Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Implementa Sol AB: Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

På bolagsstämman 2020-03-27 i Implementa Sol AB (publ), org. nr.
556581-9272, fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen
resultatdisposition för 2019 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret
2019.

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
ledamöter, utan suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om totalt 30 000 kronor att fördelas
enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga
ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla
10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant
arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår
till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller
med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till
ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska
utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har
godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert
Thell samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till bolagsstämma
2021. Stämman beslutade välja Arne Jakobsson till ordförande för
styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt.

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla
en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets
två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt
den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan
nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller
ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en
ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan
dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som
efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
skall inte vara ledamot av valberedningen, men både
styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens
möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan
onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall
inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till
annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.

Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i
Bolaget

Bolagsstämman 2019-03-29 godkände styrelsens beslut om ett
optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande
huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva
teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet
teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st.
Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning,
tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att,
enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B
per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020
till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en
snittkurs av B-aktien enligt NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF)
på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019,
inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %. Lösenpriset har
beräknats till 0,119 kr per aktie av serie B.

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen fram till tiden för nästa
ordinarie bolagsstämma:

att öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;

att avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna nya aktier skall vara tidigast 30 april 2020 samt, om teckning sker vid mer än ett tillfälle inom teckningstiden, på närmast föregående vardag före teckningsdatum. Sista avstämningsdag är datum närmast föregående datum för ordinarie bolagsstämma 2021;

att teckning av aktier skall kunna äga rum vid ett eller flera tillfällen under tiden från och med den 1 maj 2020 till och med datum för ordinarie bolagsstämma 2021;

att teckning av aktier skall ske genom kontant betalning;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår;

samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer
solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till
privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.
Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/implementa-sol-ab/r/kommunike-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/15225/3072996/1219311.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.