Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Image Systems AB: Kallelse till Årsstämma I Image systems AB (publ)

Aktieägarna i Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 klockan 14.00
i bolagets lokaler, Snickaregatan 40, i Linköping.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 17 juni 2020;

· dels anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde vid årsstämman
måndagen den 22 juni 2020.

Anmälan sker per brev till Image Systems AB, "Årsstämma",
Snickaregatan 40, 582 26 Linköping eller per e-post till:
bolagsstamma@imagesystems.se. I anmälan anges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid,
aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträden. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid
årsstämman. Antalet biträden ska anmälas till Bolaget på det sätt som
anges ovan.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad för aktierna i eget
namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k.
rösträttsregistrering) onsdagen den 17 juni 2020. Sådan
rösträttsregistrering bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren
(bank eller annan förvaltare) i god tid före den 17 juni 2020.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan
handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får
inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte
i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från
utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före
årsstämman insändas till Bolaget på adress Snickaregatan 40, 582 26
Linköping. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar ska även uppvisas på årsstämman.
Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via
Bolagets webbplats, www.imagesystemsgroup.se, samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kungörelse av denna kallelse till 89 207 818. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för
smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på
bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta
(torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och
ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på
smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp,
uppmanas särskilt att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.imagesystemsgroup.se.

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att
vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

· Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter
stämman.

· Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
· Verkställande direktören kommer endast hålla ett kort anförande.
· Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan
att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman
bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att
lämnas på bolagets hemsida, www.imagesystemsgroup.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella
revisorssuppleanter.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om emissionsbemyndigande.
16. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Valberedningen bestående av ordföranden Hans Karlsson (representerande
Tibia Konsult AB), Jan Lundström (representerande eget innehav), och
Thomas Wernhoff (representerande eget innehav) har lämnat följande
förslag till beslut såvitt avser punkterna 2, 10-13 enligt
ovanstående förslag till dagordning:

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Thomas
Wernhoff.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie ledamöter (fem ordinarie
ledamöter föregående år) utan suppleanter.

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor
utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 11)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 910 000 kronor (780 000 kronor
föregående år) att fördelas på följande sätt: ordförande 195 000
kronor och övriga ledamöter 130 000 kronor vardera. Styrelsen i sin
helhet utgör revisions- och ersättningsutskott. Särskilt arvode om 65
000 kronor föreslås utgå till ordföranden för revisionsutskottet.
Styrelsens ledamöter föreslås även ha rätt till ersättning för
nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till
årsstämman 2021 med upp till 150 000 kr. Sådana uppdrag skall utgå
från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av sådant
arvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer och godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella
revisorssuppleanter (punkt 12)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
styrelseledamöterna Thomas Wernhoff, Catharina Lagerstam, Örjan
Johansson, Hans Malm och Annika Ölme samt nyval av Anders Fransson.
Thomas Wernhoff föreslås omväljas som ordförande för styrelsen.

Omval föreslås av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
(revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn
Nicklas Kullberg kommer utses till huvudansvarig revisor).

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag
att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som
skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets
största aktieägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som
är oberoende av ovan nämnda huvudägare, allt enligt det i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken registrerade aktieägandet. Om
någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse
en representant skall rätten övergå till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den
som utsett ledamoten utse ersättaren.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall
inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning
skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast
sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en
ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan
följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag

Styrelsen presenterar härmed följande förslag till beslut såvitt avser
punkterna 9b, 14-15 enligt ovanstående förslag till dagordning:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade vinst om 127,5 Mkr
balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret
2019 inte lämnas.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer (Image Systems ersättningspolicy) avser ersättning
och andra anställningsvillkor för Image Systemskoncernens ledning
(ledande befattningshavare).

Riktlinjerna är framåtblickande, vilket innebär att de ska tillämpas
på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan
avtalade ersättningar, efter att dessa föreslagna riktlinjer antagits
av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som
beslutas av bolagsstämman. Nya aktierelaterade incitamentsprogram
beslutas i förekommande fall av bolagsstämman, men något sådant
program föreslås inte för närvarande.

Riktlinjernas främjande av Image Systemskoncernens affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet.

En framgångsrik implementering av Image Systemskoncernens
affärsstrategi och tillvaratagandet av koncernens långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan
rekrytera, behålla och utveckla ledande befattningshavare. Dessa
riktlinjer möjliggör för Image Systems att kunna erbjuda ledande
bef...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.