Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-23

Indutrade AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Indutrade för att besluta om fondemission

A.        RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 november 2020 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Indutrade tillhanda senast onsdagen den 2 december 2020. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst och vara aktieägare per avstämningsdagen onsdagen den 25 november 2020, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn, så kallad rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering.

B.        POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.indutrade.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Indutrade tillhanda senast onsdagen den 2 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till Indutrade Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till Generalmeetingservices@euroclear.com.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om den extra bolagsstämman vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-401 43 12 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

C.        ÄRENDEN

C.I       Förslag till dagordning.

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid bolagsstämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av justeringspersoner;

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

7. Beslut om styrelsens förslag till beslut om:

(a) ändring av bolagsordningen; och

(b) fondemission;

8. Extra bolagsstämmans avslutande.

C.II      Val av ordförande vid bolagsstämman.

Styrelsen föreslår Katarina Martinson, styrelseordförande i Indutrade Aktiebolag, som ordförande vid stämman. Vid förhinder för den föreslagna stämmoordföranden ska styrelsen anvisa ersättare.

C.III    Val av justeringspersoner.

Styrelsen föreslår Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder och Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll.

C.IV    Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nedanstående ändringar i bolagsordningen. Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Ändringen avseende § 4 i bolagsordningen syftar till att möjliggöra styrelsens förslag till fondemission (punkt 7(b) på dagordningen). Övriga föreslagna ändringar är av redaktionell karaktär eller sker på grund av lagändringar.

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 1 FirmaBolagets firma är § 1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn är
Indutrade AB. Bolaget är Indutrade AB. Bolaget är publikt (publ).
publikt (publ).
§ 4 Aktiekapital and antalet § 4 Aktiekapital och antalet aktierBolagets
aktierBolagets aktiekapital aktiekapital skall utgöra lägst 600 000 000
skall utgöra lägst kronor och högst 2 400 000 000 kronor. Antalet
etthundratjugo miljoner aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst
(120 000 000) kronor och 1 200 000 000.
högst
fyrahundraåttiomiljoner
(480 000 000) kronor.
Antalet aktier skall vara
lägst 60 000 000 och högst
240 000 000.
§ 12 § 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier skall
AvstämningsförbehållBolagets vara registrerade i ett avstämningsregister
aktier skall vara enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler
registrerade i ett och kontoföring av finansiella instrument.
avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella
instrument.

C.V     Styrelsens förslag till beslut om fondemission.

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt aktiekapital och antal aktier samt för att underlätta handeln i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen att stämman beslutar om en fondemission med utgivande av nya aktier på nedan huvudsakliga villkor.

Med anledning av mellankommande utnyttjande av teckningsoptioner kommer styrelsens fullständiga förslag, inklusive slutligt antal aktier och total aktiekapitalökning, att publiceras separat och hållas tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida www.indutrade.se senast tre veckor före stämman.

1. Bolagets nuvarande aktiekapital om 241 752 400 kronor ska preliminärt ökas med upp till 485 764 000 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet.

2. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen för fondemissionen ska ge rätt till två (2) nya aktier. Totalt ska preliminärt upp till 242 882 000 nya aktier emitteras.

3. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen registrerats hos Bolagsverket.

4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 18 december 2020.

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav m.m.

Beslutspunkterna i dagordningens punkt 7 är villkorade av varandra och styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut enligt punkt 7 antas som ett gemensamt beslut. Beslutet förutsätter för sin giltighet därmed att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

D.        AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 876 200 aktier och röster.

E.        HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag, handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär och poströstingsformulär finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.indutrade.se senast tre veckor före stämman.

Handlingarna kan även begäras under adress Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post till info@indutrade.comoch skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

F.        RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista eller per e-post till info@indutrade.com,senast måndagen den 23 november 2020.

Upplysningar lämnas av Indutrade genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.indutrade.se och hos bolaget senast lördagen den 28 november 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

G.        BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Stockholm i oktober 2020

Indutrade Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Författare Indutrade AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.