Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Image Systems AB: Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI - MARS 2020

Ytterligare ett starkt kvartal för Motion Analysis

Första kvartalet 2020

· Intäkterna var oförändrade och uppgick till 44,1 (44,1) Mkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,3 (0,9)
Mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-2,9) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (-3,4) Mkr.
· Orderingången uppgick till 38,5 (73,3) Mkr.
· Orderstocken uppgick till 58,1 (98,5) Mkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 62 (60) procent.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04
(-0,04) kr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Som effekt av Corona pandemin har huvuddelen av personalen i
RemaSawcos svenska verksamhet korttidspermitteras på 40 procent.

· Motion Analysis får en order på knappt 1 Mkr från franska DGA.

VD har ordet

Koncernen visar oförändrade intäkter och något förbättrat resultat
jämfört med föregående år. Vi noterar att Motion Analysis fortsätter
att leverera enastående marginaler, och gör en EBITDA marginal på
drygt 50 procent. RemaSawco har glädjande nog under kvartalet
erhållit sin första Boardscanner-order i Finland efter noggranna
tester. Under perioden har Corona-epidemin påverkat bolagets
orderingång negativt men den har haft en marginell effekt på
resultatet. Vi konstaterar att bolagets kunder generellt är
avvaktande till investeringar och vi bedömer att detta kommer att
fortsätta under det andra kvartalet. Fokus för koncernen är att
planera och säkerställa fortsatta projektleveranser. Det
underliggande behovet av Image Systems produkter och tjänster
kvarstår och byggs upp under denna tid av osäkerhet.

Utvecklingen under första kvartalet

RemaSawco

Första kvartalet har på grund av Corona-pandemin präglats av en
avvaktade inställning hos den nordiska sågverksindustrin. Pågående
projekt har under perioden levererats enligt plan. För de kommande
kvartalen kan en viss förskjutning av leveranserna märkas i spåren av
Corona pandemin. För att hantera den bedömt tillfälligt lägre
efterfrågan har från och med den 1 april huvuddelen av RemaSawcos
svenska personal korttidspermitterats. I Finland har vi sålt den
första RS-Boardscanner vilket kan betecknas som ett genombrott.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ytterligare ett bra kvartal och fortsätter att
leverera sina produkter med väldigt hög lönsamhet, drygt 50 procent
på EBITDA nivå. Under kvartalet har Motion Analysis påverkats av
COVID-19 framförallt genom minskad försäljning i Kina. Huvuddelen av
verksamheten bedrivs idag från hemmakontor, vilket göra att
resultateffekten kortsiktigt har varit obetydlig, men utveckling på
längre sikt är fortsatt osäker.

Finansiell information

Första kvartalet

Orderingången uppgick till 38,5 (73,3) Mkr. Orderstocken uppgick per
31 mars 2020 till 58,1 (98,5) Mkr. Intäkterna uppgick till 44,1
(44,1) Mkr varav 1,1 (1,2) avser aktiverade utvecklingsutgifter.
Bruttomarginalen uppgick till 62 (60) procent. Rörelseresultatet före
avskrivningar och nedskrivningar EBITDA förbättrades med 1,4 Mkr,
uppgick till 2,3 (0,9) Mkr. Avskrivningarna ökade med 0,7 Mkr till
4,5 3,8) Mkr. Finansnettot försämrades med 0,9 Mkr till -1,3 (-0,4)
Mkr helt beroende på negativa omräkningsdifferenser. Resultatet efter
skatt uppgick till -3,3 (-3,4) Mkr. Intäkter och rörelseresultatet
före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,1
(1,2) Mkr, varav 1,1 (1,2) Mkr avser aktivering av
utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del
av checkkredit uppgick per den 31 mars 2020 till 10,4 (25,5) Mkr. Det
operativa kassaflödet uppgick till 2,9 (11,2) Mkr. Soliditeten
uppgick per 31 mars 2020 till 57 (57) procent.
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,3) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under första kvartalet har det varit stort fokus på utvecklingsarbetet
för nya mjukvarureleaser för RS BoardScanner, optimering och ett
mätsystem för såglinjen. Digitala applikationer för timmerhantering
och plattformen de skall köra på håller på att tas fram till ett
antal pilotprojekt ihop med våra kunder.

