men ligger fortfarande kvar på historiskt sett höga nivåer och
bolaget ser en stabil marknadssituation framöver.

Utvecklingen under andra kvartalet

RemaSawco

Orderingången har avmattats något efter de föregående rekordkvartalen
men ligger fortsatt kvar på mycket goda nivåer. Vi ser en svag
avmattning på sågverksmarknaden i Norden men kvarvarande på goda
nivåer vilket gör att investeringsklimatet är fortsatt gynnsamt.
Samordning av verksamheterna fortgår enligt plan och viss optimering
av organisationen har genomförts under kvartalet vilket förväntas slå
igenom på kostnadssidan under slutet av året. I ljuset av det svaga
resultatet för affärsområdet under det andra kvartalet har en
kostnadsöversyn initierats som beräknas sänka kostnaderna i bolaget
omgående.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett mycket starkt kvartal med ökande intäkter och
ett enastående resultat. Kvartalet har präglats av många order av god
storlek samt utleverans av tidigare tagna utvecklings- och
leveransprojekt.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 43,3 (32,6) Mkr och orderstocken uppgick
per 30 juni till 84,2 (59,0) Mkr. Nettoomsättningen ökade till till
51,4 (44,0) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 66 (59) procent. Den
högre bruttomarginalen är beroende på ökad försäljning inom
affärsområdet Motion Analysis som har en mycket hög bruttomarginal.
Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,4 (2,5)
Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 3,7 (2,1)
Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom
varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,5 (1,6) Mkr.
Skattekostnaden uppgick till 0,2 (-0,8) Mkr. Resultatet efter skatt
uppgick till - 2,2 (-1,0) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 5.

Januari - juni 2019

Orderingången uppgick till 116,6 (60,0) Mkr. Orderstocken uppgick per
den 30 juni till 84,2 (59,0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 95,5
(66,3) Mkr. Ökningen beror till stor del på förvärvet av RemaSawco OY
i juni 2018. Bruttomarginalen uppgick till 63 (67) procent och
rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3,3 (1,0)
Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 7,5 (4,0)
Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till
5,1 (3,2) Mkr. Finansnettot försämrades med 0,8 Mkr till -1,5 (-0,7)
Mkr, beroende på valutakursdifferenser. Skattekostnaden uppgick till
0,2 (-0,8) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-4,5) Mkr. Intäkterna och
rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på
sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,0
(39,5) Mkr, varav 1,2 (1,5) Mkr avser aktivering av
utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del
av checkkredit uppgick per den 30 juni 2019 till 25,5 (6,8) Mkr. Det
operativa kassaflödet uppgick till 0,4 (-35,7) Mkr. Soliditeten
uppgick per 30 juni 2019 till 58 (32) procent.
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,6) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Flera nyutvecklade digitala produkter har presenterats för kunder, som
gett mycket positiv och värdefull feedback till det fortsatta
utvecklingsarbetet. Tillsammans med flera samarbetspartners har vi
blivit antagna i ett EU finansierat projekt där vi kommer att
fokusera på utvecklingen av vår digitala plattform.
Optimeringsprogramvaran RS-Opt 2.0 för sågoptimering har lanserats.

Motion Analysis

Under kvartalet släpptes en ny förbättrad version av vår kärnprodukt
TrackEye, i2019, med en stor mängd buggrättningar och förbättringar.
Två stora externa forsknings- och utvecklingsprojekt, baserade på
Trackeye, som beställdes under 2018, har nu kommit igång ordentligt
och är just nu inne i en intensiv fas. Därtill har vi uppgraderat och
levererat ett POM-system (som används för projektilattitydmätning),
till Frankrike, med förbättringar såväl av hårdvara som mjukvara.

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,4 (1,8) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till -3,6 (-3,1) Mkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets
disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 0,0 (0,1)
Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till
117,9 (53,2) Mkr och soliditeten uppgick till 77 (41) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 96 (74). Antalet anställda vid
periodens utgång uppgår till 98.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2019 till 89 207 818 st.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS
34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image
Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden
enligt den framåtriktade metoden. 'Lättnadsregeln att inte upprätta
ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har
fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal
kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed
inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.
Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD
klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade
skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och
omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager,
tjänstebilar Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande
fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa övervägande
har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än
kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16 Leases

Kvartalsrapporten per den 30 juni är upprättad enligt denna nya
standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i
balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda
materiella anläggningstillgångar med 12,4 Mkr och leasingskulder
(lång- och kortfristiga) om totalt 12,4 Mkr. Det är även en
förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats
till avskrivning och räntekostnad, vilket ackumulerat minskat externa
kostnader med 1,1 Mkr och ökat avskrivningarna med 0,9 Mkr och
försämrat finansnettot med 0,2 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan
9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i
förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i
förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018.
I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och
säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

Styrelsens försäkran

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 23 augusti 2019

Styrelsen

Thomas Wernhoff Catharina Lagerstam Örjan Johansson

Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Hans Malm Annika Ölme Jo...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.