Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Indentive AB: Kommuniké från Indentive AB:s årsstämma 2019

Som ett led i transaktionen där Indentive AB (u.ä.t. Artificial
Solutions International AB) ("Bolaget") den 28 januari 2019 ingick
ett avtal om att förvärva aktierna i Artificial Solutions Holding ASH
AB genom en apportemission ("Transaktionen"), har Bolaget hållit
årsstämma. Bland annat beslutade årsstämman om utdelning av
dotterbolaget Indentive Värdepapper AB, ny styrelse, apportemission
till aktieägarna i Artificial Solutions Holding ASH AB, två
incitamentsprogram, minskning av Bolagets aktiekapital utan
indragning av aktier samt sammanläggning av aktier varav 30 aktier i
Bolaget sammanläggs till en aktie (1:30).

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2018.

Sakutdelning och notering på Spotlight av Indentive Värdepapper AB

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
kontantutdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. Beslutades vidare
om en sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Indentive
Värdepapper AB till aktieägarna i Bolaget. Den beslutade utdelningen
motsvarar ett belopp om sammanlagt 21 770 000 kronor vilket innebär
att 41 708,83 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag
föreslås den 4 mars 2019 och aktierna i Indentive Värdepapper AB
beräknas registreras på mottagarens VP-konto omkring den 6 mars 2019.
Indentive Värdepapper AB kommer att noteras på Spotlight Stock Market
med preliminär första dag för handel den 12 mars 2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om nyval
av styrelseledamöterna Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson,
Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan Uddenfeldt. Som styrelsens
ordförande valdes Åsa Hedin. Tidigare styrelseordförande Björn Person
samt styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson och Gunnar
Jardelöv lämnar styrelsen.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton
Sweden AB ("Grant Thornton") för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Grant Thornton har meddelat att den auktoriserade revisorn
Carl-Johan Regell utses till huvudansvarig revisor.

Beslutades att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med
450 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor till
var och en av i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Fredrik Oweson har valt att
avstå från sin rätt till styrelsearvode.

Bolagsordningsändringar

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen avseende styrelsens säte vilket ändrades från
Linköping till Stockholm, ändring av Bolagets verksamhetsföremål,
borttagande av möjligheten till olika aktieslag, samt att
bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital ändras.
Vidare beslutade årsstämman att ändra sättet för kallelse till
bolagsstämma så att aktieägare som önskar delta i bolagsstämma måste
anmäla sig till Bolaget senast den femte vardagen innan
bolagsstämman, samt att kallelse till extra bolagsstämma får ske två
veckor innan bolagsstämma istället för tre såsom enligt tidigare
lydelse. Årsstämman beslutade även att ändra Bolagets firma till
Artificial Solutions International AB.

Apportemission till aktieägarna i Artificial Solutions Holding ASH AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att
förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Artificial Solutions
Holding ASH AB genom en apportemission av högst 645 392 020 aktier i
Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar därmed med högst 129 078 404,00
kronor till 132 049 518,40 kronor. De nya aktierna emitteras till
totalt 798 995 320,76 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma
innehavare av aktier och teckningsoptioner i Artificial Solutions
Holding ASH AB.

Incitamentsprogram 2019/2024

Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2019/2024 till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av
teckningsoptioner till dotterbolaget Artificial Solutions Holding ASH
AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess
dotterbolag. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av
teckningsoption motsvarar 100 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Indentives aktie på Nasdaq First North
under perioden från och med den 11 mars 2019 till och med den 22 mars
2019. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny
aktie i Bolaget och kan utnyttjas under tiden 1 februari 2024 till
och med den 15 juni 2024. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid
full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå
till högst 195 627,00 kronor motsvarande cirka 4,44 procent av det
totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram 2019/2022

Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2019/2022 till
styrelseledamöter genom a) emission av teckningsoptioner till
dotterbolaget Artificial Solutions Holding ASH AB och b) godkännande
av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget.
Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption
motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för Indentives aktie på Nasdaq First North under perioden från och
med den 11 mars 2019 till och med den 22 mars 2019. Varje
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget
och kan utnyttjas under tiden 1 februari 2022 till och med den 15
juni 2022. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid full anslutning
och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 39
125,60 kronor motsvarande cirka 0,89 procent av det totala antalet
aktier och röster i Bolaget.

Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska
Bolagets aktiekapital med högst 92 434 662,88 kronor, utan indragning
av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter
minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå
till lägst 39 614 855,52 kronor. Verkställandet av minskningen kräver
inte tillstånd från Bolagsverket då Bolaget genom Apportemissionen
samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken Bolagets bundna egna
kapital eller dess aktiekapital minskar.

Sammanläggning av aktier

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade bolagsstämman
att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier. Enligt de nya
gränserna ska antalet aktier vara till lägst 18 000 000 och högst 72
000 000.

Bolagsstämman beslutade vidare att genomföra en sammanläggning av
aktier 1:30 genom att 30 aktier sammanläggs till en aktie. Om en
aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya
aktier, kommer denna av Scope Growth II L.P och Scope Growth III L.P
erhålla så många aktier (1-29) att dennes innehav blir delbart med
30. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen och
apportemissionen att uppgå till högst 22 008 253 stycken, vilket
innebär ett kvotvärde om 1,80 kronor per aktie. Styrelsen
bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggning, vilket
kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande innehållande
tidplan för sammanläggningen.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30
september 2019, jämte ordförande i styrelsen.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när
styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst tjugo procent av aktierna i Bolaget,
baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då
styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Ny verkställande direktör

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslutade
styrelsen att utse Lawrence Flynn till ny verkställande direktör med
omedelbar verkan. Lawrence Flynn efterträder Anders Visell som
verkställande direktör.

Lawrence Flynn utsågs till verkställande direktör i Artificial
Solutions Holding ASH AB 2010 och började omvandla Artificial
Solutions till ett skalbart och produktdrivet mjukvaruföretag som
erbjuder unika lösningar för konversationell AI baserade på sin
egenutvecklade plattform Teneo. Tidigare har Lawrence varit
verkställande direktör i Mediasurface plc.

För mer information vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 7786 332277

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet
INDEN B (under ändring till ASAI). Certified Adviser är Erik Penser
Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post
certifiedadviser@penser.se).

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 13:15 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/kommunike-fran-indentive-ab-s-a...
https://mb.cision.com/Main/16195/2753110/999916.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.