Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Impact Coatings: IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 947 TSEK (6 443)
· Rörelseintäkter uppgick till 6 452 TSEK (7 141)
· Rörelseresultatet uppgick till -10 320 TSEK (-6 101)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -10 323 TSEK (-6 121)
· Kassaflödet uppgick till -8 685 TSEK (-3 767)
· Soliditeten uppgick till 59% (77)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut
uppgick till 4 059 TEUR

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2019

· Order på beläggningssystem från Beijing Shouhang Resources Saving
Co., Ltd.

· Order på beläggningssystem från skandinavisk glasögontillverkare
· Marie Dhayer Teikmans anställd som ordinarie CFO
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Leverans av beläggningssystem till Henan Yuqing Power Co., Ltd.
· Leverans av beläggningssystem till schweizisk klocktillverkare

VD-KOMMENTAR

I och med starten av 2019 fortsätter Impact Coatings att verkställa
den strategi som fastställdes under 2018. Det marknadsmässiga fokuset
ligger på segmenten dekorativa, metalliserande och reflekterande
beläggningar (D/M/R) och på segmentet bränsleceller (FC). Vi
intensifierar aktiviteter inom försäljning och marknadsföring,
samtidigt som vi fortsätter att effektivisera och kvalitetssäkra
verksamheten, med det uttalade målet att skapa ett självfinansierande
och växande industribolag.

Under kvartalet utförde Det Norske Veritas certifieringsrevision av
Impact Coatings kvalitetsledningssystem, vilket resulterade i
certifiering enligt ISO 9001:2015.

I början av året erhöll bolaget ordrar på två beläggningssystem. Den
ena ordern kom från den noterade kinesiska koncernen Beijing Shouhang
Resources Saving Co. Ltd, som är aktiv inom hållbara energilösningar.
Kunden ska använda utrustningen både för utveckling och produktion av
PVD-beläggningar. Den andra ordern kom från en skandinavisk
glasögontillverkare som beställde ytterligare ett beläggningssystem
för produktion av dekorativa beläggningar. Kunden tillverkar och
säljer glasögon med eget varumärke till huvudmarknader i Europa,
Nordamerika, Mellanöstern och Östasien.

Som vi meddelade i förra kvartalsrapporten presenterar vi med start i
denna rapport värdet av orderboken vid periodens utgång, vilken sedan
kan följas från kvartal till kvartal. Den redovisade orderboken
gäller ordrar på beläggningssystem, inklusive kommande avtalade
hyresintäkter för system. Däremot inkluderas inte löpande aktivitet
från eftermarknad och beläggningstjänster i det rapporterade värdet.

Värdet på orderboken för beläggningssystem var drygt 4 miljoner Euro
vid första kvartalets utgång. Två beläggningssystem, som är
inkluderade i orderboken, har under april levererats till kund. Det
handlar om ett system till Henan Yuqing Power Co., Ltd. och ett
system till en schweizisk klocktillverkare, två ordrar som
offentliggjordes i september i fjol.

Under de kommande kvartalen har vi fullt fokus på att leverera
beställda beläggningssystem samt att fortsätta göra framsteg i
arbetet med försäljning till både nya och befintliga kunder.

Jag ser fram emot att träffa våra aktieägare på bolagsstämman den 15
maj i Linköping. Välkomna!

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Första kvartalet 2019
Rörelseintäkterna uppgick till 6 452 TSEK (7 141). Minskningen
förklaras delvis av vinstavräkningsmetoden som användes första
kvartalet 2018. Under 2019 och framåt redovisas intäkter för
beläggningssystem normalt vid leverans till kund. Nettoomsättningen
för första kvartalet 2019 uppgick till 2 947 TSEK och minskade
jämfört med föregående år (6 443).

