Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Indutrade AB: Kallelse till årsstämma 2020

Indutrade Aktiebolag (publ) (org. nr. 556017-9367) håller årsstämma
tisdagen den 2 juni 2020, kl. 15.00 på City Conference Centre,
Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020
och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen
den 27 maj 2020. Anmälan görs via formulär på Indutrades hemsida
www.indutrade.se (http://www.indutrade.se ) (http://www.indutrade.se
)per post till Indutrade Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-401 43 12.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer
att databehandlas och användas endast för årsstämman 2020.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast torsdagen
den 28 maj 2020. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
onsdagen den 27 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning. Indutrade uppmanar aktieägarna att
använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera
antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed
bidra till att minska smittspridningen.En aktieägare som vill
utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen
i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan,
använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på
www.indutrade.se.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Indutrade tillhanda
senast måndagen den 1 juni 2020 kl. 17.00. Formuläret ska skickas per
post till Indutrade Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
generalmeetingservice@euroclear.eu. Formuläret skickas med fördel in
redan i samband med aktieägarens anmälan till stämman. Om aktieägaren
är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.

C. INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DET NYA CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det
nya coronaviruset har bolaget beslutat att ingen dryck eller
förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att
minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller
antalet närvarande icke aktieägare. Mot bakgrund av myndigheternas
föreskrifter vill Indutrade uppmana alla aktieägare att noga överväga
möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda
sig av möjligheten till poströstning. Indutrade följer utvecklingen
noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

D. ÄRENDEN

D.I Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid bolagsstämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av en eller två justeringsmän;

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott;

8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen;

9. Framläggande av revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har
gällt sedan föregående årsstämma har följts;

10. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

(c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och
verkställande direktör för 2019;

11. Redogörelse för valberedningens arbete;

12. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer;

13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer;

14. Val av styrelse och styrelseordförande;

15. Val av revisor;

16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare;

17. Årsstämmans avslutande.

D.II Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna inte lämnas för
räkenskapsåret 2019 och att till årsstämmans förfogande stående medel
om 5 617 029 271,95 kronor balanseras i ny räkning.

D.III Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen,
tillika valberedningens ordförande, Katarina Martinson,
styrelseordförande i Indutrade Aktiebolag, Henrik Didner, Didner &
Gerge Fonder, Dick Bergqvist, AMF Försäkring och Fonder och Bo
Selling, Alecta Pensionsförsäkring.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid bolagsstämman:

Katarina Martinson, styrelseordförande i Indutrade Aktiebolag.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Som revisor föreslås ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsearvode:

Styrelsearvode föreslås utgå med 600 000 (oförändrat) kronor till
styrelsens ordförande, 450 000 (oförändrat) kronor till styrelsens
vice ordförande samt 300 000 (oförändrat) kronor till envar av övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget, 80 000 (oförändrat) kronor
till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 (oförändrat) kronor till
envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 30 000
(oförändrat) kronor till ordförande och ledamöter i
ersättningsutskottet.

Arvode till revisorer:

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Styrelse:

Omval av Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell,
Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson.

Till styrelseordförande föreslås omval av Katarina Martinson.

Revisor:

Omval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden
intill årsstämman 2021 i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation.

D.IV Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som
avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna
omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att Indutrade kan rekrytera och behålla en
ledning med hög kompetens. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
ersättningsnivåer och anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga,
vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningsformerna ska motivera
bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa
aktieägarnas intressen. För ytterligare information om bolagets
affärsstrategi, se bolagets hemsida
https://www.indutrade.se/om-indutrade/mal--strategi/.

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare, det vill säga
verkställande direktör och andra personer i koncernledningen
(bolagsledningen). Beträffande anställningsförhållanden som lyder
under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för
att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid
dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt skall
tillgodoses.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

Ersättningen och dess former

Totalersättningen ska vara marknadsmässig, enkel, långsiktig och
mätbar och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig
kontantersättning, pensionsförmån samt andra förmåner.

Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om
exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar (för
information om nuvarande sådana program, se bolagets hemsida
https://www.indutrade.se/om-indutrade/bolagsstyrning/ersattningar/).

Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig lön ska
kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga
kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta
årliga lönen.

Utöver detta tillkommer eventuell kontant ersättning kopplad till
ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade
instrument inom ramen för sådana incitamentsprogram, samt pension och
andra förmåner. Sådan kontant ersättning ska inte överstiga 15
procent av den fasta årslönen.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i
förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på
den marknad respektive befattningshavare är verksam, maximalt 40
procent av den fasta årliga lönen, och bör baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige
ITP-planen. För medlemmar i bolagets ledning som inte omfattas av
ITP-planen ska rörlig lön inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring,
sjukvårdsförsäkring samt bilförmån. Premier och andra kostnader av
sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den
årliga fasta lönen. Utgivande av icke-monetära förmåner ska
underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och ska motsvara vad
som kan anses rimligt i förhållande till praxis på den marknad där
respektive ledningsmedlem är verksam.

Upphörande av anställning

Uppsägningstid för medlem av bolagsledningen ska p...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.