Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

IMINT: Bolagsstämmokommuniké IMINT Image Intelligence AB

Vid IMINT Image Intelligence AB:s årsstämma den 11 maj 2020 beslutade
aktieägarna bland annat följande:

Redovisning och resultatdisposition: Beslutades att fastställa
resultat- och balansräkningen samt att godkänna styrelsens förslag
till resultatdisposition.

Ansvarsfrihet: Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Arvode: Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode
motsvarande 6 prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode
motsvarande två prisbasbelopp vardera. Beslutades att revisorerna
erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och revisorer: Till styrelseledamöter omvaldes Peter
Ekerling, Martin Thunman, Anders Ingeström och Joakim Nydemark samt
nyvaldes Öjvind Norberg.

Öjvind Norberg har tidigare, under flera år, varit ordförande för
Imint och han är en av de största aktieägarna i Imint. Öjvind har
varit VD och styrelseordförande i ett flertal bolag. Han har bl.a.
startat StyrelseAkademien, varit ordförande för Sveriges
Managementkonsulter samt ingått i riksstyrelsen för Företagarna. Han
har också varit lärare i företagsekonomi vid KTH,
Handelshögskolan/IFL, IHM Business School, Södertörns högskola samt
Management Executive Institute. Öjvind har som styrelseledamot byggt
upp ett fastighetsbolag. Vidare har han startat två private
equity-bolag som investerat i ett 20-tal start-up bolag inom Uppsala
Science Park, bl.a. Imint.

Beslutades att välja Peter Ekerling till styrelsens ordförande.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Auktoriserade revisorn Niclas
Bergenmo fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedningen: Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla
mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem
att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande
utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts
enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från
sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är
den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.
Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast
fyra månader före årsstämman 2021. Avgörandet av vilka som är de tre
största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30
november 2020.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Emissionsbemyndigande: Beslutades att bemyndiga styrelsen att under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller
kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna
fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10)
procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när
emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90E-post: jens.alander@vidhance.com

Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" eller "Bolaget") är ett
svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en
världsledande position för att analysera, optimera och förbättra
video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i
live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och
industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats
och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom
försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala
mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de
senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den
snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar
smartphonetillverkare, social- och online media och globala
appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag
av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade
och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image
Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan
2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och
fondkommissionärer

www.weareimint.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/imint/r/bolagsstammokommunike-imint-image-int...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.