Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-27

InCoax Networks AB: InCoax har godkänts för listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning med ny fin...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

InCoax Networks AB (publ) ("InCoax" eller "Bolaget") har erhållit
godkännande av Nasdaq för listning av Bolagets aktier på Nasdaq First
North med första dag för handel den 3 januari 2019. Med anledning av
listningen har Bolaget offentliggjort en bolagsbeskrivning med ny
finansiell information avseende InCoax kapitalstruktur och
nettoskuldsättning som inte tidigare har offentliggjorts.

Nasdaq har godkänt InCoax för listning på Nasdaq First North. Första
dag för handel i Bolagets aktie är fastställd till den 3 januari
2019. InCoax kommer handlas under kortnamnet INCOAX med ISIN-kod
SE0009832595. På Bolagets hemsida, www.incoax.com, hålls tillgängligt
den bolagsbeskrivning som har upprättats inför listningen på Nasdaq
First North. I bolagsbeskrivningen redovisas uppdaterad information
per den 30 november 2018 avseende InCoax kapitalstruktur och
nettoskuldsättning. Denna information har tidigare inte
offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information.

Tabellerna över eget kapital och räntebärande skulder samt
nettoskuldsättning återfinns på sida 39 i bolagsbeskrivningen.

Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning

KSEK 30 november 2018
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 0,0
Mot säkerhet 0,0
Blankokrediter 1 191,7
Summa kortfristiga räntebärande skulder 1 191,7

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 0,0
Mot säkerhet 0,0
Blankokrediter 3 246,0
Summa långfristiga räntebärande skulder 3 246,0

Eget kapital
Aktiekapital 2 138,9
Balanserad vinst eller förlust 59 328,8
Periodens resultat -42 671,6
Summa eget kapital 18 796,1

KSEK 30 november 2018
A) Kassa 0,0
B) Likvida medel 16 365,4
C) Lätt realiserbara värdepapper 0,0
D) Summa likviditet (A+B+C) 16 365,4

E) Kortfristiga fordringar 1 195,1

F) Kortfristiga bankskulder 0,0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0
H) Andra kortfristiga skulder 1 191,7
I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 1 191,7
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -16 362,0

K) Långfristiga banklån 0,0
L) Emitterade obligationer 0,0
M) Andra långfristiga lån 3 246,0
N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 3 246,0
O) Nettoskuldsättning (J+N) -13 116,0

Efter den 30 november har Bolaget genomfört en spridningsemission som
inbringat totalt cirka 13,4 MSEK efter emissionskostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Carlsson, VD, peter.carlsson@incoax.com, tel. +46 70 856 3427.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
december 2018 kl. 13.00.

Kort om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa lösningar för
bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande
telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och
hållbara nätverklösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis
"Saving the world from complicated" på www.incoax.com. Augment
Partners AB, tel. +46 8-505 651 72, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i InCoax. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i InCoax har endast skett genom det memorandum som InCoax
offentliggjorde den 27 november 2018. Ingen åtgärd har vidtagits,
eller kommer att vidtas, av InCoax, för att tillåta erbjudande i
andra jurisdiktioner än i Sverige och Finland.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore,
Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse,
("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller
överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt
godkännande från InCoax och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om InCoax
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-har-godkants-for-l...
https://mb.cision.com/Main/15562/2707960/969126.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.