Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Infracom Group AB: Analysguiden: Stabilt kvartal trots osäkerhet

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster med fokus på
telefoni och IT-tjänster i egna datahallar. Stabiliteten under det
första kvartalets virusturbulens imponerar.

InfraComs affärsstrategi är att kunna erbjuda hela kedjan från
datacenters, till fibernät, över till egenutvecklade plattformar,
liksom paketering av erbjudanden. Största tjänsteområdet är
molnbaserad telefoni med ungefär två tredjedelar av försäljningen.
Bolaget arbetar med långa serviceavtal, vilket skapar hög stabilitet.

Stabil utveckling

InfraCom Group ökade försäljningen under det första kvartalet med 7
procent till 52,9 miljoner kronor, i huvudsak som en effekt av
företagsförvärv inom affärsområde IT-drift. Jämfört med kvartalet
innan innebar försäljningen en nedgång med 5 procent. Det fjärde
kalenderkvartalet är dock normalt IT-bolags starkaste, vilket också
var fallet för Infracom under 2018. De tjänster som bolaget erbjuder
är viktig infrastruktur för kunderna, samtidigt som affärsmodellen är
abonnemangsdriven. Det ger kortsiktig stabilitet, samtidigt som
kunderna återfinns i ett flertal marknadssegment.

Hemarbete driver efterfrågan

Under kvartalet har bolaget registrerat en ökad efterfrågan från
kunder som i spåren av coronaepidemin varit i behov av att
omlokalisera personal till hemarbetsplatser med hjälp av Infracoms
molntjänster. Fokus har framförallt varit på videosamtal och
informationsdelning. Bolaget varnar dock för att epidemin också kan
få negativa effekter framöver, främst på grund av ökade
kundförluster.

Stigande vinst och marginal

Resultatet före skatt (och före uppskattade goodwillavskrivningar)
steg under kvartalet med 20 procent till 11,9 miljoner kronor. Detta
var sjunde kvartalet i rad med stigande vinst i årstakt. Trenden för
rörelseresultatet är densamma som för vinsten före skatt eftersom
finansnettot är relativt konstant. EBITDA-marginalen beräknad på
rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 24,1 procent, från
21,8 procent för ett år sedan. Det var också klart bättre än
marginalen under det fjärde kvartalet som uppgick till 18,1 procent.

Förutsättningar 2020

Den explosionsartade utvecklingen från den 22 februari i år då den
första personen i Italien avled i Covid-19 gör prognoser för
innevarande år och 2021 synnerligen osäkra. Nedstängningen av de
stora länderna inom EU medför ett bortfall av global efterfrågan som
är extrem och överträffar det vi såg i finanskraschen hösten 2008.
Bolaget varnar också för att detta kan komma att påverka negativt
genom att en del kunder får problem. Emellertid finns även en
motverkande faktor. Det gäller ökningen av hemarbete i epidemins
spår. För detta står bolaget mycket väl rustat och kan på kort sikt
erbjuda företag inom serviceområdet Arbetsplats som tjänst, både
datorer och växlar för ökat hemarbete.

Tillväxtprognos

Vi har valt att värdera InfraCom med ett scenario utan
företagsförvärv, men bolaget egen målsättning på en årlig tillväxt på
15-20 procent inklusive förvärv. I den historisk koncerntillväxten
efter 2017 finns vissa förvärv inkluderade, men det senaste
genomfördes i april 2019, varför tillväxten efter den perioden ger en
viss indikation avseende den organiska tillväxten. Det ger ungefär
3-5 procents tillväxt per år.

Marginalprognos

Bolaget har en långsiktig marignalprognos på 15-20 procent (EBITDA).
Under perioden 2017-2019 har den minskat från 23 till drygt 20
procent, men vände upp markant under första kvartalet. Vår bedömning
är att samordningsförtjänster mellan förvärvade bolag bör kunna
matcha prispress från ökad konkurrens. Möjligheterna till kombinerade
serviceavtal, innefattande ett flertal tjänster och därmed en
starkare kundrelation, bör kunna växa i takt med att verksamheten
blir större och mer diversifierad. Vi räknar med en marginal i det
övre intervallet på 20 procent.

Relativ värdering

För kalenderåret 2019 redovisade bolaget en vinst per aktie, som gav
ett p/e-tal för 2019 (genomsnittskurs) på 13. Räknat på dagens kurs
på 8:36 och vår vinstprognos för 2020 sjunker p/e till 9. Detta är
ett av de lägsta p/e-talen för ett lönsamt bolag vi uppmätt. Granskar
vi i EV/EBIT-multipeln (rörelseresultatet i relation till
marknadsvärdet på eget kapital och räntebärande skulder) blir denna
11 räknat på utfallet 2019, men räknat på dagens kurs och vår prognos
för 2020 får vi en EV/EBIT på 8.

Motiverat värde

Vår slutsats blir att dagens kursnivå på 8-8,50 kronor innefattar en
hög riskpremie. Det är förståelig mot bakgrund av den rådande
osäkerheten och att bolaget har en kort historik. Vår bedömning är
dock att bolaget kommer att klara den kraftiga konjunkturnedgången
bättre än de flesta andra börsbolag. Trots den stora
konjunkturosäkerheten håller vi kvar vårt motiverade värde kring
10:00 kronor per aktie.

Läs analysen här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-infracom-stabil...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/infracom-group-ab/r/analysguiden-stabilt-kvar...

Författare Cision News