Rörelsekostnaderna ökade till -16 772 TSEK (-13 242). Ökningen
förklaras delvis av högre personalkostnader och högre avskrivningar,
vilket reflekterar investeringar som Impact Coatings gjort för att
utvecklas som industriellt bolag. Finansnettot blev -3 TSEK (-19).
Resultatet blev -10 323 TSEK (-6 121).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella
rapporter, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 37 984 TSEK (61 620).
Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0).
Soliditeten uppgick till 59% (77).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet 2019
uppgick till -8 685 TSEK (-3 767). Från investeringsverksamheten
uppgick kassaflödet till 0 TSEK (0). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-70). Totalt
kassaflöde för perioden var -8 685 TSEK (-3 767).

Den finansiella ställningen och likviditeten är goda.
Orderbok beläggningssystem
Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid perioden utgång 4
059 TEUR. Två av de inkluderade beläggningssystemen levererades efter
periodens utgång.

Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring
eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar avtalade
hyresintäkter från beläggningssystem.

Som vi meddelade i bokslutskommunikén för 2018 kommer vi från och med
den här delårsrapporten att redovisa värdet av orderboken vid
periodens slut, vilket investerare och andra intressenter sedan kan
följa från kvartal till kvartal.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Den 4 februari offentliggjorde bolaget en affär med Beijing Shouhang
Resources Saving Co., Ltd. (Kina). Kunden, som är noterad på
Shanghai-börsen, har lagt en beställning på ett beläggningssystem som
ska användas för utveckling och produktion av PVD-beläggningar.
Ordervärdet är cirka 11,2 miljoner kronor. Impact Coatings har
erhållit förskottsbetalning och en Irrevocable Letter of Credit
tillsammans motsvarande 90% av ordervärdet. Betalning av sista 10%
erhålls efter att maskinen är installerad och slutgiltigt godkänd hos
kund. Leverans är planerad till tredje kvartalet 2019.

Ytterligare en order på ett beläggningssystem offentliggjordes den 19
februari. En skandinavisk glasögontillverkare har beställt en
kundanpassad INLINECOATER™D som ska användas för dekorativa
beläggningar. Ordervärdet är cirka 10,8 miljoner kronor och
leveransen är planerad till fjärde kvartalet 2019.

Den 19 mars tillträdde Marie Dhayer Teikmans som ordinarie CFO för
bolaget. Marie har gedigen erfarenhet inom ekonomistyrning och
industriell produktion från Sverige, Italien och Frankrike. Hon
kommer senast från rollen som CFO för Twister Group, en
internationell, snabbt växande koncern som ägs av Polaris Private
Equity. Tidigare har Marie varit Head of Business Controlling på
Alstom Power/GE Power Services i Sverige, CFO för Whirpool Sverige
och har totalt tio års erfarenhet av finansiellt ledarskap och
ekonomistyrning inom Whirpool Corporation. Marie ersatte Rosina Gartz
som varit interim CFO under rekryteringsprocessen.

Ett fokuserat kvalitetsarbetet under lång tid har resulterat i att
Impact Coatings nu är certifierat enligt ISO 9001:2015.
Certifieringsrevision och certifiering av bolagets
kvalitetsledningssystem genomfördes under första kvartalet av Det
Norske Veritas.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Två beläggningssystem har levererats till kunder under april, för
beställningar som båda gjordes i tredje kvartalet 2018. En
INLINECOATER™FC för beläggning av bränslecellsplattor levererades
till Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina). Den andra maskinen, en
INLINECOATER™D för dekorativa beläggningar, levererades till en
välkänd schweizisk klocktillverkare.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma 2019 15 maj 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019 16 augusti 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019 25 oktober 2019

Bokslutskommuniké för 2019 14 februari 2020

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
april 2019, kl. 08:00 CEST.

---------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller,
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod
att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic).
Certified Adviser är Redeye AB, som nås via
Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/impact-coatings/r/impact-coatings-ab--publ--d...
https://mb.cision.com/Main/907/2795841/1031197.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.