Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-20

Indutrade AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Tredje kvartalet 2020

  • Orderingången minskade med 3 procent till 4 486 (4 638) mkr. För

jämförbara enheter var det en minskning med 2 procent.

  • Nettoomsättningen ökade marginellt till 4 599 (4 595) mkr. Jämförbara

enheter var oförändrade.

  • EBITA ökade med 16 procent till 685 (588) mkr motsvarande en EBITA-

marginal om 14,9 (12,8) procent.

  • Kvartalets resultat ökade med 24 procent till 458 (369) mkr och resultat

per aktie uppgick till 3,80 (3,05) kr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 761 (534)

mkr.

1 januari - 30 september 2020

  • Orderingången ökade med 4 procent till 14 491 (13 901) mkr. Jämförbara

enheter var oförändrade.

  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 14 189 (13 548) mkr Jämförbara

enheter var oförändrade.

  • EBITA ökade med 12 procent till 1 903 (1 699) mkr motsvarande en EBITA

-marginal om 13,4 (12,5) procent.

  • Periodens resultat ökade med 12 procent till 1 216 (1 084) mkr och

resultat per aktie uppgick till 10,07 (8,97) kr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 1 988 (1

190) mkr.
 

VD-kommentar

Ett rekordstarkt resultat, sekventiellt förbättrad efterfrågan men fortsatt utmanande marknadsläge.
Tredje kvartalet
Marknadsläget förbättrades gradvis under kvartalet men med fortsatt negativ påverkan av covid-19-situationen. Sammantaget var efterfrågan på en något lägre nivå än motsvarande period föregående år och sedan pandemins utbrott har utvecklingen varierat påtagligt mellan olika kunder, bolag, segment och geografiska marknader. Orderingången uppgick till 4,5 miljarder kronor, en minskning med 3 procent varav 2 procent organiskt. Inom verkstadsindustrin förbättrades utvecklingen sekventiellt, men var alltjämt svagare än under föregående år. Färre kapitalintensiva investeringar och nya projekt inom ett flertal olika kundsegment påverkade efterfrågan negativt. För bolag med kunder inom medicinteknik och läkemedel var efterfrågan fortsatt stark, delvis relaterad till covid-19. Även inom VA-segmentet samt stora delar av processindustrin var utvecklingen positiv. Orderingången avseende ventiler för kraftgenerering inom energisegmentet planade ut under kvartalet men faktureringstillväxten var fortsatt stark. 
Omsättningen uppgick till 4,6 miljarder kronor och var oförändrad organiskt jämfört med samma period föregående år. Den starkaste utvecklingen var inom affärsområdena Benelux och Flow Technology, till stor del drivet av energisegmentet samt god utveckling inom medicinteknik- och läkemedelssegmenten. Svagast var utvecklingen inom affärsområdena UK och Measurement & Sensor Technology.
EBITA-resultatet förbättrades med 16 procent till 685 miljoner kronor, motsvarande en rekordhög EBITA-marginal om 14,9 (12,8) procent. I resultatet ingår flertalet engångsposter, främst relaterade till pandemin, som sammantaget påverkade positivt med 21 miljoner kronor. Exklusive engångsposterna uppgick EBITA-marginalen till 14,4 (12,8) procent. Förbättringen drevs bland annat av den starka utvecklingen bland bolag inom segmenten för energi, medicinteknik och läkemedel men även av god kostnadshantering. Sju av våra åtta affärsområden stärkte sina marginaler, med starkast utveckling i affärsområdena Flow Technology och Industrial Components. 
Vår högsta prioritet är fortsatt våra medarbetares, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet. Tack vare medarbetarnas fantastiska insatser har vi snabbt och effektivt anpassat oss till den rådande situationen och kunnat agera på affärsmöjligheter. Vi verkar på en global marknad, men många av bolagen har stark lokal förankring, något som hittills varit en styrka under pandemin. De kostnadsreduktionsprogram som tidigare initierades har fortsatt bland bolagen med vikande orderingång. Antalet anställda som berördes av olika typer av tillfälliga permitteringar och korttidsarbeten minskade under det tredje kvartalet och uppgick vid kvartalets utgång till cirka 600 av våra totalt 7 200 medarbetare. Sedan slutet av mars har personalstyrkan permanent minskats med cirka 260 personer. Ett flertal bolag utvärderar fortsatt behovet av att permanent reducera antalet medarbetare.   
Kassaflödet förbättrades tack vare en gynnsam rörelsekapital-utveckling samt det starka resultatet. Varulagret kvarstod på en något hög nivå, men med viss nedåtgående trend. Under de osäkra marknads- förhållandena har aktiviteterna avseende lagerreduktioner medvetet hållits tillbaka för att säkra leveransservicen till kunderna. Kundfordringsnivåerna utvecklades i linje med försäljningen. 
Vi accelererar vårt förändringsarbete inom hållbarhet och digitalisering för att fortsätta öka värdet för kunderna genom effektivisering och lösningar som minskar miljöpåverkan. Vår långsiktiga hållbarhetsvision, som kommer att presenteras i november, inkluderar inte bara långsiktiga, mätbara hållbarhetsmål för koncernen som helhet, utan även högre klimatambitioner. 
Förvärv
Under kvartalet gjordes två förvärv, det holländska bolaget HoFa som levererar specialtillverkade industriella fästelement samt det brittiska bolaget UK Gas Technologies som producerar kund-anpassade lösningar för olika slags medicinska gaser och laboratoriegaser. Efter kvartalets slut förvärvades det tjeckiska bolaget Cheirón som främst är specialiserat på medicinteknisk utrustning till operationssalar, intensivvårdsavdelningar samt akut- och hjärtmottagningar.
Under 2020 har vi sammantaget förvärvat nio bolag med en total årsomsättning om drygt 700 miljoner kronor. Marknadsläget har succesivt förbättrats och inflödet av intressanta företag är bra. Vi har avsiktligt valt att förlänga förvärvsdiskussionerna då vi vill säkerställa att det finns rätt förutsättningar för lönsam tillväxt hos potentiella förvärv. Indutrade förvärvar bolag för att långsiktigt behålla och utveckla dem och vi ser de framtida förvärvs-möjligheterna som goda.
Utsikter
Givet den föränderliga situation som råder med ökade covid-19-fall i flertalet geografier är affärsläget fortsatt osäkert. Vi förväntar oss en gradvis förbättring vad gäller efterfrågan inom de flesta segmenten som varit svagare. Efterfrågan inom främst energisegmentet men till viss del även inom medicinteknik och läkemedel, bedöms vara fortsatt hög men med något lägre tillväxttakt. Allteftersom aktivitetsnivån tilltar bland bolagen kommer gradvis även kostnadsnivåerna att öka. 

Vårt fokus att långsiktigt skapa hållbar lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv, kvarstår och jag är övertygad om att vi med våra engagerade medarbetare, vår diversifierade struktur och vår starka balansräkning har goda förutsättningar för fortsatt konkurrenskraftigt värdeskapande. 

Bo Annvik, VD och koncernchef

 

Notera

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom följande kontaktpersoner den 20 oktober 2020 kl. 12.00 CEST. 
Rapporten kommenteras på följande sätt:
En webbsänd presentation av rapporten kommer att hållas den 20 oktober kl. 14.30 via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/indutrade-q3-2020

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:

SE: 08 566 427 03
UK: +44 333 300 9273
US: +1 8 335 268 383

Författare Indutrade AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.