Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Impact Coatings: IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2019

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 22 560 TSEK (2 612)
· Rörelseintäkter uppgick till 17 452 TSEK (2 648)
· Rörelseresultatet uppgick till -4 185 TSEK (-13 527)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -4 191 TSEK (-13 527)
· Kassaflödet uppgick till -12 413 TSEK (-11 698)
· Kassalikviditeten uppgick till 130% (284)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut
uppgick till 2 084 TEUR

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 25 507 TSEK (9 055)
· Rörelseintäkter uppgick till 23 903 TSEK (9 788)
· Rörelseresultatet uppgick till -14 505 TSEK (-19 628)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -14 514 TSEK (-19 647)
· Kassaflödet uppgick till -21 098 TSEK (-15 464)
· Kassalikviditeten uppgick till 130% (284)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2019

· Leverans av beläggningssystem till Henan Yuqing Power Co., Ltd.
· Leverans av beläggningssystem till schweizisk klocktillverkare
· Årsstämma genomförd den 15 maj

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Skeppning av beläggningssystem till Beijing Shouhang Resources
Saving Co., Ltd.

VD-KOMMENTAR

Andra kvartalet 2019 visar att Impact Coatings är på rätt väg. Som VD
är det glädjande att senaste årets fokuserade strategi och
effektivisering av verksamheten nu börjar bära frukt. Vi ser att
segmenten FC (bränsleceller) och D/M/R (dekorativa, metalliserande
och reflekterande beläggningar) båda bidrar till såväl system- som
tjänsteintäkter.

Nettoomsättningen för andra kvartalet är bättre än för hela 2018.
Systemförsäljningen fortsätter att variera från kvartal till kvartal,
men jämfört med tidigare år så är trenden positiv. Vi ser även ett
kontinuerligt förbättrat flöde av intäkter från beläggningstjänster
och eftermarknadsförsäljning hjälper till att stabilisera
verksamheten.

Sedan förra sommaren använder vi vårt system för bränsleceller inom
beläggningsverksamheten. Både beläggningstjänster och
utvecklingsuppdrag visar att våra tekniklösningar inom området är i
framkant. Vi ser även att elektrifiering inom transportsektorn går
snabbt, vilket driver på utvecklingen både för batterier och
bränsleceller. I april genomförde vi den första systemleveransen till
en bränslecellskund. Maskinen installerades i Henan-provinsen i Kina
och kunden, Henan Yuqing Power Co., Ltd., integrerar nu vår Ceramic
MAXPHASE?-beläggning i produktionen av bipolära plattor för
bränsleceller till järnvägssektorn.

Tre av fem systemordrar sedan halvårsskiftet 2018 har kommit från
återkommande systemkunder, alla inom segmenten D/M/R. En av de
återkommande kunderna är den schweiziske klocktillverkare som i april
fick sitt andra beläggningssystem från Impact Coatings. Vi fortsätter
att förvalta de existerande kundrelationerna och intensifierar och
breddar nu samtidigt marknadsbearbetningen inom D/M/R-segmenten, med
den klara målsättningen att öka systemförsäljningen.

Som VD är jag stolt att motta kundernas uttalade tillfredställelse med
Impact Coatings professionalism i samband med första halvårets
systemleveranser. Nu under augusti är ytterligare ett
beläggningssystem på väg till Kina, till Beijing Shouhang Resources
Saving Co., Ltd., och installationsteamet gör sina sista
reseförberedelser.

Vi har en bra pipeline med potentiella kunder som bestyrker vår
uppfattning att vi har ett attraktivt erbjudande av beläggningssystem
och tjänster samt rätt kundfokus.

Årsstämman 2019 hölls i Linköping den 15 maj. För mig var det en
första chans att träffa många av Impact Coatings engagerade
aktieägare. Jag och styrelsen tackar för ägarnas förtroende och ser
fram emot att fortsätta driva bolagets utveckling framåt.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Andra kvartalet 2019
Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 22 560 TSEK (2
612) och inkluderar leveransen av två beläggningssystem.
Rörelseintäkterna uppgick till 17 452 TSEK (2 648). Under 2019 och
framåt redovisas intäkter för beläggningssystem som nettoomsättning
normalt vid leverans till kund.

Rörelsekostnaderna ökade till -21 636 TSEK (-16 175). Ökningen härleds
till råvaror till de två beläggningssystemen, samt till högre
personalkostnader och högre avskrivningar, vilket reflekterar
investeringar som Impact Coatings gjort för att utvecklas som
industriellt bolag. Finansnettot blev -6 TSEK (1). Resultatet blev -4
191 TSEK (-13 527).

