Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-25

Incap Oyj: Incap Oyj järjestää noin 2,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin, johon liittyen yhtiö on vastaanottanut yhteensä noin 1,4 miljoonan euron

Incap Oyj

Pörssitiedote 25.5.2015 10.45

INCAP OYJ JÄRJESTÄÄ NOIN 2,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN, JOHON
LIITTYEN YHTIÖ ON VASTAANOTTANUT YHTEENSÄ NOIN 1,4 MILJOONAN EURON EHDOLLISET
MERKINTÄSITOUMUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa,
Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen
julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen
7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella yhteensä enintään noin 2,2
miljoonan euron suuruisen maksullisen osakeannin ("Osakeanti")
järjestämisestä osakkeenomistajilleen ja Osakeannin ehdoista. Osakeannissa
Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen
osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta
("Uudet Osakkeet"). Osakeanti toteutetaan Yhtiön käyttöpääoman ja
pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun edellyttämän rahoitustarpeen
täyttämiseksi.

Incapin toimitusjohtaja Ville Vuori toteaa: "Incap on toteutettujen
rakenteellisten uudistusten jälkeen kehittynyt oikeaan suuntaan:
liikevaihtomme on alkuvuoden 2015 aikana kasvanut hyvin ja liiketulos kääntyi
voitolliseksi jo vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Kuluvan vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä liiketulos oli jo yli 9 prosenttia
liikevaihdosta. Kasvu ja kannattavuuden paraneminen ovat lisänneet kaikkien
sidosryhmiemme luottamusta yhtiöön. Osakeannissa nyt kerättävän rahoituksen
avulla turvaamme liiketoiminnan kasvun, jolle on nyt rakennettu erittäin
hyvät edellytykset."

Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa osakkeelta
("Merkintähinta"). Merkintähinta on määritelty siten, että se ottaa huomioon
Yhtiön osakkeen markkinahinnan, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön
käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Osakeannin
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.

Osakeannissa merkintäoikeus Uusiin Osakkeisiin on Yhtiön osakkeenomistajilla
samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin
täsmäytyspäivänä 27.5.2015 ("Täsmäytyspäivä"). Osakkeenomistaja, joka on
Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa
olevan, arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavan
Ensisijaisen Merkintäoikeuden (kuten määritelty jäljempänä) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön osakkeenomistaja
tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään alla tarkemmin kuvatun Merkintäsuhteen
mukaisesti Uusia Osakkeita ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen
Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty
Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen Merkintäoikeus").
Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. (Ensisijainen
Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä "Merkintäoikeus").

Ensisijaisen Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1)
Ensisijaisella Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen ("Merkintäsuhde").

Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat
julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi)
pörssilistalla 1.6.2015-15.6.2015. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien
ISIN-koodi on FI4000153994 ja kaupankäyntitunnus on ICP1VU0115.

Osakkeiden merkintäaika Osakeannissa alkaa 1.6.2015 klo 9:30 ja päättyy
22.6.2015 klo 16:00 ("Merkintäaika"). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty
Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön
hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 24.6.2015.

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat sitoutuneet merkitsemään
Osakeannin ehtojen mukaisia Uusia Osakkeita Osakeannissa vähintään
suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän edellyttäen, että Osakeannin
Merkintäaika päättyy 31.8.2015 mennessä. Sitoumukset kattavat yhteensä noin
64 prosenttia Uusista Osakkeista ja noin 1,4 miljoonaa euroa Osakeannin
kokonaismäärästä.

Yhtiön saaman tiedon mukaan Inission AB on hakenut Finanssivalvonnalta
poikkeuslupaa sille, että Inission AB:lla ei ole velvollisuutta tehdä
arvopaperimarkkinalain (746/14.12.2012, muutoksineen) mukaista pakollista
julkista ostotarjousta, vaikka sen omistus Osakeannissa käyttämänsä
Ensisijaisen Merkintäoikeuden johdosta nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Inission AB:n mukaan se odottaa
saavansa hakemukseensa Finanssivalvonnalta päätöksen arviolta tänään
25.5.2015.

Yhtiö on Osakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi
suomenkielisen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen
esitteen, joka hyväksytään arviolta tänään 25.5.2015. Yhtiö tiedottaa
erikseen esitteen hyväksymisestä ja sen saatavilla olosta.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird&Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla,
joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti
Yhdysvalloissa.

Helsingissä, 25.5.2015

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja
yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.
Lisätietoja:www.incapcorp.com

LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 päättämä antivaltuutus

Yhtiön 7.5.2015 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan
Yhtiön hallitukselle on myönnetty valtuutus, jonka nojalla Yhtiön hallitus on
valtuutettu päättämään osakeannista Yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita
(merkintäetuoikeusanti) siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa
annettavien Yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 109
114 035 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista
osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.

Hallituksen osakeantipäätös
Osakeannista

Yhtiön hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille
antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista ("Osakeanti"),
jossa Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114
035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") näiden tässä kuvattujen
Osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö on julkistanut Osakeannin ehdot
pörssitiedotteella 25.5.2015.

Syyt Osakeantiin ja tuottojen käyttö

Osakeannin kokonaismäärä on enintään 2 182 280,70 euroa.

Osakeanti toteutetaan Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi
sekä kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttämiseksi.

Ensisijainen Merkintäoikeus

Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa
suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä
27.5.2015 ("Täsmäytyspäivä").

Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden
osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa
olevan arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavan
Ensisijaisen Merkintäoikeuden (kuten määritelty jäljempänä) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.

Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään alla tarkemmin
kuvatun Merkintäsuhteen mukaisesti Uusia Osakkeita ("Ensisijainen
Merkintäoikeus").

Toissijainen Merkintäoikeus

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön
osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta
osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu
osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen
Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty
Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen Merkintäoikeus").
Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. (Ensisijainen
Merkintäoikeus ja To...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.