Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

InCoax Networks AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INCOAX NETWORKS AB

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363, kallas härmed
till årsstämma i bolagets lokaler på Utmarksvägen 4 i Gävle, tisdagen
den 30 juni 2020 kl. 12.00.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har styrelsen i InCoax Networks AB ("InCoax") beslutat
att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen
förtäring kommer att serveras. Inget anförande av verkställande
direktören kommer att genomföras på stämman. Deltagande av både
styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande
icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att
årsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för
smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka
möjligheten att inte närvara personligen vid InCoax årsstämma utan
att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till
förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar InCoax även för
aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område
med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se nedan under "Ombud
m.m." samt "Förhandsröstning" för vidare information om dessa
möjligheter.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 24 juni 2020; och

· dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020, per
post under adress InCoax Networks AB, att: Bolagsstämma, Utmarksvägen
4, 802 91 Gävle, per e-post emil.bendroth@incoax.com eller per
telefon 070-870 41 09. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal
biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 24
juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.incoax.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Styrelsen för InCoax har beslutat att aktieägarna får utöva sin
rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning
enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För
förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på bolagets hemsida (www.incoax.com). En aktieägare som
utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt
anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som
anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara InCoax tillhanda senast
onsdagen den 24 juni 2020. Det ifyllda formulär ska skickas till den
adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt
formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
emil.bendroth@incoax.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för emissioner.
14. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för
anställda.

15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för den
föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster.

16. Beslut om godkännande av låneavtal med Saugatuck Invest AB.
17. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Peter Agardh (ordförande),
representerande Saugatuck Invest AB, Anders Nilsson, representerande
Norrlandspojkarna AB, Lars Berggren, representerande BLL Invest AB,
samt styrelsens ordförande Richard Tooby, föreslår att styrelsens
ordförande Richard Tooby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om totalt 35 233 672 kronor balanseras i ny
räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår
vidare att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant,
utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor
till styrelseordföranden (300 000 kronor föregående år), med 24 000
GBP till den föreslagna styrelseledamoten Kevin Foster och med 100
000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (150 000
kronor föregående år). Valberedningen föreslår vidare att arvode till
revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Richard Tooby, Anders Nilsson, Pär
Thuresson och Peter Agardh omväljs om ordinarie styrelseledamöter
samt att Kevin Foster väljs som ny ordinarie styrelseledamot.
Valberedningen föreslår vidare omval av Richard Tooby som
styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Patrik Widlund har
avböjt omval.

Kevin Foster, född 1960, har stor erfarenhet efter mer än 36 år inom
bredbandsaccessindustrin arbetandes för en ledande telekomoperatör.
Kevin Foster har tidigare varit styrelseordförande för Broadband
Forum (2012-2020) och UK-baserade NICC DSL Task Group (2010-2020).
Kevin Foster är Chartered Engineer och Fellow vid UK Institute of
Engineering and Technology (IET). Kevin Foster har bidragit
signifikant till utvecklingen av bredbandsaccessteknologin under sin
karriär och har erhållit flera utmärkelser, senast i form av UK IET
Achievement Medal för bredbandsinnovation (2017). Kevin Foster
innehar inga aktier i bolaget. Kevin Foster bedöms vara oberoende i
förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större
aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i
årsredovisningen och på bolagets webbplats, www.incoax.com.

Valberedningen föreslår slutligen omval av det registrerade
revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Mikael Larsson fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets
bolagsordning enligt följande:

§1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är InCoax Networks AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är InCoax Networks AB. Bolaget är publikt
(publ).

§4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 825 000 kronor och högst 7 300
000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 550 000 kronor och högst 18 200
000 kronor.

§5 Antalet aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 7 300 000 och högst 29 200 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 18 200 000 och högst 72 800 000.

§8 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i
Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels
vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast
om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med
det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i
Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra
anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan all...

Författare Cision News