Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-03

Indentive AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019, klockan
11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den
av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast tisdagen
den 22 januari 2019.

Aktieägare som önskar delta på stämman ombeds att till Bolaget anmäla
sitt deltagande i stämman per e-post till stamma@indentive.se senast
onsdagen den 23 januari 2019 klockan 12.00. Vid anmälan ombeds
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer,
e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt
eventuella ombud och biträden som ska delta.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i
bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 22
januari 2019. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag
kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas till Bolagets postadress på Teknikringen 4C,
583 30 Linköping. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte
insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga
behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.indentive.se och hos
Bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Val av revisorer.

7. Beslut om godkännande i efterhand av avyttring av aktierna i Pergas AB till närstående.

8. Avslutande av stämman.

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Val av revisorer

Styrelsen föreslår byte av revisor och att till revisorer för tiden
till slutet av årsstämman 2019 utses revisionsbolaget Grant Thornton
Sweden AB. Revisionsbolaget Grant Thornton AB har meddelat att för
det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de
att utse auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig
revisor.

Punkt 7 - Styrelsens i Indentive AB, org nr 556840-2076, förslag till
beslut om godkännande i efterhand av överlåtelse av aktier i Pergas
AB till närstående

Som ett led i Indentives fokusering på kärnaffären avyttrade
Indentive, genom det helägda dotterbolaget VodVision Europe AB, org
nr 556890-0152, den 4 maj 2018 samtliga aktier i det helägda
dotterbolaget Pergas AB, org nr 556597-2303, till Hansson Kreativitet
AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. VodVision Europe AB
förvärvade 2017 Pergas AB för 159 000 SEK och köpeskillingen för
aktierna som avyttrades uppgick till 175 000 SEK. Med anledning av
att Ola Hansson var VD i Pergas AB och även ägare av Hansson
Kreativitet AB vid tidpunkten för avyttringen var transaktionen att
anse som en närståendetransaktion vilket aktualiserar 16 kap.
aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen").

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i efterhand godkänner avyttringen
av samtliga 770 000 aktier i Pergas AB, ägda genom VodVision Europe
AB, till Hansson Kreativitet AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under denna punkt krävs
att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

_____________________

Förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
hålls tillgängliga hos Bolaget (Teknikringen 4C i Linköping) samt på
Bolagets webbplats (www.indentive.se) minst så lång tid före stämman
som följer av lag. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress
alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på
bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i Bolaget till 14.215.572, varav 0 aktier av serie A och
14.215.572 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget
uppgår till 14.215.572.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
årsstämma denna kallelse avser. För information om hur dina
personuppgifter behandlas se www.indentive.se på sidan "Privacy
Policy" under sektionen "Policies".

Linköping i januari 2019

Styrelsen i Indentive AB

För mer information vänligen kontakta

Björn Persson, Styrelseordförande Indentive AB
Tel: 0705-38 08 80
E-post: bjorn.persson@connovaholding.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet
INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn
08-463 80 00).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/16195/2710764/971260.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.