Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

InCoax Networks AB: InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari - mars 2020

Stora framsteg i arbetet med att etablera samarbeten med större
operatörer samt ingått tre distributörs- och VAR-avtal, varav två i
Nordamerika.

Finansiell utveckling

Januari-mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 241 767 SEK (958 386), vilket
motsvarar en minskning med 72 procent gentemot samma period
föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -17 371 881 SEK (-14 805 760), en
minskning framförallt drivet av organisationstillväxt samt kostnader
avseende avgångsvederlag för tidigare Vd.

· Resultat efter skatt uppgick till -17 411 159 SEK (-14 848 232),
och resultat per aktie uppgick till -0,95 SEK (-1,20).

· Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick
till -17 122 806 SEK

(-794 774).
Väsentliga händelser under kvartalet

Februari

· NetNordic installerar gigabitnätverk på hotell i Göteborg, baserat
på In:xtnd?.

Mars

· Jörgen Ekengren utses till ny VD för bolaget den 17 mars 2020.
· Nytt återförsäljaravtal med svenska Barcom.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

April

· Översyn av kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändring
av datum för årsstämma och publicering av årsredovisning.

· Valberedningen föreslår Kevin Foster till ny styrelseledamot.
· VAR-avtal med systemintegratören Hirschmann Multimedia för
Nederländerna och Belgien.

· Helge Tianien utsedd till ny Head of Product Management, Marketing
& Sales.

· Emil Bendroth utsedd till ny CFO.
· Distributörs- och VAR avtal med TDL för Kanada.
· Erhöll Tillväxtverkets godkännande av bidrag för korttidsarbete
vilket nu genomförts.

Maj

· Bryggfinansiering säkrad om 15 MSEK.
· Distributörs- och VAR-avtal med Core för USA.
· VAR-avtal med Anedis för Tyskland.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15
maj 2020 kl. 17.15 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens
existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar
(fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren
själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den
dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt.
In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip
symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är
smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed
även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt
driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och
därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan
driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra
produkter, besök inxtnd.com (http://www.inxtnd.com).

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
in:xtnd? erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer
nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. För mera
information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment
Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-networks-ab-s-del...
https://mb.cision.com/Main/15562/3113650/1248837.pdf

Författare Cision News