Under 2018 meddelade vi att ett beläggningssystem hade
omklassificerats från resultatet till lagertillgång till ett värde av
7 956 TSEK efter ogiltigförklarade ordrar från China Hydrogen Energy
och Huaqing Power Technology. Lagervärdet motsvarade
tillverkningskostnaderna inklusive material och arbete, men innehöll
inte någon vinst eller kostnader för kundspecifika anpassningar till
Henan Yuqing Power Co., Ltd.

Under andra kvartalet 2019 har vi redovisat en intäkt om 12 320 TSEK
för leveransen till Henan Yuqing Power Co., Ltd. Vinsten på projektet
blev lägre än den förväntade vinsten från en ordinarie försäljning av
beläggningssystem, huvudsakligen eftersom maskinens lagervärde om 7
956 TSEK innehöll aktiverade kostnader för egen räkning från 2016 och
2017.

Första halvåret 2019

Nettoomsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 25 507 TSEK
och ökade jämfört med föregående år (9 055). Rörelseintäkterna
uppgick till 23 903 TSEK (9 788).

Rörelsekostnaderna ökade till -38 408 TSEK (-29 417). Ökningen härleds
till råvaror till de två levererade beläggningssystemen, samt högre
personalkostnader och högre avskrivningar. Finansnettot blev -9 TSEK
(-19). Resultatet blev -14 514 TSEK (-19 647).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella
rapporter, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25 571 TSEK (49 922).
Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0).
Kassalikviditeten uppgick till 130% (284).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret 2019
uppgick till -20 926 TSEK (-15 394). Från investeringsverksamheten
uppgick kassaflödet till -172 TSEK (0). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-70). Totalt
kassaflöde för perioden var -21 098 TSEK (-15 464).

Kassaflödet under det tredje kvartalet förväntas bli högre än under
det andra kvartalet. Slutbetalningen från Henan Yuqing Power Co.,
Ltd. och från den schweiziska klocktillverkaren är planerade till
efter periodens slut och kommer således att redovisas under tredje
kvartalet.

Impact Coatings har erhållit en Irrevocable Letter of Credit
motsvarande 40% av ordervärdet till den börsnoterade koncernen
Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd., vars inlösen förväntas
påverka kassaflödet positivt under tredje kvartalet.

Den finansiella ställningen och likviditeten är goda då bolaget har
den likviditet som behövs för att fortsätta verksamheten enligt plan.

Orderbok beläggningssystem
Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 2
084 TEUR. Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande
aktivitet kring eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar
avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Under perioden levererade och installerade bolaget två
beläggningssystem. I båda fallen offentliggjordes beställningarna i
september 2018 med planerade leveranser under första halvåret 2019.

Ett beläggningssystem av typen INLINECOATER?FC, dedikerat för
beläggning av bränslecellsplattor, levererades till Henan Yuqing
Power Co., Ltd. (Kina). Kunden, som betalade 80% av ordervärdet i
förskott i samband med orderläggning, ska initialt använda systemet
för bränsleceller inom järnvägssektorn. Systemtypen lanserades under
2018 och Impact Coatings använder den sedan förra året i produktionen
av bränslecellsbeläggningar. Henan Yuqing-affären innebär den första
systemleveransen till kund för bränslecellsapplikationer.

En andra systemleverans genomfördes till en välkänd schweizisk
klocktillverkare, som hade beställt en INLINECOATER?D för dekorativa
beläggningar. Kunden integrerar därmed sitt andra beläggningssystem
från Impact Coatings i sin produktion av klockkomponenter, där det
första systemet levererades 2017.

Impact Coatings ställde i april, liksom varje år sedan 2014, ut på
världens största industrimässa Hannover Messe. Grupputställningen
H2+FC under Hannover Messe är årets viktigaste träffpunkt för den
europeiska bränslecellsindustrin, ett bra tillfälle att positionera
Impact Coatings och detta år att introducera företagets delvis nya
organisation. Bolaget deltog även på vätgas- och
bränslecellskonferensen f-cell + HFC i Vancouver, Kanada, i slutet av
maj.

Årsstämma hölls i Linköping den 15 maj. På stämman omvaldes sittande
styrelse: Mark Shay, Tanja Vainio, Lars-Gunnar Skötte, Jan-Eric
Sundgren och Christian Sahlén. Mark Shay valdes till styrelsens
ordförande. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och
verkställande direktören Torbjörn Sandberg. Ansvarsfrihet beviljades
inte för tidigare verkställande direktören Henrik Ljungcrantz.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I början av augusti skeppades ett beläggningssystem till Beijing
Shouhang Resources Saving Co., Ltd. (Kina). Ordern offentliggjordes
via ett pressmeddelande den 4 februari 2019.

?
REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport tredje kvartalet 2019 25 oktober 2019

Bokslutskommuniké för 2019 14 februari 2020

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 augusti 2019, kl. 08:00 CEST.

--------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller,
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod
att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINEC...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.