Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Infant Bacterial Therapeutics AB: Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics

Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 16 juni 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs
årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon
årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer
därför inte att äga rum det här året.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020. Anmälan
till stämman görs genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i
avsnittet ?Förhandsröstning? nedan. Den som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares
försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 10 juni 2020.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på www.ibtherapeutics.com. Förhandsröstningsformuläret gäller
som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget
tillhanda senast måndagen den 15 juni 2020. Ifyllt formulär i original
skickas till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111
21 Stockholm.  Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då
skickas till ibt@ibtherapeutics.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom
ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen
i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter
a) Omval av Margareta Hagman
b) Omval av Eva Idén
c) Omval av Anthon Jahreskog
d) Omval av Kristina Sjöblom Nygren
e) Omval av Peter Rothschild

f)  Nyval av Robert Molander

1. Val av styrelsens ordförande
2. Val av revisor
3. Beslut om valberedning
4. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
5. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Förslag till beslut m.m.

Punkt 1 - Stämmoordförande
Valberedningen, som består, förutom av styrelsens ordförande Peter
Rothschild, av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB),
Sebastian Jahreskog (bolagets andra största aktieägare) och Jannis Kitsakis
(Fjärde AP-fonden), föreslår att styrelsens ordförande Peter Rothschild
väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 2 ? Röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den
röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och
inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 3 ? Justeringspersoner
Till justeringspersoner föreslås Jannis Kitsakis och Sten Irwe eller, vid
förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som valberedningen i
stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att
kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna
i stämmoprotokollet.

Valberedningens förslag avseende punkterna 8 - 13 på dagordningen

Punkt 8 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Sex ledamöter utan suppleanter. En revisor utan suppleanter.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Styrelsens ordförande 250 000 kronor per år samt en extra ersättning om 400
000 kronor per år för arbetet som arbetande styrelseordförande. Övriga i
bolaget ej anställda ledamöter 125 000 kronor per år och ledamot.
Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter
Omval av Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom
Nygren och Peter Rothschild samt nyval av Robert Molander.

Robert Molander, född 1965, har en MBA från Washington University i
Marketing och Finance samt två Bachelors från Miami University i Economics
och International Studies. Robert Molander är sedan 2018 verksam som
marknadschef och sedan 2019 som försäljnings- och marknadschefchef för
Trialbee AB. Robert Molander har 25 års erfarenhet som marknads- och
försäljningschef i USA på läkemedelsbolag, däribland Novartis, Pfizer och
Pharmacia.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns i
årsredovisningen för 2019.

Punkt 11 - Val av styrelsens ordförande
Omval av Peter Rothschild.

Punkt 12 - Val av revisor
Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer styrelsens med
rekommendation.

Punkt 13 - Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största
aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans med
styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av
valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2020 avgöra vilka som
är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till
röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara
valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår
sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock
senast sex månader före årsstämman 2021. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en
av de tre till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så
finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare
som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att
inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen
av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett
ledamoten i fråga äga rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne
avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det
lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare
som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en
ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2021 för beslut:

a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelse
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till styrelsearvoden
e) förslag till revisor
f) förslag till revisorsarvode
g) förslag rörande valberedning inför 2022 års årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 7b, 14 och 15 på
dagordningen

Punkt 7b ? Dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i
ny räkning.

Punkt 14 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i IBT. Riktlinjerna ska tillämpas
på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av IBTs affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet
IBT utvecklar, och avser att marknadsföra och sälja, ändamålsenliga, säkra
och effektiva läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom
kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.
För mer information om IBTs affärsstrategi, se årsredovisningen.

En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av
IBTs långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att IBT
kan rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för
att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att IBT kan
erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att
ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig
totalersättning.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:
fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver ? och oberoende av dessa riktlinjer ?
besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd
blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt
avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller
aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås
bolagsstämman.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande
befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i
relevant befattning.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 30 procent av den
fasta årliga kontantlönen.

För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska
pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte
vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska
uppgå till högst 33 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner får innefatta bland annat livförsäkring,
sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat
värde ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.