I det europeiska samverkansprojektet Basajaun har projektet har vi
varit med och slutfört arbetspaketet som definierar den gemensamma
digitala plattformen för att koppla ihop en större del av värdekedjan
från skog till byggnad, där vår digitala plattform kommer att
användas för data från sågverkssidan. Nu inleds nästa arbetspaket att
definiera arkitekturen och det arbetet kommer att ledas av RemaSawco.

Programvaran i våra mätramar är nu anpassad till Biometrias nya
direktiv om volymmätning och har börjat säljas till kunder som
uppgradering.

Motion Analysis

Årets inleddes med fokus på kvalitetsförbättringar av våra
huvudprodukter TEMA och TrackEye. En serie stabilitetsförbättrande
minor-releaser har släppts och fokus har sedan skiftat mot kommande
Major-release av TrackEye, planerad till maj.

Ett framgångsrikt kundprojekt mot DGA, inriktat på deformationsanalys
i 3D från strömmande video under pågående materialprovning,
slutleverades i januari och har resulterat i såväl en nöjd kund som
några nya nyckelfeatures till kommande ordinarie produktreleaser.
Arbetet med det kundfinansierade fleråriga forskningsprojekt inriktat
på att förbättra TrackEyes bildanalys och "tracking" fortsätter
enligt plan. Projektet levereras steg för steg och planeras att pågå
till Q1 2021.

Det interna utvecklingsarbetet avseende den nya plattformen har tagit
väsentliga steg under senaste tiden, och har lett oss fram till en
mogen infrastruktur, redo att bygga riktiga produkter på. Vi planerar
att ta fram första prototyperna under 2020.

Motion Analysis har under april blivit beviljade medel för ett Vinnova
projekt inom materialprovning i samverkan med flera aktörer, som
kommer pågå under 2020-2023, där huvuddelen av arbetsinsatsen kommer
att ske under 2021.

Moderbolag
Moderbolagets intäkter uppgick till 1,0 (0,9) Mkr. Rörelseresultatet
uppgick till -1,3 (-1,3) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -2,2
(-1,4) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0
(0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 mars 2020
uppgick till 0,0 (2,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per
den 31 mars 2020 till 134,2 (120,1) Mkr och soliditeten uppgick till
87 (75) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 90 (94).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2020 till 89 207 818 st.

Årsstämma

Styrelsen har som tidigare meddelats beslutat att skjuta på
årsstämman. Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i
enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut
i god tid före årsstämman.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Effekterna av COVID-19

Vår bedömning är att effekterna av COVID-19 kommer att påverka
verksamheten i högre grad under kommande kvartal. Därför har vi
vidtagit åtgärder i form av kostnadsbesparingar. Exempel på sådana
åtgärder är minskade konsultkostnader och att ledningen frivilligt
sänkt sina löner. Vidare har en stor andel av våra medarbetare inom
RemaSawco Sverige tillfälligt korttidspermitterats.

Nya order

Affärsområdet Motion Analysis har erhållit en order om knappt 1 Mkr
från franska DGA.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image
Systemskoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering
och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34
Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av
nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan
9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar
affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i
förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i
förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2019.
Effekterna av COVID-19 pandemin kommer kortsiktigt att påverka
orderingången och därmed intäkterna under senare delen av 2020, den
långsiktiga effekterna är i dagsläget mycket osäkra. I övrigt har
inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer
identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

Linköping den 7 maj 2020

Johan Friberg

VD

Kommande rapporteringstillfällen:

Årsstämma juni 2020
Delårsrapport april-juni 2020 21 augusti 2020
Delårsrapport juli-september 2020 13 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 12 februari 2021

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 13.00

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på
bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post
johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post
klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping.
Organisationsnummer 556319-4041.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/image-systems-ab/r/delarsrapport-image-system...
https://mb.cision.com/Main/7480/3106310/1243706.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.