Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Impact Coatings: KOMMUNIKÉ FRÅN IMPACT COATINGS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är
noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av
COVID-19 pandemin genomfördes stämman i enklast tänkbara form, men
med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.
På årsstämman deltog tre personer representerande 12,1% av det totala
röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för
2019.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om
81 504 641 SEK överförs i ny räkning.

Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg
beviljas ansvarsfrihet.

Att till styrelse omvälja Mark Shay, Christian Sahlén, Lars-Gunnar
Skötte, Tanja Vainio och Sukhwan Yun, att till ny styrelseledamot
välja Göran Malm, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.

Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter
och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med
inget ytterligare arvode för utskottsarbete.

Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), med
huvudansvarig revisor Johan Palmgren.

Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande
valberedning.

Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller emission av teck-ningsoptioner och/eller konvertibler.

Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut
fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och
Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020, kl. 15:00 CEST.

-------------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för
industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller,
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod
att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer -
ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact
Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket
INLINECOATER? och beläggningar under MAXPHASE?.

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified
Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller
+46 (0)8 121 576 90.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/impact-coatings/r/kommunike-fran-impact-coati...
https://mb.cision.com/Main/907/3112314/1247932.pdf

Författare Cision News